Boks vä BBC-nin insan haqları därdi

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Yenä dä här zamankı kimi oldu. Azärbaycan daha bir uluslararası uğura imza atmaq üzräykän biriläri dövräyä girib ölkämizi qaralama kampaniyasının äsasını qoydu. Yenä dä här zamankı kimi şeytan Londondan başladı. BBC adlı ingilis TV-si Bakıda keçiriläcäk dünya boks çempionatına iki gün qalmış “araşdırma” apararaq aşkarladı ki, sän demä Azärbaycan räsmiläri dünya boks yetkililärinä 10 milyon dollar rüşvät veribmiş ki, bu yarışmada iki qızıl medala sahib olsun…

Bu sözü sevmäsäm dä baş veränläri absurddan başqa bir şey adlandıra bilmiräm. 130 ölkädän yarışmaçılar gäläcäk, kimin kiminlä qarşılaşacağı belä bälli olmadan sän medalı rüşvätlä almaq ittihamı säsländiräcäksän! Belä yerdä deyirlär ki, ağzından çıxanı qulağın duyurmu?!

BBC adlı TV kanalı bununla äslindä birilärinin ölkämizi qaralama kampaniyasına alät oldu. Yoxsa durub durduğu yerdä, häm dä dünya boks çempionatının Bakıdakı açılışına iki gün qalmış belä bir “araşdırma” yayınlanmazdı. Bizim bu fikrimizi möhkämländirän daha bir arqument dä ondan ibarätdir ki, dünya boks räsmiläri dä, Azärbaycanın uyğun qurumu da bu iddiaları äsassız adlandırmaqla bärabär araşdırmağa söz veriblär. Vä BBC räsmiläri dä bu işdä onlara yardımçı olacaqlarını elan ediblär. İndi sual olunur: ägär BBC-nin älindä bir fakt, sübut, dälil varsa, niyä bu mäsälänin üzärinä getmäkdä davam etmir? Faktları varsa, qoysunlar ortalığa. Qoymurlar, ancaq bu mäsälä ilä bağlı manipulyasiyaları davam etdirirlär. Vä Azärbaycan mätbuatının bir käsimi dä hämin manipulyasiyalara alät olur…

Azärbaycan boks räsmilärinin, konkret olaraq Azärbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Kämaläddin Heydärovun mäsäläyä yanaşması tam normal vä tämkinli sayıla bilär: “Mäsuliyyätsiz yazılar därc edän – mänbäsi hardan olursa olsun – redaktorlar, o insanlar ki, qäzetlärin arxasında dururlar, çox ciddi düşünmälidirlär. Birincisi, ägär söhbät Azärbaycanın imicindän gedirsä, burada müxalifät-iqtidar söhbäti ola bilmäz. O da qalsın idman sahäsi, o da qalsın Dağlıq Qarabağ mäsäläsi, o da qalsın bizim iqtisadi mäsälälärimiz. Bu, ola bilmäz. Ataların bir yaxşı sözü var: “Yalan ayaq tutar, amma yerimäz”. Bunu bir däfä bilsinlär, öz ağıllarına qoysunlar ki, onlar Azärbaycan vätändaşlarıdır, onları här bir sahädäki müväffäqiyyät sevindirmälidir. Azärbaycan äleyhinä olan här bir täxribat bunlar täräfindän dä pislänmälidir”. (Üslub saxlanılıbA.H.)

Şäxsän män dä bu fikirlärin altına imzamı qoyardım. Ancaq maraqlısı odur ki, bäzi hämkarlarım K.Heydärovun bu fikrini özlärinä qarşı tähdid kimi qäbul etdilär. Hätta bu “tähdidä” qarşı fikirlär säsländiränlär dä oldu. Hälä bu azmış kimi “görüşüb mäsäläni häll etmäyä” hazır olduqlarını da ifadä etdilär. Deyäsän BBC-nin antiazärbaycan kampaniyası, K.Heydärov demişkän, “Azärbaycanın heç bir uğuruna sevinmäyän” müxalif qäzetlärin işinä yarayıb axı…

Bakıda keçirilän dünya boks çempionatı ölkämiz üçün bir fürsätdir. Näzärä almaq lazımdır ki, tam 20 gün ärzindä dünyanın än azı 130 ölkäsinin diqqäti bizim üzärimizdä olacaq. Özümüzü tanıtmaq üçün bundan gözäl fürsät ola bilärmi heç? BBC-nin yalanlarını tirajlamaqdansa, mäncä, bu çempionatın ölkämizä gätiräcäyi faydaların üzärindä dayanmaq doğru olmazdımı?

Eyni qaralama, gözdänsalma olayı 2011-ci il Avroviziya mahnı yarışmasından därhal sonra da baş vermişdi. Azärbaycanlı cütlüyün qäläbäsini sinirämäyän bir jurnalist bunu gözdän salmaq üçün bizimkilärä belä bir sual vermişdi ki, “mavilärin paradı olan Avroviziyanın Azärbaycanda keçirilmäsindä bir ängäl olmayacaq ki”? Ölkämizi tämsil edän qalib cütlüyün yetärincä siyasi çevikliyi olmadığı üçün bu sual qarşısında aciz qalmışdı…

Vä maraqlısı odur ki, son günlär biriläri yenä dä hämin BBC-nin Bakıda keçiriläcäk 2012-ci il Avroviziya mahnı yarışmasını boykot edä biläcäyini iddia etmäkdädirlär…

Ayılın, dostlar. Az qala ätäyindä namaz qılmaq istädiyiniz bu BBC-nin Bakıdakı tämsilçiliyi deyildimi ki, bir neçä il bundan öncä ermänilärä Azärbaycanın mövqeyini müdafiä edän e-mäktub yazdığı üçün bir Azärbaycanlı jurnalisti täzminatsız filansız işdän qovan? Elä isä “insan haqları pozuntuları üzündän” Avroviziya 2012-ni boykot etmäsi gözlänilän BBC nädän bir Azärbaycanlı jurnalistin haqlarını heç çäkinmädän ayaq altına ata bilir? Üzärindä düşünülmäsi gäräkän sualdır, deyilmi?…

Oxunma sayı: 5675
Share

1 Comment to "Boks vä BBC-nin insan haqları därdi"