Bakının yanmasına sevinänlär…

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Bakıda “Avroviziya” mahnı yarışması keçirilän günlärdä yağış yağarkän yeni istifadäyä verilmiş “Kristal” zalın damında azacıq su buraxma müşahidä edilmişdi. Täbii ki, bu qädär böyük bir abidänin belä qısa müddätdä ärsäyä gätirilmäsi hansısa sähvä yol verilmäsini mümkün edirdi vä şükürlär olsun ki, hämin sähv dä mähz bu su buraxma olayı olmuşdu. Müvafiq xidmätlär dä problemi o qädär qısa müddätdä aradan qaldırmışdılar ki, mäsälä heç olmamış kimi qapanmışdı. Ancaq Facebook sosial şäbäkäsindä bununla bağlı qısa da olsa müzakirälär getmişdi. Bälli käsimä aid olan dostlarımızdan biri hätta qarğış da elämişdi: “Görüm final günü elä bir leysan yağsın ki, ümumiyyätlä bu yarışma iflas etsin”.

Hämin dostumuzla mükalimäyä girib niyä belä qarğış etdiyini soruşanda cavab vermişdi: “Qoy Azärbaycan hakimiyyäti biabır olsun”.

İzah etmäyä çalışdım ki, olan hakimiyyätdän daha çox Azärbaycan dövlätinä olacaq vä belä bir qarğış, äslindä, Azärbaycan dövlätçiliyinä qarşı yönälib. Demäk istäyirdim ki, müxalifätçiliyin dä bir häddi, bir çärçiväsi var. Ancaq, anlaşılan, buna nail ola bilmädim…

İndi dä Heydär Äliyev Märkäzinin yanma olayı baş verib. Bu märkäz doğrudan da Bakının yeni simvollarından biridir vä istänilän äcnäbinin heyrätinä säbäb olacaq bir tikilidir. Älbättä, onu bu gün hakimiyyätdä olanlar tikdiriblär vä buna görä onlara çox sağ ol demäk lazımdır. Yäni bunu tikdiränlär özläri üçün deyil, mähz Azärbaycan üçün belä möhtäşäm bir abidäni ucaldıblar.

Yanğın baş verän anlarda yenä dä sosial şäbäkälärdä bir gäzişmä etdim. Ävvälcä öz divarımda Türkiyädän olan dostlarımın fikirlärini oxudum. Hamısı birmänalı idi: “Çox üzüldük, keçmiş olsun”. Vä ya “Tanrı Azärbaycanı daha böyük bälalardan qorusun”. Qardaş ölkädäki dostlarımız bu yanğın olayının mähz Azärbaycan üçün zärärli olduğunu sorğu-sualsız anlamışdılar vä täbii ki, buna bizim qädär üzülmüşdülär.

Ancaq… ancaq bizim här zamankı “käskin fikirlilär”imiz öz dediklärini demäkdäydilär. Daha nälär yazmırdılar sosial şäbäkälärdä! “Äcäb oldu!”, “Yaxşı oldu!”, “Görüm bundan da betär günä qalasınız!”, “Hälä daha böyük yanğınlarınız qabaqdadır!” vä s. Heyrät vä şok içindäydim! Heç şübhäsiz ki, bu olaya qonşu Ermänistanda çırtma çalıb oynayanlar da vardı. Ancaq tam da Bakının ortasında, Azärbaycanlı olan käslär buna belä reaksiya verirdilär. Vä iddia da edirdilär ki, bunların problemi iqtidarladır.

Düzü, demäyä söz tapmıram. Sabah, Allah elämämiş, Bakının yarısı da alışıb yansa bunlar belämi sevinäcäklär?! Anlaşılan odur ki, sevinäcäklär.

Ötänlärdä bir dä İranda häbs edilän şairlärimiz Färid Hüseyn vä Şähriyar Hacızadä ilä bağlı fikirlärimizi açıqlamışdıq. Sual edirdik ki, “Avroviziya” günlärindä az qala bütün dünyanı üstümüzä qaldıranlar nädän İranın iki gäncimizi häbs etmäsinä belä biganä yanaşırlar? Mägär bu gänclärin haqları insan haqları deyilmi vä İran adlı dövlät onları aldadaraq vä günahsız yerä häbs etmäklä insan haqlarını pozmurmu?

Cavab özünü çox gözlätmädi. Mälum kampaniyaçılar bu yazıma çox tez reaksiya verdilär. Täbii ki, birbaşa deyil, dolayısı ilä. Bäyanat verdilär, ingilis dilinä çevirib dünyaya yaydılar. Diqqätlä oxudum bäyanatı. Yazırdılar ki, İranın bizim şairlärimizi häbs etmäsinin äsas säbäbkarı Azärbaycan hakimiyyätidir! Bu da bir şok olayı idi! Molla rejiminin iki Azärbaycan vätändaşını tutuqlaması olayı da beläliklä kampaniyaçılarımız täräfindän Azärbaycan hakimiyyätinin ayağına yazıldı!

Bu olayların heç birinä şärh vermäk istämäzdim. Yalnız daha bir mäqamın üzärindä dayanmaqla yazını bitirmäk istärdim. İnternet saytlarının birindä “Haradasınız, ay kampaniyaçılar?” adlı yazımın altına Gündüz adlı bir oxucu belä bir şärh yazmışdı: “Täklif var ki, Azär müällim “Yeni Azärbaycan” qäzetindä köşä yazarı olsun. Yoxsa olub artıq?))” Älavä şärh vermädän ona yazdığım cavabı täqdim ediräm: “Gündüz bäy, vallah, böyük häväslä orda da yazardım. Sadäcä qäbul etmirlär. Ümumiyyätlä, yazacağım yazını olduğu kimi därc edäcäk istänilän qäzetdä yazmağa hazıram. Täki onlar mänim yazılarımı müdaxiläsiz därc etmäyä razı olsunlar”.

Oxunma sayı: 5815
Share

1 Comment to "Bakının yanmasına sevinänlär…"