Azärbaycan Prezidenti Cänab İlham Heydäroğluna

İlham Heydäroğlu

AÇIQ MÜRACİÄT

Hörmätli Cänab Prezident,

Azärbaycan Respublikası 20 ildän artıqdır ki, ikinci müstäqillik dövrünü yaşamaqdadır. Bu dövr ärzindä bir çox sahälärdä milliläşmä aparılmış, dövlätimiz uğurlu idaräetmä sayäsindä möhkäm tämällär üzärinä oturdulmuşdur. Älbättä ki, Azärbaycanın dünyanın sayılıb seçilän dövlätläri arasında yer almasında şäxsän Sizin rolunuz danılmazdır. Uzun zaman hällini gözläyän bir çox ümummilli problemläri öz qätiyyätli vä qärarlı addımlarınızla häll etmäyiniz ondan xäbär verir ki, şäxsän Siz Azärbaycan Respublikasının prezidenti olaraq ölkämizin müstäqilliyinin daha da möhkämlänmäsi, onun bizä yad mädäniyyätlärin täsirindän azad edilmäsi vä özünü täsdiqi üçün durmadan çalışırsınız. Biz, adi Azärbaycan vätändaşı olaraq Sizin bu yanaşmanızı täqdir edirik vä sevinirik ki, Prezidentimiz bu qädär enerjili bir şäkildä çalışmaqdadır.

Hörmätli Cänab Prezident,

Hälli vacib mäsälälärdän biri dä Azärbaycan Respublikası vätändaşlarının soyadlarının milliläşdirilmäsi ilä bağlıdır. Sizin rähbärliyiniz altında bu mäsälänin dä hälli üçün son iki ildä gäräkli addımlar atılmış, soyadların milliläşdirilmäsi üçün lazım olan qanunverici baza hazırlanaraq täsdiqlänmişdir. Sevindirici haldır ki, vätändaşlarımız çox sadä bir ämäliyyatla soyadlarımızdakı yad sonluqlardan imtina etmäk üçün imkan äldä ediblär. Ancaq täässüflär olsun ki, bäzän arzu olunmaz bürokratik ängällär, bäzän dä sadäcä sählänkarlıq üzündän mähz Sizin dä räva bildiyiniz bu proses ängällänir. Biz başa düşürük ki, här xırda mäsälä ilä ölkä prezidenti mäşğul olmamalıdır. Ancaq nä edäk ki, bizim kimi keçid dövrü yaşayan bir ölkädä bäzän sizin kimi mütäräqqi bir Prezidentin nümunäsinä çox ciddi ehtiyac duyulur.

Hörmätli Cänab Prezident,

Bu müraciätimizlä Sizdän xahiş etmäk istärdik ki, soyadların milliläşdirilmäsindä bütün ölkäyä nümunä olacaq bir addım atasınız. Älbättä ki, Sizä yol göstärmäyin bizim häddimizin olmadığını anlayırıq. Ancaq onu da anlayırıq ki, här zaman milli mänafelärimizi här şeydän üstün tutan bir dövlät başçısı olaraq Sizä bu cür müraciätimiz çox gäräklidir. Ona görä dä xahiş edärdik ki, öz soyad sonluğunuzun milliläşdirilmäsini gerçäkläşdirmäklä xüsusän dä Sizä räğbäti vä inamı olan här käsin istäklärinä cavab veräsiniz. Biz inanırıq ki, uzun müddät hällini gözläyän bu mäsälädä Siz rähmätlik atanız, Ulu Öndär Heydär Äliyev kimi qätiyyätli davranacaqsınız. Bir zamanlar Heydär Äliyev Cänablarının latın älifbasına keçid problemini çevik bir qärarla iki ay içindä häll etdiyini biz vä bizimlä hämfikir olan minlärlä insan hälä dä täqdirlä xatırlamaqdadır. Heydär Äliyev Cänablarının älifba problemini häll etmäkdä göstärdiyi qätiyyät 70 il öncä Mustafa Kemal Atatürkün soyadlarla bağlı gerçäkläşdirdiyi inqilab qädär vä ondan da ähämiyyätli bir mäsälä idi. Vä indi Sizin dä gälmiş, keçmiş vä tarixä öz damğasını vurmuş böyük liderlär Mustafa Kemal Atatürk vä Heydär Äliyev kimi bir ämälä imza atmanız üçün imkan yaranmışdır. Biz üräkdän inanırıq ki, Siz dä bu mäsälädä o böyük liderlärlä bir sırada dayanmağa layiqsiniz vä soyadların milliläşdirilmäsindä atacağınız nümunävi addımla bunu täsdiq edäcäksiniz.

Därin hörmät vä ehtiramla,

Azär Häsrät
Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyinin başqanı
Türk Xalqları Mädäniyyät Väqfi genäl başqan yardımçısı

Oxunma sayı: 6341
Share