Ermänilärdänmi öyrändiniz bunu?…

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Bu däfä dä gül vurublar. Kürdlärin mänafelärini qoruduğunu iddia edän birisi qanlı terror örgütü PKK-nın dästäbaşısı Abdullah Öcalanın şäklini az qala logo qismindä täqdim etdiyi İnternet saytında açıq mätnlä belä yazıb: “Heydär Äliyevin kürd olması mähkämädä isbat olundu”. Hansı mähkämädä, nä zaman? Bu haqda bilgi verilmir. Vä sübut kimi Qeyrät Partiyasının märhum sädri Äşräf Mehdiyevin fikirlärinin dä täqdim edildiyi mätnä görä, Azärbaycan tarixinin böyük bir käsiminä öz damğasını vurmuş Heydär Äliyev sän demä häm dä yezidi kürdü deyilmiş, müsälman kürdüymüş! Hälä bu harasıdır? Böyük Azärbaycan-türk şairi Nizami Gäncävi dä kürd imiş dä bizim xäbärimiz yox! Nizami “Xämsä”ni dä kürd dilindä yazıbmış! Adam belä iddia edir!

Oxucuların marağını çäkä biläcäyini sandığımız üçün hämin mätni tam olaraq täqdim edirik: “Göräsän, kürd xalqı näyä görä Azär Häsrätin, Rauf Arifoğlunun, Räbiyyät Aslanovanın, Cümşüd Nuriyevin, Fäzail Ağamalının vä bu sayaq insanların üräyinä därd olub? Azär Häsrät kimilärin boşboğazlığına baxmayaraq, biz Azärbaycanın bir cox tanınmış şäxsiyyätlärinin kürd olduğunu bilirik. Hätta Nizami Gäncävinin dä kürd olduğunu vä “XÄMSÄ”nin kürd dilindä yazılmasını da bilirik vä bunu heç kimin gözunä soxmuruq. Eläcä dä Azärbaycan xalqının xilaskarı, ulu öndär Heydär Älirza oğlu Äliyev cänablarının kürd olması da bizä mälumdur. Bunu sübuta yetiräcäk bir çox dälillärin olmasına baxmayaraq, Qeyrät Partiyasının sabiq rähbäri märhum Äşräf Mehdiyev ictimaiyyät qarşısında Azärbaycan telekanallarına şärh veräräk bildirdi ki, “män Heydär Äliyevdän üzr istäyiräm. O yezidi kürdü deyil, müsälman kürdüdür. Qardaşımızdır vä Azärbaycanın prezidenti olmağa haqqı var”. Lazım olsaydı, Heydär Äliyev väkilinä tapşırardı ki, qeyd etsinlär ki, o qähräman kürd xalqının nümayändäsi deyil, türkdür vä ya Azärbaycanlıdır. Amma mähkämädä kürd olduğu isbat edildi vä Äşräf Mehdiyev dä mähkämänin qärarını şärh etdi. Biz isä bildiririk ki, Heydär Äliyev çox düzgün olaraq Azärbaycanda yaşayan azsaylı xalqları Azärbaycanlı adlandıraraq, Azärbaycanda yaşayan azsaylı xalqları Azär Häsrät kimi millätçi xästälärin gäläcäk faciälärindän xilas etmişdir”.
(Mänbä: diplomata-kurdi.com/?p=5958. Üslubuna toxunulmamışdırA.H.)

İndi gäl dä belälärinä sual vermä ki, bu cür yanaşmanı ermänilärdänmi öyrändiniz? Onlar da adätän özlärindä olmayanları başqalarından oğurlamaqla, başqalarına aid däyärläri mänimsämäyä cähd göstärmäklä dünyanın än qädim xalqlarından olduqlarını iddia edirlär! Kürd olmayanları kürd elan etmäklä, kürdlärä aid olmayan däyärläri kürdlärinki kimi göstärmäklä bu cür adamlar näyä nail olmaq istäyirlär göräsän?

Heydär Äliyevin milli mänsubiyyätinä gälincä, bunu onun özündän yaxşı yäqin ki, heç kim bilmäz. Näzärä alsaq ki, o, sağlığında hämişä Azärbaycanlı olması ilä fäxr etdiyini täkrarlamaqla yanaşı, özälliklä dä Türkiyä ilä münasibätlärdä bir millätin iki ayrı dövläti olduğumuzu, Orta Asiya vä digär türk topluluqlarının tämsilçiläri ilä münasibätlärdä isä eyni soy-kökdän olduğumuzu vurğulamaqla türk olduğunu däfälärlä täsdiq etmişdir. Täbii ki, häyatda olmayan bir insan indi onun milli mänsubiyyäti ilä bağlı birilärinin ortaya atdığı şübhälärä cavab verä bilmäz. Ancaq unudulmamalıdır ki, onun doğma oğlu, prezident İlham Äliyev häyatdadır vä bu şübhälärä qäti şäkildä son qoyma imkanı var. Bununla belä, düşünmürük ki, cänab prezident hansısa PKK yandaşının äsassız iddialarına zaman vä diqqät ayırmalıdır.

Kürdlärä gälincä, bu mäsäläyä münasibätimiz yuxarıdakı şärhi yazanın düşündüyü kimi deyil. Türk milläti vä millätçisi olaraq bizim kürd xalqı ilä heç bir sorunumuz yoxdur. İstär Azärbaycan, istärsä dä Türkiyä vätändaşı olan vä vätändaşı olduqları dövlätä sädaqätdä qüsuru olmayan kürdlär bizim äziz qardaşlarımızdır. Adı keçän vä digär türk toplumlarının içindä yaşayan istänilän kürd vä başqa etnik azlığı heç zaman özümüzdän ayırmadıq vä ayırmaq düşüncämiz dä yoxdur.

Bizim düşmänimiz (mähz düşmänimiz!) PKK vä bu tipli örgütlärä räğbäti olanlardır! Ägär kimsä başının üstündän PKK bayrağını, yaxud da onun terrorbaşısı Abdullah Öcalanın şäklini asırsa, düşmänimizdir! Çünki bu örgüt minlärlä günahsız türkün vä häm dä kürdün qanını töküb! Uşaq, qadın, yaşlı, xästä demädän türk, kürd färqi qoymadan PKK här käsin qanını töküb vä tökmäkdä davam edir. İndi sän bu terror örgütünün başçısının şäklini başının üstündän asacaqsan, Heydär Äliyevi, üstälik Nizami Gäncävini dä özün kimilärindän elan edäcäksän! Bu qädär dä olmaz! Häm dä kürdlär üçün şäxsiyyät vä qähräman axtarışındasınızsa, dağda-daşda insanları terror edänlärdän deyil, çağdaş dünyanın çağdaş qaydalarına uyanlardan mädät ummanız lazımdır. Yäni terrorçu deyil, adam kimi adam yetişdirän adamlardan olun! Ägär buna qabiliyyätiniz çatarsa älbättä.

Oxunma sayı: 7412
Share

2 Comments to "Ermänilärdänmi öyrändiniz bunu?…"

  1. seher's Gravatar seher
    16 November 2011 - 13:29 - 13:29 | Permalink

    İT ÜRÜR,
    KARVAN YÖRÜR.