Bu qädär dä olmaz!

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Bu yazını yazdıqca düşünüräm ki, göräsän, därc etmäyä bir qäzet tapa biläcäyämmi? Azad sözün här täräfdän, yäni här iki siyasi käsim täräfindän küncä sıxıldığı bir ölkädä yaşadığımız üçün bu fikirlär gälir ağlıma. Ancaq yenä dä yazıram. Än azından älimizin altındakı İnternet resurslarında därc etmä imkanımız var.

Bir neçä ay öncä “Azadlıq” qäzetinin baş redaktoru Qänimät Zahid müalicä üçün Türkiyäyä gedändä heç ağlımıza gälmirdi ki, onun bu gedişinin arxasında häm dä başqa mätläblär gizlänir. Düşünürdük ki, müalicä alıb geri dönäcäk. Bunda isä qeyri-adi heç nä yoxdur.

Lakin belä olmadı. Sonra öyrändik ki, Qänimät bäy Türkiyädän Fransaya yollanıb. Häm dä ailäsi ilä birlikdä. Sän demä ailäsini o zamanadäk açıb-ağartmadığı tähdidlär üzündän Azärbaycandan – öz Ana Yurdundan qaçırmalı olub. Vä häm dä Azärbaycana düşmän münasibätini heç vaxt gizlätmäyän, ermänilärin dayaq nöqtälärindän biri olan Fransaya.

Qänimät bäy deyirdi ki, ölümdän qorxmur. Heç öz taleyi üçün dä rahatsız olmur. Ancaq gänc vä yeniyetmä qızları, xanımı üçün qorxmaya bilmir. Elä ona görä dä ailäsini başqa bir ölkädä barındırmalı olub.

Bälkä dä bu mäsälänin üzärindän keçmäk olardı. Kim bilir, bu yazımı oxuyanlar da deyäcäk ki, heç hänanın yeridir? Olan oldu, keçdi getdi. Köhnä palan içi sökmäyä nä gäräk var?

Gäräk var, äziz oxucum, gäräk var. Mäsälä ondadır ki, Qänimät Zahidin ailäsini tähdid edänlär här cür kişilik vä şäräf hädsizliyini aşaraq onun ailäsinä äl uzadacaqlarını deyirdilär. Täläbläri vardı vä şübhä etmiräm ki, hämin täläblär indi dä var. Vä Qänimät bäy ailäsini bu ölkädän çıxarıb özü geri dönmäklä düzgün addım atmışdı. Yäni bununla onu tähdid edän nakişilärä xäbär göndärmiş olmuşdu ki, sizdän qorxan sizin kimi olsun! Män ölkämä qayıdıram, bacardığınızı beş qaba çäkin!

İndi dä buna bänzär bir olay yaşanmaqdadır. Zorla qapadılmış “Xural” qäzetinin redaktoru Anar Mahmudoğlunun şäxsän özünä, häm dä açıq nömrädän zäng edän bir özünübilmäz yenä dä açıq şäkildä deyir ki, sänin qızının harada oxuduğunu biliräm vä ağlını başına yığmasan uşaqlarının başına pis işlär gälä bilär! Vä bu tärbiyäsiz adam daha sonra “Xural”ın daha bir ämäkdaşı, häm dä Qarabağ qazisi vä älili Nuräddin Xocaya eyni nömrädän zäng edäräk eyni tähdidläri ona da çatdırır. Häm dä bütün bunlar “sabitliyin hökm sürdüyü”, “qanunların ali olduğu” bir ölkädä baş verir!

Bu ölkänin başında duranlar bununla nä demäk istäyir? İndi biriläri qalxıb deyäcäk ki, buna prezident neyläsin, hüquq qoruma qurumları neyläsin?

Necä yäni neyläsin? Elä nä edilmälidirsä, onlar etmälidirlär dä! Vätändaşın hüquqlarını qorumalı qurumlar bunu etmirsä, etmäk istämirsä, edä bilmirsä, izn verin şübhälänim ki, bu tähdidlärin arxasında ölkänin än ali rähbärliyi dayanır!

Siyasi proseslärdän bir qädär mäsafä saxlasam da bu cür şäräfsizliklärä heç cür susa bilmäräm! Här şeyin bir häddi var! Tähdidin, hätta adam öldürmänin dä yolu-üsulu var! Bir siyasi räqibin qızlarına tähdidlär sovurmaq, hätta bunların arasındakı ibtidai sinif şagirdini tähdid etmäk heç bir kişiyä, heç bir insana yaraşmaz!

Qänimät Zahidlä probleminiz var, onu özüylä häll edin. Necä ki, bir däfä komandanızda olan bir küçä qızını üzünä durdurub onu häbsä atmışdınız. Bu bäs elämirsä, duelä çağırın, hamının gözü qarşısında gülläläyin. Onda düşünärik ki, az da olsa kişiliyä däxliniz var!

Anar Mahmudoğluyla probleminiz varsa, onu da kişi kimi häll etmäyä çalışın! Yoxsa adamın täzä-täzä mäktäbä getmäyä başlamış qızına, hälä bu azmış kimi heç mäktäb yaşı tamam olmamış çocuğuna hädälär yağdırmanızı yazmağa bir yer tapa bilän deyilik!

Bu qädär dä olmaz deyiräm! Vä bu cür olayları susaraq seyr edänläri dä qınayıram! Bu ölkänin insanları belä tärbiyäsizliklärä layiq deyil!

S.A. Bu yazımı därc etmäyä cüräti çatacaq qäzetləri çox görmäk istärdim. Ägär hälä dä beläläri qalıbsa…

Oxunma sayı: 8278
Share

1 Comment to "Bu qädär dä olmaz!"

  1. Azer Hasret's Gravatar Azer Hasret
    8 December 2011 - 15:35 - 15:35 | Permalink