Hitler belä demişdir…

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Öncädän demäk istärdim ki, bu yazımı oxuyanlardan kimsä mäni 20-ci yüzilin än qäddar cälladı Adolf Hitlerä räğbätdä ittiham edärsä ädalätsizliyä imza atmış olacaq. Heç bir zaman bu insana räğbätim olmadı. Olması da imkansızdı. Çünki Hitler näinki 300 mini Azärbaycanlı olmaqla 2-ci dünya savaşında canını fäda etmiş milyonlarla türkün, ümumiyyätlä insanlığın düşmäni idi. Vä än äsası isä mänim här zaman özäl bir räğbät bäslädiyim almanların inkişafını bälkä dä on illär geriyä atmış birisi idi. Bununla belä, här zaman inandığım bir häqiqätdän yola çıxaraq onun bu günlärdä oxuduğum “Mänim savaşım” (Mein Kampf) kitabının 1-ci cildindä diqqätimi çäkän bäzi fikirlärini paylaşmağı gäräkli sayıram. Ona görä ki, bu insan bir mänfi vä zärärli tip olsa belä yazdıqları ilä razılaşmamaq mümkün deyil. Beläliklä, Hitler belä demişdir:

Adolf Hitler

“Alman gänci, bir alman olduğunu unutma! Alman qızı, bir gün gäläcäk bir alman anası olacaqsan, daim bunu düşün!” – Şärhä gäräk varmı? Mäncä, yox.

“Gänclik nä qädär alman ucalığı vä şäräfindän uzaqlaşdırılmağa çalışılırsa çalışılsın, o, bu alçaq mübarizäyä cavab veräcäk, öz cib xärcliyindän käsäräk savaş xäzinäsini yaradacaq.” – Hitler bu sözläri Almaniya 1-ci dünya savaşında zäif duruma düşdüyü zaman deyirdi.

“Xanädan ätrafa qarşı Avstriyanın bir alman dövläti olduğu qänaätini verärkän, daxildä almanları äzir, üsyan vä kin hislärini körükläyirdi.” – Allah bizi bundan qorusun.

“…müdafiä etdikläri iddiaların heç birinin işä yaramadığını görändä çaşıb qalarlar. Başa düşülmädiklärini utanmadan xalqın nankorluğu şäklindä ifadä edärlär.” – Günümüzün bäzi siyasi iddialıları üçün nä qädär dä keçärli bir fikirdir…

“Alman olmaq qürurunun mänbäyinin Almaniyanın böyüklüyünü vä qüdrätini därk etmäk olduğunu bilänlär nä qädär idi, äcäba? Bu da bilinirdimi ki, bir qisim kübar çevrälärdä bu qürur vä onun mänbäyi älä salınırdı?” – Günümüz Azärbaycanı üçün dä keçärli bir fikirdir, deyilmi?

“Kino vä şübhäli mätbuat milli böyüklüyümüzün däyärini xalqa tanıtmaq bir yana dursun, pozucu bir rol oynayır.” – Bu fikri dä, nä yazıq ki, günümüz Azärbaycanına şamil etmäk olar.

“Slavyançılığın cämiyyätä verdiyi “eyni kökdän gälmäk” gücünü gözümüzdä böyütmämäliyik.” – Täässüf ki, günümüz Azärbaycanında bäziläri Türklärlä slavyanları bir-birinä calaq etmäk fikrini hälä dä yaşatmağa çalışırlar.

“Qadınlar necä zäiflärä täzyiq etdikläri halda güclülär qarşısında diz çökärlärsä, topluluq da avtoritar olanı zäiflärdän üstün tutar.” – Bunu da şärh etmäkdän vaz keçiräm.

“Sosial-demokratiya qiymätli vä layiqli adamlara hücum edär, müxalif partiyanın zäif adamlarını isä gizli bir şäkildä tärifläyär.”- Burada sosial-demokratiya sözünü cämiyyätimizä uyğun bir ifadäylä äväz edä bilärik.

“…dähşät vä qorxunun yolu eyni däräcädä başqa bir dähşät vä qorxu täräfindän käsilmälidir.” – Äslindä, Hitlerin siyasi yüksälişinin başlıca säbäbi budur.

“…inäk beyinli bir neçä yüksäk väzifäli mämur qorxularından gäläcäkdä onlara xoş münasibät göstäriläcäyi ümidi ilä hämişä düşmänä yardım edär.” – Düz sözä nä deyäsän?

“Bunlar millätin böyüklüyünü yaradan här şeyi pisläyir, tariximizi läkäläyir vä irqimizin böyük adamlarına şär atırdılar.” – Hazırda Azärbaycanda Babäk, Xätai, Koroğlu kimi tarixi şäxsiyyätlärimizlä bağlı gedän müzakirälär baxımından bäzi adamlara da şamil edilä bilär.

“…düyünlü nöqtälärdä här däfä sähv edän bir lider irälidä ikinci bir sähv daha işlädä bilär. Bu liderin vätändaşından onu qäbul etmäyini, ona güvänmäyini istämäyä daha haqqı yoxdur.” – Bu fikri dä layiq olanlar üçün sitat gätirdim.

“Qocalmış dövlät var olduğu dövrdä alman millätinin mäclisdä birinci däräcäli bir yerä yüksälmäyinä heç bir şäkildä imkan vermäyäcäkdi.” – Bunu da kim necä istäyir, o cür dä alqılasın.

