Bir suala cavab

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Zähläm gedän mätläblärdän biri yazdığım yazıya kiminsä verdiyi cavaba cavab yazaraq müzakiräni uzatmaqdır. Sözümü dedim, yazdığımı yazdım, anlayan anlar, anlamayan da anlayandan soruşub öyränär. Ancaq eläläri dä var ki, näinki anlamırlar, heç anlamaq belä istämirlär.

Ötän häftä yazdığım “Talışlar vä uzaqgörän Mirzä Sakit” başlıqlı yazımın da başına belä bir iş gälib. Adını ilk däfä eşitdiyim, nä väzifä daşıdığını belä bimädiyim birisi hämin yazıma cavab iddialı bir yazı yazıb vä oktyabrın 17-dä yayınlayıb: “Bu dezo kimä lazımdır?”.

Açığı, polemikaya girmäk istämäzdim, ancaq Oxucuları yanıldan bir “cavab” olduğu üçün adı keçän yazımı qäzetin 13 oktyabr tarixli sayından, yaxud da şäxsi saytımdan (azerhasret.com/?p=2543) bir daha oxumağı, xüsusän dä “cavab” yazan şäxsin häm dä daha diqqätlä oxumasını arzu edärdim. Ägär bu adam bu däfä dä yazımdakı xoş märamı anlamasa, növbäti yazımda daha sadä bir dildä aydınlıq gätirmäyä hazıram.

Bu arada onu da qeyd etmädän keçä bilmäräm ki, mänä cavab xarakterli hämin yazıya talışlara aid olduğu iddia edilän İnternet saytlarından birindä bir näfär öz tärbiyäsi(zliyi)nä uyğun şärh yazıb vä talışların “täässübünü çäkänlär” dä hämin şärhin işıq üzü görmäsinä normal yanaşıblar…

İndi isä äsas mövzuya keçäk. Bir müddät öncä Aynur Qäzänfärqızı adlı bir Facebook dostum belä bir sualla mänä müraciät etdi: “Necä olur ki, İranda yaşayan türklärin hüquqlarını tanıyır vä müdafiä edirsiniz, ancaq Türkiyädä yaşayan kürdlärä münasibätiniz färqli olur? Mägär här iki xalq eyni istäklär uğrunda mübarizä aparmırmı?”

Aynur xanımın bu sualı, äslindä, mäntiqlidir vä cavab verilmälidir. Ancaq sualın başqalarını da düşündürä biläcäyini näzärä alaraq Facebook dostuma bu mövzuda ayrıca yazı yazacağıma söz vermişdim ki, indi o sözä ämäl ediräm.

İranın äsaräti altında olan türklärin Türkiyädä yaşayan kürdlärlä müqayisä edilmäsi yanlışdır. Här şeydän öncä ona görä ki, kürdlär adına aparılan mübarizä ilä İrandakı türklärin apardığı mübarizä bäzän eyni iddialara dayansa da, qullanılan yöntäm baxımından çox färqlidirlär.

İranın äsarätindäki türklär öz haqları uğrunda mübarizädä heç zaman zorakı üsullardan istifadä etmirlär. Yäni adam oğurlamır, haranısa partlatmır, yeniyetmäläri ailälärinin älindän alıb dağlara qaçırmır, insanları qorxu altında tutmurlar. Getdikcä güclänän bu mübarizä tam mädäni, dünyanın sayğı duyacağı bir şäkildä aparılır vä ona görä dä heç käs heç zaman Güney Azärbaycan türkläri vä terror ifadälärini sinonim kimi işlätmir. Bunun qarşılığında isä İranın sözdä islam rejimi türklärä qarşı sözün gerçäk anlamında dövlät terroru uyğulamaqdadır. Türk olanlar dövlät täräfindän oğurlanır, şärlänir, bädän äzaları käsilir, müxtälif cür tähqirlärä märuz qalır, hätta şähär meydanlarında hamının gözläri önündä şallaqlanaraq aşağılanır. Bunlar azmış kimi hälä bir dar ağacından asılaraq edam edilirlär. Sadäcä türk olduqları üçün…

Türkiyädä kürdlärin adına aparılan “mübarizä” isä tamam färqlidir. Burada PKK adlı dünyada räsmän tanınan terror örgütü kürd äsilli insanları daimi qorxu altında tutur. İstär qız olsun, istärsä oğlan, yeniyetmä yaşına çatanları ailäsinin älindän zorla alaraq xüsusi düşärgälärä aparır, orada beyinlärini yuyaraq dövlätin üzärinä terrorçu kimi göndärirlär. Vä täsadüfi deyil ki, Türkiyänin az qala här täräfindä intihar hücumları baş verir vä dinc insanlar, hätta qadın, qoca vä körpä uşaqlar mähv edilir. Üstälik, kürdlärin sıx yaşadığı bölgälärä Türkiyä dövlätinin göndärdiyi müällim, häkim vä xalqı bilgiländirä biläcäk här cür aydın insan därhal PKK terrorçuları täräfindän ya qaçırılır, ya da öldürülür. Bu ämäldän mäqsäd isä kürd kökänli Türkiyä vätändaşlarının cahil qalmasını tämin etmäkdir. Çünki cahil kürdlär terrorçuların işinä çox yarayır. Savadı, dünyagörüşü azacıq inkişaf etmiş insan heç vaxt PKK kimi bir terrorçu qurumu vä onun siyasi qanadı olan BDP-ni dästäklämäz vä täqdir etmäz axı.

İrandan färqli olaraq Türkiyä dövläti hätta terrorçu olan kürdlärä qarşı çox insancıl davranır. Misal üçün, PKK-nın başçısı, otuz min insanın qatili Abdullah Öcalan neçä illärdir häbs adı altında mehmanxanada yaşarcasına ömür sürmäkdädir. Yaxud da häbs edilän PKK-çılar därhal väkillä tämin edilir, onlara qarşı här hansı läyaqäti alçaldan häräkätä yol verilmir. Üstälik kürd dilindä TV kanalı, müxtälif näşrlär särbäst şäkildä yayımlanır…

Oxunma sayı: 6148
Share

1 Comment to "Bir suala cavab"