Bir känddän ädäbi reportaj – Fotolar

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Bakıda kitab täqdimatlarına, ädäbi mäclislärä tez-tez dävät alırıq vä çoxuna da qatılma imkanımız olur. Ancaq bölgälärimizdä bu cür tädbirlärä şäxsän män heç qatılmamışdım. Ta ki, aprelin 15-dä Xaçmazın Bostançı kändindä keçirilän kitab täqdimatına qädär…

Hämin gün Xaçmazda fäaliyyät göstärän “Ulduzlar” ädäbi mäclisi öz änänäsinä sadiq şäkildä burada bir kitab täqdimatı düzänlämişdi. Bu kändin sakini olan Aqşin Dadaşoğlunun müxtälif illärdä qälämä aldığı “Güzgüdä äksim ağlamır” adlı şeirlär kitabının täqdimatı idi. Bakıdan dävätlilär arasında bändänizlä bärabär Beynälxalq Avrasiya Mätbuat Fondunun humanitar mäsälälär departamentinin rähbäri, publisist Siyab Mämmädli vä Qarabağ qazisi, mäşhur käşfiyyatçı vä jurnalist hämkarımız Rey Kärimoğlu vardı. Sähär erkändän Bakıdan yola çıxıb günortaya ora çatmışdıq. Xoş bir yaz havası, ätrafda oyanmaqda olan gözäl täbiät, insanların sadäliyi vä ciyärlärimizä acgözlüklä çäkdiyimiz tämiz hava bir günlük dä olsa bizi tam xoşbäxt elämäyä yetirdi.

Yuxarıda bir änänädän bähs etdik axı. Demäli, bu “Ulduzlar” ädäbi mäclisi son zamanlar öz üzvlärinin yeni kitablarının täqdimatını onların öz yurdlarında, öz evlärindä täşkil edir. Şairin kitabı därc edilincä mäclisin bütün üzvläri onun evindä çay süfräsi arxasında toplaşıb äsäri müzakirä edir, här käs öz şeirlärini, fikirlärini säsländirir, yeni kitab bir növ daha bir mäclis üçün yaxşı mänada bähanä rolunu oynayır. Älbättä, bu heç dä o demäk deyil ki, mäclisin belä tädbirläri keçirmäsi üçün yeri yoxdur. Äksinä, rayonun märkäzi kitabxanası tam olaraq onların säräncamındadır vä istädikläri tädbiri orada täşkil etmäk üçün hätta rayon rähbärliyi säviyyäsindä şärait yaradılıb. Täbii ki, buna yalnız sevinmäk olar.

Aqşin Dadaşoğlu

Täqdimat märasiminä rähbärlik edän ziyalı, “Ulduzlar” ädäbi mäclisinin sädri vä şair Färzalı Ziyanur Aqşinin yaxşı mäziyyätlärindän, onun mäclisä qatılmasından vä şeirlärinin hamı täräfindän necä sevilmäsindän ağız dolusu danışırdı. Mäclisdä elä bir ab-hava vardı ki, elä bil yalnız Aqşinin deyil, här bir mäclis üzvünün illärlä häsrätindä olduğu bir kitabı çapdan çıxmışdı. Bu kollektivdä olan sämimiyyät, qarşılıqlı hörmät vä anlayış, ziyalı tämkini çox zaman bizim Bakıda belä müşahidä edä bilmädiyimiz ortamdan xäbär verirdi. Azärbaycanın bir qädär hässas olan şimal särhädindäki bu rayonun täk bir ädäbi mäclisindä bu qädär vätänsevär, millätä vä dövlätä bağlı insanların bir araya toplaşması vä häqiqi mänada ziyalı bir ortamda, ädäb vä märifät çärçiväsindä müzakirä aparması mänimlä birlikdä Bakıdan gedän digär qonaqları da heyran etmişdi. Elä onun näticäsi idi ki, geri dönärkän söhbätimiz yalnız bu insanlar, onların mäclisi, sämimiyyäti vä älbättä ki, Xaçmazın gözällikläri haqqında oldu.

Färzalı Ziyanur Aqşini yaxşı bir şair olmaqla bärabär yaxşı bir dost, yaxşı bir insan kimi dä xarakterizä etdi. Onun çıxışından belä anlaşıldı ki, Aqşin uzun illärdir şeir yazmasına baxmayaraq heç zaman onları därc etdirmäyä meylli olmayıbmış. Yalnız ötän il onun hämkändlisi, şair dostu Mehräli Qulu vä daha bir şair dostu Mämmäd Qädirin täkidli täläblärindän sonra Aqşin şeirlärinin az bir hissäsini kitablaşdırmağa razı olub. Vä indi “Güzgüdä äksim ağlamır” adlı bir şeir toplusuyla Azärbaycan ädäbiyyatına artıq öz töhfäsini verib.

