Rafiq Äliyev, şär vä sairä haqqında…

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Qäzetlärdän oxudum ki, tanınmış alim vä barmaqla göstärilä biläcäk az sayda äsl ziyalılarımızdan biri olan Rafiq Äliyevi Azärbaycan Dövlät Neft Akademiyasındakı väzifäsindän çıxarıblar. Vä qäzetlär belä ehtimal edir ki, Rafiq bäy ziyalıların son säs-küylü toplantısındakı äsas roluna görä bu cür cäzalandırılıb. Bu fikri paylaşıram vä Rafiq bäyi işdän çıxaran zehniyyäti dä şiddätlä qınayıram. Üstälik onu da ifadä etmäk istäyiräm ki, dünyada millätimizi än yüksäk säviyyädä tämsil edä biläcäk Rafiq Äliyev kimi bir şäxsiyyäti işdän çıxaran zehniyyätin sahibi heç onun älinä su tökmäyä belä layiq olan birisi deyil. Bälkä dä ifadäm ağır oldu, ancaq nä edäsän? Beläläri üçün än näzakätli ifadä bundan artıq ola bilmäz!

Äväz Zeynallını şärläyäräk häbsä atıblar! Mähz şärläyäräk! Bu qurğunu quranlar utanıb yerä girmirlärmi? Bu qädärmi alçaldınız? Bu qädärmi cılızlaşdınız? Şärläyäräk är tutmağın nä demäk olduğunu heç olmasa äski dastanlarımızdan oxumadınızmı?! Oxumadınızsa, oxumanızı tövsiyä edärdim.

İsrail İrana daha açıq şäkildä xox gälmäyä başlayıb. Deyir ki, bu ölkäylä danışmaq üçün bütün diplomatik vasitälär tükänib. İndi İranın täpäsinä bomba yağdırmaq lazımdır. Qarışmazdıq bu işä. Ancaq anlaşılan odur ki, qarışmalı olacağıq. Ona görä dä Güney Azärbaycandakı soydaşlarımızla bärabär Azärbaycan Respublikası da ehtimal edilän savaşla bağlı hazırlıqlarını görmälidir. İran viran olacaqsa, cähännämä. Ayrıntılara girmädän demäk istärdim ki, bizim därdimiz Güney Azärbaycandır.

Bir ermäni general bäyan edib ki, Azärbaycanın bütün käşfiyyat sirläri haqqında bilgilärä sahibdirlär. Başın üçün sänin! Azärbaycan o qädärmi äfäl ölkädir ki, acından yuxudan günorta duran ermänilär onun ordusunun här sirrinä bäläd olsunlar? Bu allahın bädbäxtläri hälä dä anlamaq istämirlär ki, qarşılarındakı bir vaxtların qarğaşalı Azärbaycanı deyil, nizami ordusu, bütün tänqidlärä räğmän düzänli dövläti olan bir dövlätdir. Hälä onu dä näzärä almaq istämirlär ki, bu dövlätin täkcä härbi xärclär üçün ayırdığı väsait Ermänistanın ümumi dövlät büdcäsindän daha artıqdır. Anlamırlar, anlamazlar. Çünki bu ermänilär dä Äväz Zeynallını şärläyäräk häbsä atdıranlarla eyni täfäkkürä sahibdirlär…

Rüstäm Mämmädov adlı keçmiş mämur, hazırda isä Bakı Dövlät Universitetindä kafedra müdiri olan bir professor noyabrın 9-da İTV-nin “Yeni gün” proqramında bayrağımızla bağlı ağzına gäläni (adätän bu cür ifadäläri işlätmiräm – A.H.) danışırdı. Şäxsän özüm gördüm vä dinlädim. Bu adamı bir mütäxässis, ziyalı olaraq bayraq günümüzlä bağlı efirä dävät edibmişlär. O da elämä tänbällik, başladı, nä başladı. Ävväl bayraqdakı qırmızı rängin açıqlamasını verdi vä dedi ki, bu, bizim xalqın azadlığa olan sevgisinin täzahürüdür. Bir az şaşırdım, ancaq bänd olmadım. Düşündüm ki, adam fikrini tam ifadä etmäk üçün uzaqdan gälir. Häm dä ona görä şaşırdım ki, bayrağımız göy ränglä başladığı halda, bu professor öncä qırmızıdan danışdı. Sonra da yaşıla keçdi vä dedi ki, bu da islam dinini simgäläyir. Bunu düz dedi.

