Şäkil kimi Astanadan şäkilli yazı

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Äslindä biz Astanaya Avrasiya Media Forumunun 10-cu yubiley toplantısına qatılmaq üçün gälmäli idik. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin qızı vä adı çäkilän qurumun rähbäri Däriğä Nazarbayevanın dävätlisi olaraq hazırlıqlarımızı görmüşdük. Lakin aprelin ävvälindä bälli oldu ki, forumun toplantısı oktyabr ayına täxirä salınır. Üzrxahlıq edäräk bizim dä hämin tarixdä gälmäyimiz rica edilirdi.

Biletimizi almışdıq. Astana ilä bağlı başqa planlarımızı da däqiqläşdirmişdik. Beynälxalq Avrasiya Mätbuat Fondunun prezidenti Umud Rähimoğlu ilä birlikdä burada göräcäyimiz işlär çox idi. Üstälik dä Umud bäy başda olmaqla Vyana märkäzli Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun sälahiyyätliläri olaraq gerçäkläşdiräcäyimiz görüşlär näzärdä tutulurdu. Ona görä dä qärara gäldik ki, forumun işi olmasa da gäläk, göräk, görüşäk vä işimizlä mäşğul olaq.

Gäldik. Artıq Astanadayıq. Här ikimiz bura ilk däfä gälirik. Män Almatıya däfälärlä gälib getmişäm. Ancaq Astananı ilk däfä görüräm. Görüräm vä heyrät içindäyäm. Bura bir nağıla bänzäyir. Möhtäşämdir! Säliqäsi, düzäni, sakinlärinin müsbät aurası insanda elä bir täässürat yaradır ki, sanki cännätdäsän. Bu, mänim millätimdir. Hälä dä özündä qalmaqda davam edän Türk milläti. Pozulmamış, özünü unutmamış qazax türkläridir bunlar. Ancaq sözüm bunda deyil. Sözüm bu ölkänin paytaxtı Astananın möhtäşämliyindä, gözälliyindädir. Vä bu möhtäşämlik sözlä ifadä ediläsi deyil. Görmäk lazımdır. Biz gördük, düşündük ki, sizä dä göstäräk. Az da olsa. Beläliklä, şäkil kimi Astanadan şäkilli xäbärimiz.

Astananın märkäzindä bir küçä. Şähärdä diqqätimi çäkän ilk şey buranın küçälärinin çox geniş, säliqäli vä tämiz olması oldu. Daha bir mäqam isä günün heç bir vaxtında avtomobil tıxaclarının olmamasıdır.

"Egemen Qazaqstan" qäzetindä jurnalist hämkarımız Anar Töleukanqızı vä Umud Rähimoğlu el başçısı Nursultan Nazarbayevin ällä işlänmiş räsmi önündä ilk şäkli çäkdirirlär. Täbii ki, mänä. Daha doğrusu, män onlardan xahiş etdim ki, bu fonda şäkillärini çäkim.

Astanadakı zänginliklär içindä möhtäşäm mäscidlär dä gözä däyir. Özü dä bu mäscidlär yenidir vä görünür, täläbat artdığı üçün tikilmäkdädirlär.

"Anlaşma vä barış sarayı"nın önündä Umud bäylä bir xatirä şäkli çäkdiririk. Hälälik içärini gäzmäk planımız yoxdur. Bir az zaman azdır, häm dä digär görmäli yerlärä baş çäkmäliyik.

Bu isä sarayın äsas girişinin tam ön täräfidir.

Lap uzaqdan Akorda fonunda şäkil çäkdiririk. Yavaş-yavaş ora yaxınlaşacayıq. Bir azdan yaxın mäsafädän dä şäkil çäkdirmä imkanımız olacaq. Ägär yorulmasaq älbättä.

Mänim şäkil üçün diränişlärim yorğun Umud bäyi axırda belä şän ähvala kökläyir. Pis şäkil deyil mäncä.

Bax belä! Arxamda Akordadır! Kimsä mänä bir şey edä bilmäz!

Umud bäyä deyändä ki, "keç orda dayan, şäklini çäkim", qayıtdı ki, "dädä, qoy oturub çäkdirim". Neylämäk olar? Bayaqdan deyir ki, "piyada gäzmäkdän ayaqlarım sızıldayır"...

Burda qürurla dayanıb Akordanın fonunda şäkil çäkdiriräm. Hämişä bu binanın şäklinä internetdä baxardım. İndi isä, axır ki, onun fonunda şäkil çäkdirä bildim.

Hälä bu küçänin genişliyi bir yana, boşluğuna bax. Bizim üçün günün bu vaxtında belä boş küçälär çoxdan xäyal kimi bir şey olub...

Hälä dä gäzmäyä, görmäyä, şäkil çäkmäyä häväsliyäm. Bayterek fonunda bir şäkil här näyä desän däyär. Qoy bir xatirä olsun bu da.

Umud bäy dä mänim kimi Astanaya ilk däfä gälib. O da mänim kimi bu şähäri çox sevdi. Ancaq bu şäkildä üzündän yorğunluq yağır. Qınamalı da deyil axı. Az qala bütün märkäzi piyada gäzdirmişäm onu...

Dedik, bu gözällik fonunda bir şäkil çäkdiräk ki, yadigar qalsın. Nä qädär dä olmasa bura da bizimdir, bizim şähärimizdir. Öyünä biläcäyimiz, dünyanın özündän deyän millätlärinä qürurla göstärä biläcäyimiz Astanamız.

Mäşhur Bayterek. Bu yapıt Astananın rämzidir artıq. Şähärin än görmäli yerindä yüksälmäkdädir. Äslindä şähärin tam da märkäzi bura sayılır.

Öndä görünän ağ bina hökumät evidir. Burada bir sıra nazirliklär yerläşir. Yenä dä yolun genişliyi vä tikililärin säliqäsi diqqät çäkir.

Märkäzdä adi mänzärälärdän biri. Här täräfdä sakitlik, düzän vä säliqä var. Uzaqda isä çağdaş memarlıq üslubunda tikilmiş binalar yüksälir.

Bäzi şähärlärdän färqli olaraq burada sürücülär piyadalara mütläq yol verirlär. Şäxsän özümüz dä däfälärlä şahidi olduq ki, yoldan keçdiyimiz zaman bütün maşınlar dayanıb bizä yol verirdilär.

Yol işıqları (işıqforlar) saat kimi işläyir. Näqliyyatın häräkäti olduqca säliqäli vä düzänlidir. Heç kim qayda pozmağa meyllänmir.

Bura bir avtobus dayanacağıdır. Arxasında nä qädär boş ärazi olduğu görünür. Şähärin dä tam märkäzidir. Tämizlik göz oxşayır. Yaşıllıq da öz yerindä.

Bu şähär täp-täzä vä genişdir. Göz işlädikcä baxmaq olur. Havası tämizdir. Binalar möhtäşäm çağdaş memarlıq üslubunda tikilib. Häm dä elä bir şäkildä ki, bir binanın gözälliyini başqa bir bina heç cür kölgädä qoya bilmäz.

Qazaxıstanda 1 May hälä dä bayram kimi qeyd edilir. Ona görä dä diräklärdä 1 May bayramına aid bär-bäzäkli asqılara rast gälmäk olur. Burada da küçänin häräkät hissäsinin tikililärdän nä qädär aralıda olduğu näzärdän qaçmır.

Oxunma sayı: 7637
Share