Bu dezo kimä lazımdır?

Azär Häsrät

Azär Häsrätin “poçtuna”

Hörmätli Äväz bäy! Män bu yazını bir “cavab haqqı” olaraq yazmışam, bu yazını öz qäzetinizin sähifäsindä yerläşdirmäyi Sizdän dönä-dönä xahiş ediräm, ümüdvaram ki, Azär bäylä Sizin dostluq münasibätiniz bu yazının därcini ängällämäyäcäk.

Mänim “Xural” adlı bir sevgim var vä bu sevginin müqabilindä män daim “Xural”ı digär mätbu orqanlardan üstün tuturam, niyäsini yazmaq fikrindän uzağam, amma bäzi mäqamları Oxucu üçün aydınlatmaq istäyiräm. Başlayaq Azär Häsrätdän.

Mänim Azär bäylä şäxsi tanışlığım yoxdur vä bu tanışlıq üçün heç vaxt can da atmamışam, niyäsi odur ki, Azär Häsrät ilä män şimal vä cänub qütbläri kimi bir-birimizä uzağıq, cänub deyän kimi qeyri-ixtiyari Azär bäyin “Xural”da getmiş “Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit” yazısı yadıma düşdü. Äslindä, män elä hämän yazıdan “bährälänib” bu yazını yazmaq qärarına gäldim. Demäli, Azär bäy bäzi qäzetlärin yazdıqlarını oxuyub vä hämän mäqaläni yazmaq qärarına gälib. Azär bäy talışları “qardaşlarımız” adlandırdığı üçün ona minnätdaram, amma… Amması odur ki, hämän mäqalädä Azär “qardaşımız” bizimlä qardaşlıq etmir, bizä, yäni talışlara qarşı “dezo” buraxır. Nädän ibarätdir Azär bäyin dezosu? Azär bäy yazır ki, sän demä, Rusiya Federasiyasında yaşayan “sapıq talışlar” diaspora adı ilä “separatçılıq” ilä mäşğuldurlar vä hätta o boyda “ürüsyät” onlara azlıq edib, Ermänistanda da bu fäaliyyäti davam etdirmäk niyyätindädirlär, hätta Ermänistanın İrävan şähärindä “talış” adlı konfrans da keçirmäk istäyirlär. Bax dezo elä buradan başlayır.

Birincisi, Ermänistanda keçirilmäsi näzärdä tutulan hämän “toplantı” Talış Diasporası täräfindän çağrılmayıb, bunu anlamaq üçün Rusiya Talış Diasporasının sädri İsmayıl Şabanovun sosial şäbäkälärdä, hämçinin talış.info vä talış.org saytlarında 27.09.2011-ci il tarixindä yerläşdirdiyi bäyanatı oxumaq kifayät edir. İsmayıl Şabanov hämän toplantının talışlara heç bir aidiyyatı olmamasını dönä-dönä vurğulayır. Bäs göräsän, Azär bäyin bu dezonu yaymaqda mäqsädi nädir? Bu suala cavab vermäk üçün Azär bäyä bir neçä sual vermäk istäyiräm.

Azär bäy, sizin ara qarışdırmaqda mäqsädiniz nädir?

Kim sizä bu tapşırığı verib? (“Mänä heç käs tapşırıq vermäyib” yazsanız, bu sizin qeyri-sämimi olmağınızı sübut edäcäk, çünki siz internetin mahir bilicisisiniz vä istäsäydiniz hämän toplantı barädä ätraflı mälumat toplaya, Talış Diasporasının mövqeyini öyränä bilärdiniz). Ägär sämimisizsä, bu suallara cavab verin.

O ki qaldı İrävanda keçirilmäsi näzärdä tutulan toplantıya, hämän toplantını çağıran qurumların biz talışlara heç bir aidiyyatı yoxdur, çağırıblar, çağırıblar da, sizin “tolerant” hökumätiniz çağırmır (“hämän konfransı Azärbaycanda keçirmäk olmazmı” sualınız tam yersizdir), ermänilär dä bundan bährälänmäk istäyirlär, ümumiyyätlä, bu dövlätdä bir anti-talış sevdası var ki, hämän sevdanın yaranmasında sizin kimilärin dä rolu az deyil. Biz talışlar sizlärin här işinizdä yanınızdayıq, bäs siz? Götüräk elä “Xural”ın 3-cü sähifäsindä yerläşdirilmiş “vicdan mähbusları” tablosunu. Niyä hämin tabloda İslam äqidäsinä görä, saxta ittihamlarla häbs edilän Rufulla Axundzadänin şäkli yoxdur? Axı hämän plakatda, bir sillädän şaşırıb hökumätin saxta ittihamlarını qäbul edänlärin şäkli verilib, amma heç bir ittihamı qäbul etmäyän, günahı yalnız talış olmaq olan Rufulla Axundzadänin şäkli verilmäyib? İnanmaq istäyiräm ki, bu texniki sähvdir vä Äväz qardaşım bu sähvi aradan qaldıracaq.

Azär bäy, uzun-uzadı yazıb, sizi yormaq istämiräm, sadäcä sizin näzärinizä “sapıq” adlandırğınız İsmayıl Şabanovun Rusiya KİV-nä verdiyi müsahibädän bir parçanı çatdırmaq istäyiräm:

“…я выступил против проведения такой конференции именно в Ереване. Могу сказать, что не испытываю никакого дискомфорта по поводу выраженной позиции, ибо глубоко убежден в том, что мы, талыши, не позволим никому использовать нас в качестве разменной монеты в своих геополитических противостояниях. Также повторяю, что поездка хотя бы одного талыша в Ереван на конференцию талыша наложит отрицательный отпечаток на правое дело нашего народа.”

Täkzib yazmağınıza ehtiyac yoxdur, sizdän täväqqem budur ki, belä mövzulara “girişändä” Böyük Yaradanı unutmayın, heç olmasa Haqqa yaxın yazın, anti-talış täbliğatını buraxın, axı sizin kimilärin “dezo”ları näticäsindä, bir qarın çöräk üçün talışlar öz milli kimliklärini “unudurlar”, milli kimliyini, dolayısı ilä anasının ağzının içindäki bir parça äti – Ana dilini dananlar isä elä “sapıqdılar”. “Sapıq elä sapıqdır, istär talış olsun, istärsä lap elä türk olsun” (sitat sizindir.)

Rafiq Cälilov, celilovrafiq@mail.ru

Redaksiyadan: Biz Rufulla Axundzadänin kim olduğunu vä hansı ittihamlarla häbs edildiyini bilmirik. Yaxınları müraciät etsälär vä ittihamın mahiyyäti ilä bizi tanış etsälär, o zaman Rufullanı da 3-cü sähifädäki mähbus stendinä älavä edä bilärik. Amma Rafiq bäyin yazısındakı şantaj tonunu da qäbul etmirik. Müällifä gäläcäk yazılarında bu tonu tärk etmäyi mäslähät görürük.

Qaynaq: “Xural” qäzeti, il 9, sayı: 062 (472), 17 oktyabr 2011

Oxunma sayı: 5027
Share