Tädbirdä Mehräli Qulu vä Mämmäd Qädirlä bärabär digär iştirakçılar da çıxış etdilär. Onlar öz çıxışlarında Aqşinin şeirlärini tählil edir, öz däyärli fikirlärini säsländiräräk mäclisä ayrı bir gözällik qatırdılar. Qubada fäaliyyät göstärän “Xäyal” TV-nin heyäti isä mäclisi başdan ayağa lentä alaraq yaxın günlärdä bir saatlıq veriliş yayımlayacağını bildirdi. “Xäyal”ın ämäkdaşı olan şair vä bölgänin sayılan ziyalılarından biri Piräli Rüklü dä Aqşini täbrik sözündä dämir qapı Därbändimiz dä daxil olmaqla Şabran, Quba, Xaçmaz vä Qusarın ädäbi mühiti haqqında çox maraqlı müşahidälärini paylaşdı. Eyni zamanda qeyd etdi ki, Bakıdan gälän qonaqları böyük mämnuniyyätlä Qubada fäaliyyät göstärän “Gülüstan” ädäbi mäclisinin tädbirlärindä görmäk istärdi. Piräli Rüklü vä başqa çıxışçılar öz çıxışlarında onu da qeyd etdilär ki, paytaxtla bölgälär arasında ädäbi ictimaiyyätin älaqälärinin möhkämländirilmäsi ümumi işin xeyrinä olardı. Onlar haqsız da sayılmazlar. Çünki bizim täk bir “Ulduzlar” ädäbi mäclisindä gördüyümüz şairlär ordusu ondan xäbär verirdi ki, bu bölgädä ädäbiyyatın yetärincä sanballı yaradıcıları var.

Bakıdan gälän qonaqlardan Siyab Mämmädli vä Rey Kärimoğlunun çıxışları isä mäclisdäkilärin häqiqi mänada sevincini birä beş artırdı. Qonaqlar Aqşinin kitabı haqqında öz tählillärini dilä gätirmäklä bärabär belä bir istiqanlı vä ziyalı bir mühitin qonağı olduqlarından xüsusi sevinc duyduqlarını bildirdilär. Özälliklä dä Siyab Mämmädlinin yenicä tanış olduğu kitab vä şairin yaradıcılığı haqqında tählili mäclisdäkilärä ayrıca zövq verdi. Qarabağ qazisi vä häm dä bir qäläm adamı olan Rey Kärimoğlunun fikirläri isä vätänsevärlärdän ibarät olan bu mäclis ähli üçün uzun zaman unudulmayacaq xoş xatirälär sırasına yazıldı. Bändäniz dä öz çıxışında hätta gözlädiyindän qat-qat yüksäk säviyyäli vä ziyalı bir mäclisin qonağı olduğundan ayrıca qürur duyduğunu, Xaçmazda gördüyü gözälliklärdän häzz aldığını vurğuladı.

Tädbirin sonunda “Ulduzlar” ädäbi mäclisi adından Aqşinä hädiyyälär täqdim edildikdän sonra o, qonaqlara täşäkkürünü bildirdi vä ötän gecä yazdığı bir şeiri ilä sözünü bitirdi.

Mäclis o qädär xoş keçirdi ki, buradan ayrılmaq heç kimin ağlına belä gälmirdi. Yalnız bir dä onda xäbär tutduq ki, yolumuz uzaqdır vä artıq qalxmaq lazımdır ki, Bakıya yetişä biläk. Beläcä çox xoş, şähär qarğaşasından uzaq, saf insanların arasında keçirdiyimiz bir günü başa vurub geri döndük. O ümidlä ki, yenidän imkan tapıb bu vä bölgänin bänzäri mäclislärinä qatılaq. Axı onlar bizi här zaman görmäyä şad olacaqlar.

Vä şairdän, şeirdän yazasan, şeirä yer vermäyäsän? Olmaz belä älbättä. Ona görä dä Aqşin Dadaşoğlunun “Güzgüdä äksim ağlamır” kitabından bir şeir nümunäsi täqdim etmäklä yazımı bitiriräm.

Aqşin Dadaşoğlu: Öldürär

Deyirsän vaxt öldürüräm,
Vaxt säni, vallah, öldürär.
Äcäl vaxtı gälän zaman,
Bu gün, ya sabah öldürär.

Burdan keçdi pirlär, şıxlar,
Bu dünyaya yaraşıqlar,
Eylädiyin yaxşılıqlar,
İçindä günah öldürär.

Çox zähärin dadı çıxıb,
Çox doğmanın yadı çıxıb,
Äzrayılın adı çıxıb,
Bändäni Allah öldürär!

Mäclisdän görüntü

Rey Kärimoğlu, Siyab Mämmädli, Aqşin Dadaşoğl vä Färzalı Ziyanur

"Xäyal" TV iş başında

"Ulduzlar"ın Aqşinä hädiyyäsi

Belä bir yaz günündä Xaçmazda häyätdä çay içmäyin öz läzzäti var

Vä kitabın üz qabığı

Oxunma sayı: 6357
Share

1 Comment to "Bir känddän ädäbi reportaj – Fotolar"