Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Qäzetlär xäbär verir ki, Rusiyadakı talış diasporu yaxın günlärdä İrävanda konfrans keçirmäk fikrindädir. Maraqlı xäbärdir. O baxımdan ki, Azärbaycan xalqının ayrılmaz tärkib hissäsi olan, ölkänin Türk çoxluğu ilä qaynayıb-qarışan talışlara aid olduğu iddia edilän vä Rusiyada fäaliyyät göstärän diaspor täşkilatı niyä mähz İrävanda belä bir tädbir keçirir? Mäntiqlä onlar öz konfranslarını ya Rusiyada, ya da ana vätänläri olan Azärbaycanda keçirmäli deyillärmi? Keçirmälidirlär! Ancaq İrävanı seçiblär. Äslindä “özläri bilär” deyib keçmäk dä olardı. Lakin demäk olmaz. Çünki xäbär verilir ki, hämin konfransa Azärbaycandan da nümayändälärin qatılması gözlänilir!…

Azärbaycan vätändaşı olan talışların İrävandakı här hansı tädbirä qatılması heç dä yaxşı qarşılana bilmäz. Çünki ermänilär bizim, yäni bütün Azärbaycanlıların düşmänidir vä xeyir ola İrävan talışlara qucaq açır? Demäli, ortada Ermänistanın işinä yarayacaq vä Azärbaycan dövlätinä zäräri olacaq bir mätläb var. Vä belä olan halda Azärbaycan vätändaşı olan talışların ermänilärä alät olması heç cür bağışlana bilmäz!

Bu arada onu da vurğulamaqda yarar var ki, Azärbaycan türklärinin can qardaşı, bu vätän üçün här zaman här şeyindän keçmäyä hazır olan vä bunu däfälärlä sübut etmiş talışlardan söhbät getmir. Söhbät, ermänilärä alät olaraq Azärbaycana xäyanät yolu tutmuş sapıqlardan gedir. İstär talış olsun, lap elä istär türk olsun. Sapıq sapıqdır.

Azärbaycana qarşı etnik kartdan istifadä edänlärin ortaya atdığı daha bir alät rolunu kürdlärin täbliğatçısı olduğunu iddia edän iki näfär dä, deyäsän, daha fäal şäkildä oynamağa qärar verib. Bunlardan biri hätta iddia edir ki, “Xural” qäzetinin körpä qatili, terrorçubaşı Abdullah Öcalanla müsahibäsini dä täşkil edä bilärmiş! Heyrät etmämäk mümkün deyil! Elä bil Azärbaycan ictimai räyi bu terrorbaşının müsahibäsi üçün sinov gedir! Hälä adam iddia edir ki, Azärbaycan dövläti PKK-nı vä onun dästäbaşını terrorçu kimi räsmän tanımadığı üçün o da bu mäsälädä dövlätimizin mövqeyindän çıxış edir. Sabah Azärbaycan PKK-nı terror täşkilatı kimi tanısa, sän demä, bu adam da ona uyğun davranacaqmış! İndi gäl dä buna hämin PKK-nın bütün dünya säviyyäsindä, räsmän terrorçu kimi tanındığını demä!

Ötän häftä mähkämä müxalifätçilärä hökm käsdi. Onların arasında gänclär dä vardı. Vä bu gänclär milliyyätçi käsimä aiddir. Heç yaxşı olmadı. Bu gün türk dünyasının belä gänclärä ehtiyacı varkän, onları hansısa qurama ittihamlarla hansısa siyasi alver qurbanına çevirmäk heç yaxşı hal deyil. Mäncä, nä demäk istädiyimizi anlamalı adamlar anlayacaqdır…

Sarkozi adlı firäng prezidenti dä ötän häftä Azärbaycana baş çäkib getdi. Bu adam dövlätimizä qarşı tärbiyäsizlik etdi. Yäni bizi heçä saydı. Gäldi, dövlät protokoluna tüpürdü. Täk därdi Bakıda tikiläcäk firäng mäktäbinin tämälatma töränindä iştirak etmäkdi. Buna qädärsä talışlar adına birilärinin konfrans keçirmäk istädiyi İrävanda yüzdä yüz protokol uyğulamaları çärçiväsindä davranaraq hälä bir Türkiyäni hädälädi dä! Azärbaycan isä belä bir adamın bizä meydan oxumasına “tämkinli” yanaşdı…

Hä, bir dä bu Elşad Abdullayev adlı adam ortalığı qarışdırmaq üçün äldän-ayaqdan gedir. Sän demä Azärbaycanda rüşvät varmış, basqı varmış, bilmäm daha nälär varmış. Elşad adlı adam belä açıqlamalar verir. Gäl indi bu adama demä ki, ay balam, hämin haramzadalıqların başında duranlardan biri dä sän deyilmiydin? İndi nä oldu, pişiklä aşpazın arası däydi? Mäncä, bu adam ictimai räyi mäşğul etmäsä yaxşı olar. Äslindä, ictimai räy bu adama baş qoşmasa daha yaxşı olar.

“Xural” qäzetindä Qan Turalını topa tutan açıqlamalar da diqqätimi çäkir. Şäxsän mänä däxli olduğu üçün. Kimsä tääccüblänmäsin. Çünki bu Qan Turalı adlı gänc bir zamanlar mäni yüksäk rütbäli bir mämurdan pul alıb sifarişlä yazı yazmaqda ittiham edirdi. Täbii ki, äsassız olaraq. İndi isä onun özü elä hämin mämurun pulları hesabına özünä “iş yeri” açıb. Deyiräm, häyat doğrudan da qäribädir, vallah. Ay Qan Turalı qardaş, hansısa mämurdan özün üçün bir istäyin vardısa, niyä mäni durub durduğum yerdä gözümçıxdıya salmışdın?

Ötän günlär häväslä oxuduğum yazılardan biri dä Mirzä Sakitin “Mähşärdän mähşärä” silsiläsidir. Maraqlı tapıntıdır. Kim nä deyir, desin, Mirzä doğrudan da istedad sahibidir. Häm dä deyäsän çox uzaqgörändir axı…

Oxunma sayı: 8681
Share

1 Comment to "Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit"