Räsmi Bakı Türkdilli dövlätlärlä münasibätinä önäm vermälidir

Azär Häsrät

Azär Häsrät: “Azärbaycan dövläti türk dünyası ilä bağlı daha çevik fäaliyyät planı tärtib etmälidir”

“Azärbaycan dövläti daha çox Türkiyä ilä münasibätlärin qurulmasında fäal görünür. Orta Asiyada türkdilli dövlätlär ilä münasibätlär arzuolunan şäkildä olmasa da çox mükämmäl dä deyil” – bu sözläri tanınmış jurnalist Azär Häsrät Xeber.info xäbär portalına açıqlamasında bildirdi. O, älavä etdi ki, Azärbaycan dövläti türkdilli ölkälärlä münasibätlärdä çevik olmalıdır: “Bu baxımdan Azärbaycan türkdilli ölkälärlä münasibätindä yetärincä fäal deyil. Digär täräfdän, müstäqilliyi olmayan türk muxtar qurumları ilä münasibätlär dä üräkaçan deyil. Buna misal olaraq, Çinin işğalı altında olan Doğu Türküstanla bağlı Azärbaycan dövlätinin faktiki olaraq bir iş görmädiyi bällidir. Gagauziya, Kırım vä yaxud Rusiyanın tärkibindä olan başqa türk toplumları ilä bağlı işlärin görülmädiyini vä zäif säviyyädä olduğunu göstärmäk olar. Bu baxımdan Azärbaycan dövläti türk dünyası ilä bağlı daha çevik fäaliyyät planını tärtib etmälidir”.

A.Häsrät hesab edir ki, dövlätimizin onları säfärbär etmäsi vacibdir: “Azärbaycanın xarici siyasätindä türk dilli dövlätlärlä älaqälärä önäm vermäsi üçün ötän il seçki qabağı çıxış etmişdik. Azärbaycanda da Türkiyä dövlätindä olduğu kimi, türk dövlät vä toplumları ilä iş üzrä dövlät komitäsinin qurulması vacibdir. Çünki Azärbaycandakı räsmi qurumlar çox zaman şikayät edir ki, digär türk dövlätläri bizim haqlı davamızı dästäklämirlär, Azärbaycanın yanında olmurlar. Äslindä Bakı onların yanında olmasını göstärmälidir. Bu baxımdan räsmi dövlät siyasätinin olması vacibdir. Ägär arzu olunacaqsa biz bu planı geniş açıqlaya bilärik. Yäni Azärbaycan dövlätinin hansı addımları atmasını biz räsmi şäkildä deyärik. Azärbaycanın faktiki olaraq diasporla iş üzrä dövlät komitäsi tipindä bir qurum yaratması vä hämin qurumun da türk dövlät vä toplumları ilä işlämäsi lazımdır. Çünki siyasätimizin onlar täräfindän dästäklänmäsinä nail olmalıyıq”.

Ämir Camal

Qaynaq: Xeber.info

Oxunma sayı: 3864
Share