“Mätbuat bäsit vä ähämiyyätsiz bir hadisäni bir neçä gün içindä vacib dövlät probleminä çevirmäyi asanlıqla bacarırdı. Eyni zamanda vacib bir problemi millätä unutdurmağa da müväffäq olurdu.” – Bu da günümüz Azärbaycanı üçün keçärli fikirdir.

“Bu fikir quldurlarının länätlänmiş hädäflärinä çata bilmäk üçün etmäyäcäkläri alçaqlıq yoxdur. Bunlar ailä problemlärinin içinä qädär müdaxilä edärlär.” – Söhbät yenä dä antimilli mätbuatdan gedir.

“Bir hökumät bir milläti här yoldan istifadä edib fälakätä apararsa, bu millätin här färdi üçün üsyan sadäcä bir haqq yox, artıq bir väzifä olur.” – Hitler, äslindä, bu sözlärlä üsyan edirdi.

“Ailäsi çex dilindä danışan Ferdinandın häyat yoldaşı bir änänä halına gälän vä almanlara düşmän hislär bäsläyän bir mühitdä yetişmişdi.” – Söhbät öldürülmäsinin 1-ci dünya savaşına säbäb olduğu Avstriya şahzadäsi Frans Ferdinanddan gedir.

“Qoca monarxiyanın öz särhädläri içärisindä här cür yola baş vuraraq almanlığın kökünü qazmaq niyyäti Avstriyanın pangermanizm häräkatının doğulub inkişaf etmäsi üçün bir täkan oldu.” – Demäk ki, almanlar hälä dä alman olduqlarını xatırlamağa davam edirmişlär o zaman.

“Zülm vä basqı altında olan millätin varlığını qoruma iradäsi ilä apardığı mübarizädä istifadä etdiyi här cür vasitä täbii sayılmalıdır.” – Haqsız sayılmaz bu adam.

“Varlığını sürdürmäk üçün mübarizäyä hazır olmayan vä ya buna qüdräti çatmayan bir millät Tanrı täräfindän äbädi olaraq yox olmağa mähkum edilmişdir.”- Heç şärhä gäräk yox!

“Sülhü xilas etmäk üçün edilän cähdlär müharibäni daha uyğunsuz bir zamana täxirä salmaqdan başqa bir işä yaramayacaqdı.” – Ermänistanla münasibätlärimizä dä aid etmäk olar.

“Ägär älimdä imkan olsaydı siyasät adamlarını bir yerä toplayıb onlardan bir zibildaşıyan dästäsi yaradardım. Çünki bu yaramazlar doğru vä namuslu adamları äsäbiläşdirmädän vä onlara ziyan vurmadan ancaq bu işi häyata keçirä bilärdilär.” – Bir çox siyasätçimizä şamil edilä biläcäk bir fikirdir.

“Heç kim öz näslinin vä bunun näticäsi olaraq millätinin ziyanına günah işlämäk azadlığına sahib deyil.” – Düz sözä nä deyäsän?

“Dünyada özü däyärli bir şey ortaya qoya bilmäyän vä bu cähddä bulunmayan bir şäxs häqiqi sänät äsärlärinin hamısına kin bäsläyär vä onların däyärini inkar edär.” – Belälärini biz dä az görmädik.

“İnanclara qarşı aparılan mübarizä dövlätin bütün qanunlarına qarşı aparılan mübarizäyä bänzäyir.” – Hä, bu da haqsız bir fikir deyil axı.

“Gäläcäk näsil yalnız öz mänfäätlärini düşünän vä yalnız özläri üçün çalışanları unudur, şäxsi xoşbäxtlik vä mänfäätlärindän imtina edänläri isä göylärä qaldırır.” – Bu da bäzi adamların qulağında sırğa olsun mäncä.

“Bir millätin var olma gücünü cansız silahların bir yerä toplanması yox, milli birlik vä varlıq haqqında atäşli bir iradänin vä ölümü gözä alacaq däräcädä qährämanca bir cäsarätin varlığı tämin edär.” – Bunu da Hitler deyir vä düz deyir.

“Alman millätini öz fikir mänbälärindä olmayan düşüncälärdän qurtarmaq istäyän adam än ävväl milläti bu yanlış yola sürükläyänlärdän qurtulmalıdır.” – Qurtuluşun yolunu o, belä görürdü.

“Bir adam “ideya” dediyi şey uğrunda 30-40 il mübarizä aparıb här hansı bir uğur qazanmayıbsa vä räqibini mäğlub edä bilmäyibsä, bu 30-40 illik näticäsiz mäşğuliyyät onun qabiliyyätsiz olduğunun açıq dälilidir.” – Bu fikir dä stajlı “siyasätçilär” üçün deyilib.

Hitlerin bu fikirlärini haqlı saymamaq mümkün deyil. Bununla belä onun ämällärinin bütün insanlığa nälär verdiyi dä unudulmamalıdır. Üstälik o da näzärä alınmalıdır ki, Hitler bu fikirläri hälä hakimiyyät başına gälmämişdän vä dünyanın başına bäla olmamışdan öncä yazıb. Fikirlärinin diqqätimizi çäkmäsinin äsas säbäbi isä bir zamanlar ayaqlar altına atılmış Alman millätinin durumunun günümüz Azärbaycanının durumu ilä bir çox mäsälälärdä bänzär olmasıdır. Anlaması gäräkänlär üçün älbättä.

Oxunma sayı: 7166
Share

1 Comment to "Hitler belä demişdir…"