Demäli, bizim dövlätimiz bu gücün sahibidir!

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Ötän häftä Prezident İlham Äliyevin Londondan 12 medalla qayıtmış paralimpiyaçılarımızla görüşündä mükafatını almaq üçün ona yanaşan iştirakçılardan biri häyäcanla, “Cänab Prezident, siz ki, Ramil Säfärovu bizä qaytardınız, elä äsl olimpiya çempionu sizsiniz”, deyä fikrini ifadä etdi. Görünür, bu fikir zalda oturanların hamısının üräyindän keçirdi ki, bir anda üzlär daha da işıqlandı. İstär-istämäz olay Ramil Säfärovun Azärbaycana qaytarılması günündä baş veränlärä bir daha qayıtmaq üçün yaxşı bir bähanä oldu.

Ramil Säfärovu vätäninä qaytarmaqla Azärbaycan nä qazandı, näyi sübut etdi? Bu suallar hämin günlärdä dä tez-tez säslänirdi vä här käs bildiyi kimi mäsäläyä aydınlıq gätirmäyä çalışırdı. Hätta ölkämizdä biriläri daha “iräli” gedäräk Ermänistan mediasının xüsusi xidmät orqanları täräfindän dövriyyäyä buraxdığı yalan bilgiläri häqiqät kimi qälämä vermäk üçün däridän-qabıqdan çıxdı.

Ermänistanın äsassız iddiaları buna söykänirdi ki, Azärbaycan Ramil Säfärovu rüşvätlä alıb. Başqa bir iddia ondan ibarät idi ki, Ramil bäyin geri verilmäsi vä ölkäsinä çatan kimi äfv edilmäsi qanunlara, özälliklä dä Avropa vä dünya normalarına ziddir. Täbii ki, bütün bunların fonunda Azärbaycan dövlätinin hätta dünya üçün tählükä täşkil etmäsi haqqında sarsaq fikirlär bir anda pusquda gözläyän Ermänistan vä havadarlarının mediası täräfindän müxtälif dillärdä dünyaya yayımlandı.

Vä täässüflär olsun ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, ölkämizdä bäzi antimilli ünsürlär buna bänd imiş kimi häräkätä keçib Ramili ermänilärin ağzıyla söymäyä girişdilär. Ancaq nä qädär ucadan bağırsalar da säsläri çox da duyula bilmädi. Çünki Ramilin ämälinin gerçäk yönläri, onun Azärbaycana tam olaraq qanunlar çärçiväsindä gätirilmäsi Azärbaycan dövlätinin çevik vä zamanlı hazırlığı näticäsindä sübutunu tapa bildi. Çığır-bağır salan ermänilär vä onların däyirmanına su tökmäk üçün mövcud olanlar elä çığıra-çığıra da qaldılar vä bu gün Ramil şäräflä Azärbaycanın ordu sıralarında öz xidmätini davam etdirir.

Ramil Säfärovun geri gätirilmäsi olayı bir neçä gerçäyi dä ortaya qoydu. Här şeydän öncä bälli oldu ki, onun azadlığı üçün Azärbaycan dövlätinin apardığı mäqsädyönlü fäaliyyät o qädär däqiq ölçülüb-biçilibmiş ki, bundan här täräfdä agentläri olduğu iddia edilän ermäni diasporu belä xäbär tuta bilmäyib. Ermänilär dä Azärbaycanlı zabitin ölkämizä qaytarılması haqqında xäbäri mähz Azärbaycan dövläti açıqladıqdan sonra öyränä bilib. Bu isä ondan xäbär verir ki, dövlätimiz öz potensialından o qädär uğurla vä ustalıqla istifadä edib ki, bir gedişlä yüzillik ermäni mifini darmadağın edä bilib. Demäli, bizim dövlätimiz bu gücün sahibidir!

