İlham Heydäroğlu, Rüstäm İbrahimbäy, Xuraman Şuşalı…

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Türkiyä Böyük Millät Mäclisinin üzvü, Milliyyätçi Häräkat Partiyasının Iğdırdan olan millät väkili Sinan Oğanın da qatıldığı heyätin ötän häftä Azärbaycana etdiyi säfär maraq doğurmaya bilmäzdi. Mäsälä bälli idi: Fransanın mälum ayıbı müzakirä ediläcäk vä Azärbaycanın än yüksäk säviyyädä buna münasibäti öyräniläcäkdi.

Öyränilmiş dä. Sınan bäy Türkiyädä verdiyi açıqlamada Prezident İlham Heydäroğlunun ona dediklärini qısaca özätlämiş vä şäxsän mänim üçün xoş olan bir münasibäti gün işığına çıxarmışdır: Prezident İlham Heydäroğlu açıq şäkildä demişdir ki, Fransa mäsäläsindä Azärbaycan heç dä iddia edildiyi kimi susqun deyil. Bizim dövlätimiz än yüksäk säviyyädä bu mäsälä ilä mäşğuldur vä hätta cänab Heydäroğlu Orta Asiya türk dövlätlärinin başçıları ilä dä bu mäsälä haqqında müzakirälär edibmiş. Vä Prezident Sinan bäyä deyib ki, “qardaşın qardaşı üçün etdiklärini reklam elämäzlär”. Yäni Prezident Heydäroğlunun açıqlamasından anlaşılır ki, şäxsän o özü heç dä susqun deyil. Bu, mäsälänin sevindirici täräfidir. Täbii ki, buna görä cänab Prezidentä bir vätändaş olaraq täşäkkür edirik.

İlham Heydäroğlu

Ancaq bir mäsälädä hörmätli Prezidentimizlä (gäräk bizi bağışlasın) razılaşa bilmirik. Bizim fikrimizcä, indiki märhälädä “qardaşın qardaşı üçün etdiyini reklam elämäk” lazımdır. Häm dä çox lazımlıdır. Çünki näinki Fransa, bütün dünya görmälidir ki, bir türk dövlätinä qarşı edilän ädalätsizliyä digär türk dövlätläri dä duyarsız qalmırlar.

Bunu reklam elämäk lazımdır. Özü dä än yüksäk säviyyädä. Düşünürük ki, cänab Prezidentin hansısa yeraltı keçidin açılışında iştirakını sağa-sola, gäräkli-gäräksiz reklam etmäkdänsä, bu cür çox önämli, ümumtürk mänafeyinä uyğun addımını än yüksäk säslä reklam etmäk lazımdır. Bu, häm dä onun siyasi kapitalına çox ciddi artış gätirä bilär.

Rüstäm İbrahimbäy

Ötän häftä gündämdä olan mäsälälärdän biri dä tanınmış aydınlarımızdan biri, “Oskar”lı Rüstäm İbrahimbäyin Azärbaycan-Fransa Mädäni Älaqälär Cämiyyätinin prezidentliyindän, hämçinin Fransadan aldığı “İncäsänät” ordenindän (medalından) imtina etmäsi oldu. Bu yolla o, Fransanın ayıbına öz täpkisini göstärdi vä deyärdim ki, yetärincä täsirli bir addım atmış oldu. Rüstäm bäy öz addımını belä izah etdi: “Bu yeni qanunun Türkiyä äleyhinä olduğu görünür. Ancaq onun girovları bütün türk dünyasıdır vä män dä bir Azärbaycan vätändaşı kimi elan ediräm ki, bu müräkkäb väziyyätdä Azärbaycan-Fransa Mädäni Älaqälär Cämiyyätinin prezidenti kimi aldığım Fransanın ädäbiyyat vä mädäniyyät ordenindän imtina etmäyä bilmiräm”.

Tahir Ämiraslan

İctimai räy Fransadan orden-medal alan başqalarının da bu addımı atıb-atmayacağını sorğulamaqdaykän Azärbaycan Milli Kulinariya Märkäzinin rähbäri Tahir Ämiraslan da arzu olunan açıqlama ilä çıxış etdi: “2000-ci ildän Fransa Milli Mätbäx Akademiyasının fäxri üzvüyäm. Fransa hökumäti mänä Akademiyanın orden vä medalını verib. Fransa Senatının qäbul etdiyi mälum ermänipäräst qanuna bir Azärbaycanlı olaraq etiraz ediräm. Ägär Fransa prezidenti Nikola Sarkozi hämin qanunu täsdiqläsä, onda Fransa Milli Mätbäx Akademiyasının fäxri izvlüyündän imtina edib, orden vä medalı qaytaracağam. Eyni zamanda Azärbaycan Milli Kulinariya Märkäzi olaraq Fransa ilä bütün ämäkdaşlıqdan da imtina edäcäyik”. Mäncä, şärhä gäräk yoxdur.

