«Vätänpärvärlik vätändaşına ädalät vermäkdir» – Dinlä

"Azadlıq" radiosu

Xädicä İsmayıl, Kamran Mahmud

Bunu Azadlıq Radiosunun «İşdän sonra» proqramında jurnalist Elnur Astanbäyli vätänpärvärlik mövzusunda danışarkän deyib. Jurnalist Azär Häsrät isä bildirib ki, vätäni sevän korrupsiyaya bulaşmamalıdır.

Azär Häsrätin sözlärinä görä vätäni sevmäk, vätänpärvär olmaq här hansı täk bir sahädä özünü uğurlu bir şäkildä realizä etmäkdän ibarät deyil. Vätäni sevmäk här käsin olduğu yerdä üzärinä düşän väzifäläri kompleks şäkildä vicdanla yerinä yetirmäsi demäkdir. Onun sözlärinä görä bu gün vätänpärvärlikdän däm vuranların äksäriyyäti saxtadırlar:

«Vätänpärvärlikdän danışanların äksäriyyäti äsl vätänpärlär deyillär. Çünki o adamların äksäriyyätini siz axtarsanız görärsiniz ki, onların 90 faizi korrupsiyaya bulaşıb. 90 faizi bu milläti satıb. Bu dövläti, bu ölkäni, bu vätäni satıblar. Biri var gerçäk vätänpärvärlär, biri dä var psevdo vätänpärvärlär. Vätäni sevän korrupsiyaya bulaşmamalıdır».

Azär Häsrät bildirib ki, Azärbaycan haqqında xarici telekanallarda gedän tänqidi reportajlar vä sujetlärä görä hämin reportajları ortaya çıxaran müälliflär günahkar deyil. Onun fikrincä günahkarlar tänqid üçün bu şäraiti yaradanlardır:

«Qärb mätbuatı üçün bu normaldır. Orada kimi istäsälär onu tänqid edä bilärlär. Heç kim dä ona heç nä demäz. Sadäcä burda maraqlı täräf ondadır ki, burda vätänpärvär olduğunu iddia edän käsim evläri dağıdılan 20 min näfär haqda heç nä danışmırlar. «Eurovision»un uğurlarından danışırlar. Ancaq bu müsabiqäyä görä evsiz qalanları görmämäzlikdän gälirlär. Bu şäraiti yaradanlar äslindä Azärbaycana xäyanät edänlärdir, Azärbaycanı satanlardır. Vä belä adamlarını özlärini Azärbaycanda vätänpärvär elan etmäyä ixtiyarı yoxdur».

​​​​Jurnalist Elnur Astanbäyli isä deyib ki, äsl vätänpärvärlär vätäni üçün, vätändaşı üçün ädalätli olanlardır:

«Vätänpärvärliyin arxasında gizlänib Azärbaycanda här şey etmäk mümkündür. Necä ki, elä bunu edirlär. Mäsälän bir çox şäxslär Taksim meydanında «Xocalıya ädalät» qışqırdı. Onlardan bäziläri Azärbaycana ädalät vermäyän sistemi müdafiä edir, öz vätändaşına ädalät istämir. Ägär belä vätänpärvärsänsä Azärbaycana niyä ädalät istämirsän?»

Elnur Astanbäyli bildirib ki, son vaxtlar Azärbaycanda vätänpärvärlik bir alver vasitäsinä çevrilib:

«İllärdir Azärbaycanda hamının ağzından «bizim Qarabağ kimi därdimiz var» deyib vururlar. Korrupsiyadan danışırsan deyirlär ki, ermäni däyirmanına su tökürsän. Azärbaycanda bu gün vätänpärvärliklä bütün ölkänin reallıqlarını malalayırlar. Azärbaycanda vätänpärvärlik artıq mänim üçün korrupsiyanın, seçki saxtakarlığının sinoniminä çevrilib. Çünki bu ölkädä elä adamlar vätänpärvärlik haqqında danışırlar ki, adamın daha demäyä sözü olmur».

Verilişi tam olaraq buradan dinläyin:

Qaynaq: azadliq.org/content/article/24498877.html

Oxunma sayı: 4108
Share