Kim qırxıb başını, salıb bu kökä?

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Här yerdä Koroğlu qalaları var, Heç yerdä Koroğlu mäzarı yoxdur. – Zälimxan Yaqub

İndi keçmişä, mänävi zirvälärä daş atmaq däb halını alıb. Millätin gälmiş keçmiş däyärläri ayaqlar altına atılır. Bir sonrakı özündän az öncä mövcud olanları inkar etmäk yoluyla birinci, täk, yeganä olduğunu sübut etmäyä çalışır…

Çağımızın däyärläri azmış kimi biriläri artıq tarixä, lap qädim tarixä dä äl uzatmağa başlayıblar. Artıq xalqın müqäddäs saydığı, här zaman däyär verdiyi qährämanlar belä birilärinin gözünä girmäkdädir.

Son günlär özlärinin nä olduğu şübhä doğuran biriläri ortaya çıxıb Azärbaycan xalqının qährämanlıq vä azadlıq rämzi Babäki “sapıq” adlandırır. Özlärinin sapıqlığı göz önündäykän, häm dä här käsin gözünün önündäykän min iki yüz il öncä yaşamış, millätin azadlığı uğrunda häqiqi mänada canını fäda etmiş, “Bir gün azad yaşamaq qırx il qul kimi yaşamaqdan yeydir” deyibän dünya malında gözünün olmadığını sübut etmäk üçün qanından keçmiş igid Babäkä bu gün “bir gün azad yaşamaqdansa, qırx il qul kimi yaşamaq yaxşıdır” deyänlär daş atmaqdadır. Ey gidi dünya! Bu nä hal, bu nä halät? Kimlär kimä daş atar oldu…

Vä Babäklä dä qalmırlar. Sän demä şah babamız Şah İsmayıl Xätai dä elä sapıq kimi bir şey imiş. Sän demä bugünkü İran adlanan ölkänin cähalät içindä qovrulmasının da säbäbkarı şah babamız imiş!

Adam, sänin ağzından çıxanı qulağın duyurmu heç? Axı sän vä sänin kimilär, elä deyärdim ki, sänin Pensilvaniyadan idarä olunan dini tapınaqların Şah İsmayılın näinki özünün, heç atının dırnağının tozu qädär däyär käsb etmirsiniz dä, necä olur onu “tänqid” etmäk cäsarätini göstärirsiniz?

Vä Koroğlu! Koroğlu da, sän demä, yol käsän imiş. Adi bir quldurmuş yäni. Bunu da iddia edänlär çıxıb ortaya. İndi gäl dä bu adamlara anlat ki, Koroğlu märdi-märdanä, kişi kimi, üz-üzä, göz-gözä, täkä-täk düşmän önünä çıxma cäsaräti särgiläyän bir ümumtürk xalq qährämanıdır! Onun işi yol käsmäk, boşuna adam öldürmäk deyil, ädalätsizlik üzärindä ädalätin zäfäri üçün qılınc çalmaqdır! Mägär bunu ayırd etmäyä dä ağlınız yetmirmi?!

Yetmirsä, Koroğlunun öz dilindän anladaq ki, bälkä anlayasınız.

“Tüfäng çıxdı, märdlik getdi hay, haray!..
Mänmi qocalmışam, ya zämanämi?”

deyä sual edän Koroğlu “İndi namärd dünyası, bic äyyamıdır. Bundan sonra igidlik bir qara pula däymäz. Män bu gündän Koroğluluğu yerä qoyuram”, – söyläyäräk yüz illär sonra onu aşağılayacaq kimsälärä öz şäxsiyyätinin daha yüksäkdä durduğunu xäbär vermirdimi?

Yaxud da qocalıb heydän düşdüyü vaxtlarda xäzinä oğrularını tutub äl-qollarını bağladıqdan sonra onlarla keçän mükalimäsi dä mägär sizin kimilärä bu qährämanın kimliyini açıqlamaq baxımından yetärli deyilmi? Axı Koroğlu xäzinä oğrularına öz diliylä deyir ki, “mänim elä birinci düşmänim sizin kimi oğru, haramzada adamlardır”. Oğru, haramzada adamları özünün birinci düşmäni elan edän birisi oğru ola bilärdimi?!

Babäk, Şah İsmayıl Xätai vä Koroğlu

Koroğlu, üzünü oğrulara tutaraq daha sonra deyir: “Män här nä elämişämsä açıq elämişäm, märd elämişäm. Amma siz it kimi oğurluq eläyirsiniz. Siz namärdsiniz. Siz märdlärin adını batırırsınız”.

Bu yerdä deyirlär ki, adı üstündä! Märd adam yol käsän, oğru, quldur ola bilmäzdi! Onun davası ädalätsizliyä, haramzadalığa, oğurluğa qarşı idi. Vä bu davada heç bir namärd yöntäminä yer yox idi. Elä ona görä dä kol dibindä gizlänän bir uşağın belä älindä dähşätli silaha çevrilän “tüfäng çıxdı, märdlik getdi” deyäräk qılıncını yerä qoyur Koroğlu!

Babäki, Şah İsmayılı, Koroğlunu gözümçıxdıya salanlar mägär bunları bilmirmi? Heç şübhä etmiräm ki, bilirlär. Sadäcä bildiklärini öz xislätlärinä uyğun qälämä vermäyä çalışırlar.

Onlara görä, Babäk sapıqdır. Bizim anladığımıza görä, demäli, Babäki sapıq adlandıranların özläri sapıqdır.

Onlara görä, Şah İsmayıl cahildir. Bizim anlamımıza görä isä onların özläri cahildir.

Onlara görä, Koroğlu yolkäsän, oğru, quldurdur. Bizim anlamımıza görä isä onların özläri oğru, quldur, yolkäsän vä haramzadadır!

Babäk dä, Şah İsmayıl da, Koroğlu da türklüyün gerçäk, häm dä äfsanäyä çevrilmiş ortaq qährämanlarıdır. Bu insanların bizim tariximizdä varlığı här zaman düşmänlärimizi rahatsız edib. Vä görünän odur ki, onların hätta dastanlarda yaşaması indiki düşmänläri dä rahatsız etmäkdädir. Anlaşılan, milläti aşağılamaq, özünä güvänini sarsıtmaq üçün bu cür zirvälärimizä daş atırlar. Halbuki zirvälärä, göylärä atılan daşlar oralara yetmäz, dönüb atanların başına düşär. Ramiz Rövşän demişkän,

“Durub göy üzünä daş atan oğlan,
Göy üzü daş saxlamaz.
Oğul belä baş saxlamaz, atam balası,
Kim qırxıb başını, salıb bu kökä?
Şalvarın, pencäyin özündän yekä,
Baxırsan, göy üzü gözündän yekä,
Durub göy üzünä daş atan oğlan.”

İndi bu göy üzünä daş atanların başlarını qırxıb bu günä qoyanların sifarişläridir Babäki, Şah İsmayılı, Koroğlunu aşağılamağın säbäbi. Halbuki häm sifarişçilär, häm dä icraçılar anlamalıdırlar ki, “günäş palçıqla suvanmaz”. Vä bir gün onların baş daşları elä göylärä atdıqları hämin daşlardan olacaq:

“Bir gün bu dünyada qäbrin qazılsa.
Bälkä dä, baş daşın göydän düşäcäk.” – Ramiz Rövşän

Oxunma sayı: 11502
Share

2 Comments to "Kim qırxıb başını, salıb bu kökä?"

  1. sad's Gravatar sad
    18 August 2012 - 15:01 - 15:01 | Permalink

    əla