Bunun ardınca heç kimin gözlämädiyi bir halda müğänni Xuraman Şuşalının açıqlaması ortaya çıxdı: “Bu qärardan sonra hätta mahnıya belä nifrät etdim. İçindä vätänpärvärlik hissi olan här bir käs, mäncä, eyni addımı atardı. Hämin mahnıya bir daha qayıtmaq fikrindä deyiläm. Baxmayaraq ki, onun hazırlanmasına heç dä az väsait xärclämämişdim”. Söhbät Xuraman xanımın külli miqdarda väsait särf edäräk ifa üçün hazırladığı hansısa fransız mahnısından gedir. Fransa parlamentinin qärarı onun da milli kimliyini yerindän oynatmış olmalı ki, çox zaman adi bir müğänni kimi siyasätdän uzaq sandığımız bu xanım da täpkisini bu cür dilä gätirmişdir.

Xuraman Şuşalı

Vä hälälik adlarını çäkmäk istämädiyimiz yetärincä yüksäk rütbäli başqa Azärbaycanlılar da var ki, onların Fransaya täpkisini görmäyi çox arzuladığımızı burada ifadä edirik.

İndi isä başqa bir mäsäläyä dä toxunmaq istärdik. Özälliklä dä Xuraman Şuşalının fransız mahnısından imtinasını lağlağıya çeviränlär oldu. Hätta elä adamlar da tapıldı ki, onlar bu gänc xanımın addımını olmazın yerlärä yozdular. Guya Xuraman xanım özünü Rüstäm İbrahimbäylä bir sırada göstärmäk, nä bilim, ictimai räylä manipulyasiya üçün atıb. Düzü, bu cür fikirläri oxuyanda xeyli päjmürdä oldum. Rütbäsindän vä väzifäsindän asılı olmayaraq bir Azärbaycan vätändaşı, mäqsädi nä olursa olsun, ümummilli mäsälädä öz täpkisini bacara bildiyi qädär ifadä edirsä, buna sevinmäk lazımdır. Ancaq bizim bäzi insanlarımız burda da “näsä” axtarmağa çalışırlar.

Män şäxsän Xuraman Şuşalını tanımıram. Açığı, äksäriyyäti dedi-qodu ilä mäşğul olan bu “şou-biznes” ähli heç zaman diqqätimi cälb etmäyib. Ona görä dä çox zaman kimin kim olduğunu da heç bilmiräm. Necä deyärlär, qurunun oduna yaşı da yandırmış oluram. Mäni qınamalı da deyil. Çünki bunların birisi Xocalı soyqırımı günündä İsraildä konsert verir, sonra da çıxıb özünü än vicdanlı elan edän bir TV kanalında “män türklärä nifrät ediräm” deyirsä, yaxud da başqa birisi ändamının äzalarını nümayiş etdirmäklä mäşhurlaşıb “Ämäkdar artist” adı alır, ardından da ölkä Prezidentinin ona bağışladığı evi nä etdiyi ilä bağlı suala “ondan garderob kimi istifadä ediräm” tärkibli qanacaqsız bir cavab verirsä, başqa birisi isä Suraxanıda uşaq doğub bu doğuşu guya Moskvada gerçäkläşdirdiyi haqqında şayiälär buraxırsa, bir digäri dä Moskvada hansısa restoranda keçirilän toydakı çıxışını Azärbaycana qayıdandan sonra “beynälxalq säviyyäli solo konsert” kimi qälämä verirsä, bunlarla mänim nä işim ola bilär axı? Üstälik, hälä bir näzärä alsaq ki, Azärbaycan TV kanallarına demäk olar ki, baxmıram (İTV vä Az.TV istisnadır), onda milli hislärini hayqırmağa KİŞİLİYİ çatan Xuraman Şuşalıdan da yetärincä xäbärsiz olmağım anlaşılan olsun gäräk. Sözümün canı odur ki, Xuraman Şuşalının bu mäsälädä särgilädiyi münasibät täqdirälayiqdir vä haqlı olaraq biriläri üçün örnäk sayıla bilär.

Bir daha o mäsäläyä qayıtmaq istärdim ki, här käs bacardığı täpkini versä, näinki Fransa, bütün dünya türkün gücü önündä özünü yığışdırmalı olar. Cänab Prezident İlham Heydäroğlu sahibi olduğu kürsü säviyyäsindän, Rüstäm İbrahimbäyTahir Ämiraslan öz çapından vä Xuraman Şuşalı da sahib olduğundan artığını edä bilmäz täbii. Vä äsas odur ki, här käs bacardığı qädärini edir. Buna sevinmäk lazımdır. Häm dä bunu bir örnäk olaraq yalnız dedi-qodunu özünün mövcudluq forması sayan bäzi “sänät adamları”nın, lap elä siyasät adamlarının da gözünä soxmaq (bu ifadäni işlätmäkdän heç dä çäkinmiräm) lazımdır. Bu millät işçisi, kändlisi, şairi, müğännisi, aydını, alverçisi, prezidentiylä ümummilli mäsälälärdä bir olmadıqca, därdlärimiz därd olaraq qalacaq. Bunu da unutmamalı…

Oxunma sayı: 10918
Share

2 Comments to "İlham Heydäroğlu, Rüstäm İbrahimbäy, Xuraman Şuşalı…"

  1. kemal's Gravatar kemal
    30 January 2012 - 17:08 - 17:08 | Permalink

    Dağlık Karabağın kurtuluşu minsk grubuna bırakılamaz bütün TÜRK DÜNYASINI harekete geçirecek kıvılcımın patlatılması gerekir