Düşünürdüm ki, Rüstäm Mämmädov göy ränglä bağlı daha geniş danışmaq istädiyi üçün onu sona saxlayıb. Bir az da sevincäk olmuşdum hätta. Ancaq, heyhat. Bu professor olacaq adam ağzını açdı ki, ondan açmasaydı yaxşı idi. Dedi ki, göy räng bizim Rusiya kimi bir dövlätlä qonşu olmağımızla bağlıdır! Xeyli tääccübländim. Bir az sonra isä iddia etdi ki, bu räng häm dä Azärbaycanın däniz dövläti olması ilä bağlıdır! Heyrät! Män dä oturub gözläyirdim ki, göy rängin Türklüyümüzü simgälädiyini, häm dä necä simgälädiyini izah etmäk fikri var! Ancaq olmadı! İndi män professor olmasam da bu adama qısa vä aydın şäkildä izah etmäliyäm ki, Azärbaycan bayrağının üç rängi üç ülkünü – Türkläşmäk, Çağdaşlaşmaq vä İslamlaşmağı simgäläyir! Bayrağımızın bu ränglärinin fikir babası Äli bäy Hüseynzadä, onun bayraq kimi bir daha enmämäk üçün yüksäldäni isä Mähämmäd Ämin Räsulzadädir!

Professorun bu yanıldıcı fikirlärinä o qädär äsäbiläşdim ki, Facebook divarıma därhal bir qeyd yazdım. Ancaq täässüflä qeyd edim ki, hämin qeyddä bir balaca yanlışa yol vermişdim ki, onunla bağlı burada da sevimli oxucularımdan üzr istäyiräm. Yanlış da bundan ibarät idi ki, Rüstäm Mämmädovu Prezident Administrasiyasının şöbä müdiri kimi qälämä vermişdim. Doğru olansa budur ki, adı keçän şäxs bir zamanlar PA-da sadäcä sektor müdiri olub vä şäxsän mänim xäbärim olmayan bir zamanda vä şäraitdä oradan işdän çıx(arıl)ıb.

Vä bir dä çox sayğı duyduğum äski millät väkillärindän olan Gültäkin Hacıbäyli ilä bağlı bir mäsälä diqqätimi çäkdi. Qäzetlärdän biri iddia etdi ki, bu xanım ziyalıların toplantısında xalqı inqilaba çağırıb. Gültäkin xanım da açıqlama yayaraq belä bir fikir säsländirmädiyini iddia etdi. Ardından hämin qäzet bu däfä video görüntü yayaraq Gültäkin xanımın boynuna qoymaq istädi ki, o, inqilaba çağırış edib. Män dä elämädim tänbällik, hämin videoya diqqätlä baxdım. Bälli oldu ki, Gültäkin xanım heç bir inqilabi çağırış etmäyib. İndi bu qäzetdäki hämkarlarıma demäk istärdim ki, yorulmadınız qaşınmayan yerdän qan çıxarmaqdan? Äl çäkin dä bu mänasız vä äsassız davranışlarınızdan!

Söz Gültäkin xanımdan düşmüşkän, onun Rafiq Äliyevä häsr edilmiş “Sözsüz” başlıqlı yazısını da oxudum. Çox bäyändim. Äsl ziyalı, äsl vätändaş mövqeyi buna deyärlär! Şäxsän imzamı qoyardım bu yazının altına! Vä bir dä hämin yazıya İnternet saytlarından birindä yazılan bäzi şärhlärin müälliflärinä demäk istärdim ki, ädalätli olun, Gültäkin Hacıbäyli häm deputat olduğu zamanlarda, häm dä ondan sonra här zaman öz doğru mövqeyi ilä seçilib. Bunu män Milli Mäclisi vä ölkädäki ictimai-siyasi fäalları yaxından izläyän birisi kimi deyiräm. Märdi qova-qova namärd etmäzlär axı…

Oxunma sayı: 5651
Share

2 Comments to "Rafiq Äliyev, şär vä sairä haqqında…"

  1. 20 November 2011 - 20:44 - 20:44 | Permalink

    Bizim insanlarımızın bir çoxunun adıtıdır, “mərdi qova-qova nəmərd etmək”…