“Azad Media Öncülü” mükafatı Tunisä getdi

Azär Häsrät mükafatla. 2004-cü il

Seçim prosesini Azärbaycan jurnalistläri gerçäkläşdirdi

Beynälxalq Mätbuat İnstitutu (BMİ) özünün än ali mükafatı – 2011-ci ilin “Azad Media Öncülü”nün (Free Media Pioneer) qalibini müäyyänläşdirib. Builki mükafatı Tunisin tanınmış “Kalima” radiosu qazanıb. Bu barädä BMİ-nin Azärbaycan Milli Komitäsinin rähbäri Umud Rähimoğlu mälumat verib. Onun sözlärinä görä, bu mükafat adätän öz ölkälärindä medianın azadlığı vä müstäqilliyi üçün mübarizä aparan media orqanlarına, jurnalistlärä vä ya jurnalist qurumlarına verilir: “Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun “Azad Media Öncülü” mükafatı öz ölkälärindä medianın azadlığı vä müstäqilliyi üçün mübarizä aparan media orqanlarının, jurnalistlärin vä ya jurnalist qurumlarının tältif edilmäsi üçün 1996-cı ildä täsis edilib. Ävvälki illär bu mükafat bir sıra ölkälärin seçilän mätbuatı, TV vä radio kanalları, jurnalist qurumları vä xäbär agentliklärinä täqdim olunmuşdur. Radio Kalima 2000-ci ildä Tunisin tanınmış jurnalistläri Naziha Rajib vä Sihem Bensedrin täräfindän yaradılıb. Yarandığı gündän radionun kollektivi Tunisin keçmiş prezidenti Ben Äli vä onun hakimiyyäti täräfindän daim täzyiqlärä, basqılara vä mährumiyyätlärä märuz qalıb, cinayät mäsuliyyätinä cälb olunub. Bu säbäbdän dä bir müddät “Kalima” radiosu müxtälif formalardan istifadä edäräk gizli fäaliyyät göstärmäyä mäcbur olub. Däfälärlä radionun ämäkdaşları polislär täräfindän döyülüb, qanunsuz häbslärä vä zorakılığa märuz qalıbdır”.

U.Rähimoğlu bildirib ki, BMİ rähbärliyi hälä ilin ävvälindän “Azad Media Öncülü”nün seçiminin bu däfä qurumun Azärbaycan Milli Komitäsi täräfindän koordinä edilmäsi barädä qärar qäbul etmişdi. Milli Komitä isä bu işi BMİ-nin üzvü Azär Häsrätä hävalä etmişdi. Dünyanın müxtälif ölkälärindän daxil olan müraciätlär öncä BMİ Azärbaycan Milli Komitäsi, sonra isä BMİ-nin rähbärliyi täräfindän ätraflı müzakirä ediläräk bu qärar qäbul olunub. Qärarı BMİ-nin icraçı direktoru Alison Makkenzi elan edib.

A.Makkenzi Radio Kalimanın Tunisdä müstäqil vä azad sözün siması adlandırıb. O, Tunisdä medianın problemlärinin hälä çox olduğunu xatırladaraq onların hälli istiqamätindä lazımi addımlar atılmasının vacibliyini deyib. Xanım Alison bu mükafatın verilmäsi ilä BMİ-nin häm dä Tunisdä söz azadlığının qorunmasına, müstäqil medianın inkişafına dästäk olduğunu deyib.

Qeyd edäk ki, qaliblär arasında Azärbaycan jurnalistikasının tanınmış nümayändäsi Azär Häsrätin başçılıq etdiyi Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN – www.cascfen.net) dä var.

Xatırladaq ki, mükafat 24–27 sentyabrda Tayvanın paytaxtı Taypeydä täşkil olunacaq BMİ Dünya Qurultayı vä Baş Mäclisi zamanı xüsusi töränlä sahibinä täqdim ediläcäk.

Qaynaq: BMİ Azärbaycan Milli Komitäsinin İnformasiya Departamenti

Oxunma sayı: 4003
Share