Azär Häsrät “Äräb baharı”nı müzakirä edäcäk

Avrasiya Media Forumu

Bakı, Yalquzaq.com, 03.04.2012 – Bu il aprel ayının 26-27-dä Qazaxıstanın paytaxtı Astanada 10-cu Avrasiya Media Forumu keçiriläcäk. Forumun işindä qurumun täşkilat komitäsinin sädri Däriğä Nazarbayevanın dävätlisi olaraq Azärbaycandan Beynälxalq Avrasiya Mätbuat Fondunun sädri Umud Rähimoğlu ilä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin direktoru Azär Häsrät iştirak edäcäk. Forumun builki yubiley tädbirindä global säviyyäli bir sıra mühüm mäsälälärin müzakiräsi näzärdä tutulub. Bunların arasında “Terrorla mübarizä”, “Avrozonanın böhranı: Avropa Birliyinin dağılması üçün gerçäk tählükä, yoxsa siyasi manipulyasiyanın näticäsi?”, “Çoxmädäniyyätliliyin iflası – sivilizasiyalararası müharibänin bälirtisi”, “Äräb baharı: idarä olunan xaos, yoxsa demokratik oyanış?”, “Vikiliks fenomeni”, “Gömrük birliyi” vä s. kimi mäsälälär dä var.

Onu da qeyd edäk ki, här il olduğu kimi bu il dä Forumun işinä dünyanın här täräfindän nüfuzlu siyasät, biznes, media liderläri qatılacaq vä iki gün ärzindä geniş müzakirälär aparılacaq.

Umud Rähimoğlunun ilk däfä qatılacağı Forumun işindä Azär Häsrät 2003 vä 2004-cü ildä äsas märuzäçi kimi iştirak edib.

Qazaxıstan säfäri zamanı här iki şäxsin Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun mandatı äsasında bu ölkädä qurumun milli komitäsinin qurulması üçün ilkin işläri göräcäyi dä näzärdä tutulur.

Umud Rähimoğlu Forumdan därhal sonra Bakıya qayıtsa da Azär Häsrätin bir müddät dä orda qalıb müxtälif tädbirlärä vä görüşlärä qatılması näzärdä tutulur. Bunlardan biri dä Almatı märkäzli Türk Xalqları Mädäniyyät Väqfinin mayın 4-dä Astanada keçiräcäyi konfransdır. Älavä edäk ki, Azär Häsrät häm dä bu Väqfin sädr müavinidir.

Oxunma sayı: 4145
Share