Azər Həsrət deputatlıq yolunda

Azər Həsrət

Mət­bu­at­dan yax­şı ta­nı­dı­ğı­mız və mət­bu­at üçün əlin­dən gəl­di­yi qə­dər iş­lər gö­rən həm­ka­rı­mız Azər Həs­rət 34 say­lı Xə­tai II seç­ki dai­rə­sin­dən na­mi­zəd­li­yi­ni irə­li sür­mək qə­ra­rı­na gə­lib. Ar­tıq ak­tiv fəa­liy­yə­tə baş­la­yan Azər Həs­rət, bu mü­na­si­bət­lə bir çox kö­nül­lü­lər­lə də gö­rü­şüb. Əv­vəl­ki seç­ki­lər­də Xaç­maz­dan na­mi­zəd­li­yi­ni irə­li sü­rən həm­ka­rı­mız, bu də­fə ha­zır­da par­la­ment­də təm­sil olu­nan Mü­sa­vat de­pu­tat qru­pu­nun üz­vü Nə­sib Nə­sib­li ilə baş-ba­şa gəl­mə­li ola­caq. Ötən seç­ki­lər­də Ba­kı­nı de­mok­ra­tik dü­şər­gə­yə gü­zəş­tə ge­dən və nə­ti­cə­də Xaç­maz­dan seç­ki­lə­rə qa­tı­lan Azər Həs­rət bu də­fə heç ki­mə gü­zəşt et­mək niy­yə­tin­də de­yil. Azər Həs­rət bu il Mil­li Məc­li­sə se­çil­mək is­tə­yir. Ni­yə də ol­ma­sın? Azər Həs­rət ki­mi du­yar­lı bir həm­ka­rı­mız, bu gün de­pu­tat maa­şı alan on­lar­la di­gər­lə­rin­dən əs­kik de­yil ki, ar­tıq­dır. Həm­ka­rı­mı­za uğur­lar ar­zu­la­yır, onun say­tın­da et­di­yi mü­ra­ciə­ti biz də Oxu­cu­la­rı­mı­za du­yu­ru­ruq:

“Əziz dost­lar! Ar­tıq 2010-cu il Mil­li Məc­lis seç­ki­lə­ri­nə az qal­dı. Ön­cə­dən də elan et­di­yim ki­mi bu də­fə 34 say­lı Xə­tai II seç­ki dai­rə­sin­dən müs­tə­qil na­mi­zəd ola­raq mü­ba­ri­zə­yə qo­şu­lu­ram. Ar­tıq kam­pa­ni­ya­da iş­ti­rak edə­cək kö­nül­lü­lər­lə iş­lə­ri qur­ma­ğa baş­la­mı­şam. Lüt­fən, seç­ki kam­pa­ni­yam­da ya­xın­dan iş­ti­rak edə­cək kö­nül­lü­lər mə­nim­lə www.azerhasret.com.pa­ge­_id=70 ün­va­nı va­si­tə­si­lə əla­qə sax­la­sın­lar. Biz bir­lik­də bu kam­pa­ni­ya­nı qə­lə­bəy­lə ba­şa vu­ra­ca­ğıq!”

Qaynaq: Xural qəzeti, 13 iyun 2010

Oxunma sayı: 6454
Share

2 Comments to "Azər Həsrət deputatlıq yolunda"

 1. hayat semi's Gravatar hayat semi
  12 September 2010 - 0:11 - 00:11 | Permalink

  Azer bey, sene bu çetin yolda uğur arzulayıram.
  \senin qalib geleceyine inanıram ve eminem.

 2. İslam Musayev's Gravatar İslam Musayev
  19 July 2010 - 13:15 - 13:15 | Permalink

  Azer bey sıze ugurlar arzu edırem. men ınanıram kı Sızın kımı gozel ınsanlar ancaq bu xalqın derdını anlayar ve bu xalqın meselesını o MM de gundeme getırer. Sızı MM de gormeyı arzu edırem. Allah yolunuzu acıq eylesın.