Ölkä mediasının gündämi

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Azärbaycanda maraqlı bir halın färqinä varmışam. Äslindä bu färqi çoxdan färq etmişdim. Sadäcä färqin färqinä o qädär dä varmırdım. Söhbät ölkä mediasının “çoxfikirliliyindän” gedir.

Demäli belä. Azärbaycan TV kanallarının efirinä diqqät käsilänlär Somali däniz quldurlarından tutmuş ta Quzey qütbündäki ayılara qädär här şeydän xäbär tuta bilärlär. Hätta Suriyada, Liviyada baş vermäkdä olan än son inqilabi olaylar belä bizim “än çevik, än qäräzsiz” TV kanallarımız täräfindän anbaan izlänäräk däyärli tamaşaçılara çatdırılmaqdadır. Bu növ xäbärlär istinadsız verildiyindän belä anlaşılır ki, Azärbaycanın bütün TV kanalları dünyanın bütün qaynar nöqtälärindä müxbir mäntäqäsinä sahibmiş. Yäni mänä elä gälir. Elä olmasaydı yäqin ki, onlar belä çevik vä ätraflı bilgilär toplayıb xalqa çatdıra bilmäzdilär. Hä, bu arada, Azärbaycanda maraqlı heç bir hadisä baş vermädiyindändir ki, TV kanallarımız ölkä gündäminä o qädär dä zaman ayırmırlar. Elä düz dä edirlär. Nä gäräk var ki?

TV kanallarımızdan färqli olaraq müstäqil medianı, xüsusän dä qäzetläri vä İnternet saytlarını izlädikdä tamam başqa Azärbaycanın olduğunun färqinä varmamaq da mümkün deyil. Sän demä Azärbaycanda da Suriyadakı qädär olmasa da ciddi maraq käsb edäcäk olaylar baş verirmiş. Misal üçün, elä bir neçä gün öncä müxalifät tämsilçilärinin mähkämäsi sona çatıbmış. Hätta orada yalançı şahidlär dä varmış. Üstälik bu şahidlärin arasında çiyni poqonlu olanı da varmış. Çox maraqlı xäbärdir. Hälä bu harasıdır? Hämin mähkämädä müxalifätçilär “şuluq” da salıblarmış! Necä dä TV efiri üçün maraqlı xäbär olardı bu! Täsävvür edin: bir täräfdä müxalifätçilärin ağzından od tökülür, digär täräfdä dä onların üzünä duran növbätçi şahidlär. Üstälik, mähkämä binasının önündäki qäläbälik vä insanların “Azadlıq” filan kimi “särsäm” şüarlar qışqırması. TV efiri üçün çox dinamik görüntülär olardı bunlar. Di gäl bizim kanallar färq edä bilmäyiblär. Qınamalı da deyil axı. Bu yazıqların başı daha “global” mäsälälärä qarışıb da. Dünyanın taleyini häll edän mäsäläläri qoyub üç-beş müxalifätçinin häbsinä enerji xärclämäk doğru olmaz ki, yäqin…

Yuxarıdakılar mäsälänin bir az yarızarafat hissäsi idi. İndi isä keçäk ciddi mäsälälärä.

Şeyx Allahşükür Paşazadä İranı (ki, burası şeytan yuvasıdırA.H.) dünyada müsälmanların haqqını qoruyan aparıcı ölkä adlandırıbmış. Ya Şeyx, heç belä şey olarmı? Mägär bu “müsälman haqqı qoruyan” ölkä deyilmi ki, öz işğalı altındakı 35 milyondan çox müsälman türkün haqlarını ümumiyyätlä yox sayan? Üstälik Azärbaycan torpaqlarını işğal altında tutan Ermänistanla cici-bacı da olan bu ölkä deyilmi?

Qäzetlär yazır ki, Azärbaycan ordusunun zabitläri bir qadını aldadaraq zorlayıb. Utandım vallahi! Poqon daşıyan şäxslär dä belä şey edärmi heç? Üzrü qäbahätindän betär, hälä açıqlama da yayıblar ki, bu qadın yüngül äxlaqlı imiş! Onda lap pis! Mänim ordumun zabitinin yüngül äxlaqlı qadınla nä işi var axı?! Hanı bäs poqon şäräfi deyilän bir şey?!

Keçmiş deputat Nazim Mämmädov deyib ki, “rektorlar deputatlıqdan getmälidir”. Düz deyib. Universitetlärin özläri böyük bir idaräetmä täläb edän qurumlardır. Necä olur ki, onların rektorları häm dä deputat olurlar? Bäs onda universitetläri kim idarä edir? Hä, deyäcäklär ki, başqa işçilär bu işi görür. Onda mäntiqi olaraq sual çıxır: elädirsä siz deputat-rektorlara nä gäräk var?

Bir dä oxudum ki, Moldova Ermänistana härbi ähämiyyätli näsä satıb. Azärbaycan da bundan duyuq düşüb vä sonuncu ölkäni ağ yuyub qara särir. İndi gäl bizimkilärä demä ki, sän Moldovaya sahib durmasan, o da sänin düşmäninä qucaq açacaq da. Neçä illärdir deyiräm ki, Moldovaya bağlı Gagauziya üçün dövlätimiz bir işlär görsün, eşidän yoxdur. Halbuki bununla häm qan qardaşımız olan gagauzlara fayda verär, häm dä Moldovada söz sahibi ola bilärdik. Di gäl dinläyän kimdir ki? İndi di gedin, Moldovanın düşmänä satdığı silahları etkisiz hala gätirmäk üçün siz dä bir o qädär silah-sursat alın. Satılan mallar geri qayıdan deyil ki…

Bu arada qäzetlär Azärbaycan tähsilini bädbäxt günä qoyanların än öndä gedäni, ABU rektoru Elşad Abdullayevä geniş tribuna vermäkdädirlär. Boş verin, dostlar, bu cür adamların başına nä gälirsä, haqq olur. Qazdıqları quyuya düşänlärdir bunlar. Qoyun qalsınlar o quyuda. Millätin daha ciddi därdläri var…

Oxunma sayı: 7945
Share

1 Comment to "Ölkä mediasının gündämi"

  1. 6 October 2011 - 21:33 - 21:33 | Permalink

    Türk qardaşlarımız demişkən əlnizə sağlıq…