Ömür härracı

Azadlıq

Elnur Astanbäyli

Dünän Azärbaycanın saxta, täyinatlı parlamenti Cinayät Mäcälläsinä äcaib, axmaq bir däyişiklik edib, hämin däyişikliyin qısa özäti bundan ibarätdir ki, döymäk artıq cinayät sayılmayacaq, beläläri cärimlänäräk yola veriläcäk. Män yaxın keçmişin tänqidçi jurnalistlärindän olan, hazırda isä än müxtälif situasiyalarda rejimin ämälläri barädä bäraätedici yazılar yazan Azär Häsräti daha bir “Bu lap ağ oldu” başlıqlı mäqalä ilä çıxış etmäyä säsläyiräm.

İqtidar saytlarında ümumi ruhunu hüquq müdafiäçisi vä qäzetçi Hilal Mämmädovun şärlänäräk häbsinä haqq qazandıran “Bu lap ağ oldu” adlı yazı qaralayan Azär Häsrät qoy indi Äliyevçi rejimin yaxasından yapışsın vä soruşsun: necä olur ki, Cinayät Mäcälläsindä här hansı yazıya, fikrä görä “şäräf vä läyaqätin tähqiri” adı altında cinayät mäsuliyyätini näzärdä tutan maddä saxlanılır, amma insan döymäk cinayät sayılmır? Azär Häsrät belä obyektiv, täräfsiz, qäräzsizdirsä, soruşsun İlham Äliyevdän, onun äyanlarından: yazmağı suç sayıb, döymäyä bäraät verän bu qanun däyişikliyinin anlamı nädir? Etirazçı insanları bundan sonra täpiyinin ucunda oynatmağa räsmi icazämi? Polisä vätändaşla şillä, täpik, yumruq vasitäsi ilä danışmaq üçün lisenziya verilmäsimi? İşgäncänin legitimläşdirilmäsimi? Qanunsuz yerä häbsä atılan keçmiş hämkarının häbsini az qala adiläşdirän, mäntiqäuyğunluq kimi qälämä verän Azär Häsrät bu sualları soruşmayacaqsa, bax onda bu, häqiqätän dä lap ağ olacaq.
Azär bäyin öz yazısına gälincä, män bir daha üzärinä hakimiyyäti müxtälif çätin, ağır situasiyalardan çıxarmaq väzifäsi götüränlärin äslindä nä qädär arqumentsiz, çaräsiz olduğunu gördüm hämin mäqalädä. Qınamalı da deyil: bu rejimin müdafiä olunası täräfi yoxdur, onun danasına ümidli olanın kändiri mütläq älindä qalır.

Azär Häsrätin yazısından çıxan budur ki, haqsız bir häbs ätrafında geniş säs-küy yaratmağa ehtiyac yoxdur, Hilal Mämmädov günahsız yerä häbs olunubsa belä, problem deyil, onu azad edib täzminat ödäyärlär, mäsälä dä bitär. “Äcäb gülmälisän xanä-xärab” (Füzuli).

Ävväla, bu rejim hätta Avropa Mähkämäsi qärarı ilä günahsızlığı sübuta yetirilänlärin täzminatını ödämäyä can çäkir, elä bir keçmiş mähbus hämkarımıza kompensasiya ödämäk üçün Äliyevçi hakimiyyätin hansı hoqqalardan çıxdığını xatırlamaq kifayätdir.

İkincisi: necä yäni, rejim kefi istäyändä kimisä aparıb dämir barmaqlıqlar ardına tıxacaq, onu aylarla häbsdä çürüdäcäk, sonra da çıxıb “pardon, biz sähv elämişik, al bu qädär pulu, bu da sänin täzminatın, xoş gäldin” deyäcäk? Bunlar camaatın evini başını uçurub qara qäpik ödämirsä, Azär Häsrät nädän danışır? Ümumiyyätlä, bir insana nä qädär pul ödämäk olar ki, onun haqsız yerä dämir barmaqlıqlar ardında boşa gedän günlärinin, aylarının, illärinin äväzi ola bilsin? Pul nä vaxtdan insan ömrünä bädäl olub? Ägär bir başqasının ömrünü pul qarşılığında almaq mümkündürsä, elä än birinci Azär Häsrät yoldaş özü niyä satmır öz ömrünü? O özü razı olarmı ki, bir neçä min avroya kimsä gälib elä onun ömrünün bir hissäsini satın alsın? Bälkä ümumiyyätlä, “ömür härracı” da keçirilsin Azärbaycanda, ömrünü İlham Äliyevä bağışlamaq legitimläşdirilsin, nä dä olmasa, onun pulu hamımızın ömrünü almağa çatar.

Yuxarıda yazdım, bir daha yazım: bu rejimi sudan quru çıxarmağa çalışanların niyyäti başa düşüländir, qarşı täräfdä pul çoxdur, adamların gözünü qamaşdırır, çoxu istäyir ki, o pullardan ona da pay düşsün. Amma beläläri artıq birmänalı anlamalıdırlar ki, Azärbaycandakı bu Şär rejimini qorumağa, ona väkillik etmäyä çalışmağın qarşılığı gülünc väziyyätä düşmäkdir. Hätta öz mütaliäsinä, savadına inanan neçäläri var, fikirläşirdilär ki, oxuduqları kitablar, sahib olduqları bilgilär onlara kömäk edäcäk, bu hakimiyyäti müdafiä edärkän o biri yandan da cämiyyätdä ikrah doğurmayacaqlar, känardan komik görünmäyäcäklär. Olmadı.

Täcrübä göstärir ki, sän başdan ayağa çirkab içindä, xirtdäyäcän korrupsiya, qanunsuzluq içindä olan bir rejimi müdafiä etmäyä çalışırsansa, sändä hätta Umberto Eko zäkası olsa belä, xeyri yoxdur, Mübariz Qurbanlıdan heç bir färqin qalmır, onunla bir medalın iki üzünä çevrilirsän.

Sonda: alana da, satana da bazar olsun!

Qaynaq: Azadlıq

Oxunma sayı: 3573
Share