«Fövqälnazir»i qoruyan «müstäqillär»

Pullar

Vä ya Azär Häsrätin köşäsinä sözardı

Kamran Zamanlı

Här şey BBC-nin şok xäbäri ilä başladı. Xäbärdä bildirilirdi ki, Azärbaycan Boks Federasiyası Beynälxalq Häväskar Boks Federasiyasına 2012 London Yay Olimpiya oyunlarında azärbaycanlı boksçuların 2 qızıl medal qazanması üçün 9 milyon dollar rüşvät verib.

Bu xäbär bir andaca ildırım süräti ilä ölkäyä yayıldı vä elä bununla da ölkä ictimaiyyäti 2 hissäyä bölündü. Çünki işin ucunda çox hörmätli Kämaläddin Heydärov var idi. Müstäqil mätbuat täbii ki, xäbäri çatdırmalı idi vä çatdırdı da. Daha sonra Fövqäladä Hallar naziri, Boks Federasiyasının prezidenti Kämaläddin Heydärov bu xäbäri yayan azärbaycanlı redaktorlara efirdän qıcandı vä bununla da ona mämnuniyyätlä qulluq edänlärä «yaxa yırtmaq» üçün böyük bir imkan tanıdığını açıqlamış oldu. Qulluq edänlärin väzifäsi aydın idi, müdafiä etmäli idilär ağalarını, hansı yolla olur-olsun. Biri bäyanat verdi, biri televiziyada danışdı, biri «inanmıram» dedi… Görävlärini yapır kişilär.

Mäni än çox tääccübländirän isä Azär bäy oldu – Azär Häsrät.

Onu müstäqil yazar täsävvür edirdim – yazıların görä! «Xural»ın dünänki sayındakı yazısını da eyni fikirlärlä oxumağa başladım. Oxuduqca mäni tääccüb götürmüşdü ki, ya män Azär Häsräti düzgün başa düşmürmüşäm, ya da ümumiyyätlä, bu adamı indiyä qädär tanımırmışam! Yazısında nä demäk istädiyini belä başa düşmädim. Daha doğrusu, adam bilmir müdafiäyä girişib, ya mübahisäyä?

Azär bäy işin növünü bilmämiş, xäbärin necä olduğunu vä söhbätin nädän getdiyini anlamamış oturub yazı yazıb… Sanki kimsä ona söhbäti täxminän danışmış, o da ütäläk, älüstü bu yazını yazmışdı. Azär bäyin mälumatı yoxdur ki, söhbät nädän gedir. BBC – London Olimpiadasını nişan versä dä, Azär bäy hazırda Bakıda keçirilän boks üzrä dünya çempionatına aid edib rüşvät iddiasını; orada 9 milyondan danışılır, Azär bäy 10 milyon deyir…

Azär bäy mätbuatdan, tänqid edänlärdän dä söz açıb yazısında. Anlamayıb niyä tänqid etdiklärini… Niyä, Azär bäy? Xäbärin ictimaiyyätä ötürülmäsi mätbuatın väzifäsi deyilmi?

Anladan lazımdır ki, BBC boyda nähäng bir kanal ölkämiz, idmanımız haqda hansısa xäbäri verirsä, özünü müstäqil adlandıran mätbuat bu xäbäri necä vä niyä yaymamalıdır? Özünü müstäqil hesab edän hansısa yazar bunu niyä vä necä täqdim etmämälidir? Dünyaya yayılan vä yüzmilyonların xäbär tutduğu bu beynälxalq qalmaqalı Azärbaycanın müstäqil mätbuatı hansı mäntiqi äsasla oz Oxucularına çatdırmamalıdır?

Män dä xäbärin mahiyyätindän mälumatlı olmaya-olmaya Azär bäyin «fövqälnazir»in müdafiäsinä belä primitivcäsinä qoşulmasını hälä dä anlaya bilmiräm. Belä müdafiälärämi möhtac qaldı «fövqälnazir»? Belä müdafiäni fürsätmi saydı, mäqam kimimi däyärländirdi, «müstäqillik» qiyafäsinimi çıxardı Azär Häsrät?

O ki qaldı yayılan xäbärlärä öz şäxsi fikrimä, Azärbaycanda här şeyin satılıb-alındığı mäntiqi düşüncäsi hökm sürür vä bu zehniyyät artıq här käsin şüurlarına hakimdir. Dünyanı almağa girişän azärbaycanlı mämurların belä bir mäsälädä dä simiclik etmäyäcäyi ehtimalına niyä inanmamalıyam?

Yeri gälmişkän, bu ehtimalı gücländirän bir dä bu «2» söhbätidir. 2000-ci il Sidney Olimpiya oyunlarında da 2 qızıl medal almışdıq. O zaman Milli Olimpiya Komitäsinin rähbäri İlham Äliyev idi. Bälkä «2» räqämi väzifä pillälärindä iräli getmäk istäyän «gänc vä perspektivli» şäxslärin tapınağıdır? Ona görä nä 3, nä dä 1, yalnız 2 medalın dalına düşürlär?..

Ağlıma pis-pis şeylär gälir… Yazını bitirsäm yaxşıdır…

Qaynaq: “Xural” qäzeti, 30 sentyabr 2011

Oxunma sayı: 4433
Share