İkinci mäqam ondan ibarätdir ki, ermänilär zabitimizin geri alınması üçün Azärbaycanın müxtälif adlar altında Macarıstana 3 milyard dollar rüşvät verdiyini iddia edirdi! Azärbaycanın da, çiyninin üzärindä gäzdirdiyi başdan başqa näyä desän bänzäyän qälämkeşläri bu “informasiya”nı därhal tirajlamağa başladılar. Hälä bu harasıdır?! Türkiyä mätbuatı daha uzağa gedäräk “Azärbaycan täk bir äsgäri üçün 3 milyard xärclädi” kimi başlıqlar atdı. Vä bu iddia, nä yazıq ki, yenä dä Ermänistan prezidenti Särkisyana istinadän häqiqät kimi täqdim edilirdi. Ancaq “här şeydä bir xeyir var” deyärlär. Bunda da bir xeyir varmış! Vä bu xeyir Azärbaycana qara yaxmağa hesablansa da, dünyada ölkämizin nüfuzunu, çäkisini, iddialarının äsaslılığını bir daha sübut etdi! Bäli, mähz belä oldu! Düşmän özü dä bilmädän qäfil yaxalandığı yerdä çox ciddi bir sähvä yol verdi: Azärbaycan täk bir äsgäri üçün 3 milyard xärclämäkdän belä çäkinmäyäcäk qädär qüdrätlidir!

Bütün bu olanların fonunda Prezident İlham Äliyev çox tämkinli, çevik gedişläri ilä dä bu olaya öz damğasını vura bildi.

Mäsälä bununla da bitmädi. Yeni Azärbaycan Partiyası mähz Ramil Säfärovla bağlı öz qärargahında ölkänin färqli siyasi düşärgälärinä aid partiyaları uzun fasilädän sonra bir araya gätirib dövlät maraqlarımıza xidmät edän bir sänädi birlikdä imzalamaqla alqışlanası häräkät etdi. Vä müxalif partiyalar da bu däväti qäbul etmäklä uzun illärdir bäzi istisnalarla onlardan gözlädiyimiz milli mänafe mäsäläsindä öz partiya maraqlarından geri addım ata biläcäklärini göstärdilär. Bu olay isä yenä dä yarımqafalı “tählilçi” qälämkeşlärin qäzäbinä tuş gäldi vä müxalifät partiyalarını YAP-ın ayağına getmäkdä qınadılar. Halbuki bu adamlar anlamalı idilär ki, elä mäsälälär var ki, hämin mäsälälärlä bağlı hätta än qatı düşmänin belä ayağına getmäk olar. Burada isä düşmänin deyil, sadäcä olaraq ölkänin Prezidentinin rähbärlik etdiyi hakim partiyanın qärargahına gedib ümummilli mänafeyä uyğun bir sänädä imza atma olayı yaşanıb. Elä deyäsän onları da cırnadan budur ki, dünänä kimi bir-birini az qala düşmän kimi görän siyasi räqiblär necä olur ki, ümummilli maraqlar mäsäläsi ortaya çıxanda heç nädän çäkinmädän bir araya gälä bilirlär? Vä häm dä bu cür ortaq davranış yenä dä Ramil Säfärov fenomeni ilä bağlıdır. Düşmän çatlamasın da, neyläsin?

Ancaq qatar gedib artıq. Ramil Säfärov olayı Azärbaycan üçün qapanıb. Sadäcä olaraq illär uzunu bu olayın yuxarıda qeyd etdiyimiz iki äsas gerçäyi bir çoxlarının yuxusuna haram qatmağa davam edäcäk: necä olur ki, bu boyda prosesin gedişindän mifik ermäni amili vaxtında xäbär tuta bilmir vä Azärbaycan dövläti täk bir zabitini belä geri almaq üçün 3 milyardı uf demädän xärcläyäcäk qädär cäsarätlidir?

Düşünün, cänablar, düşünün! Härçänd sizdä belä şeyläri düşünüb dä anlayacaq baş hardaydı ki?…

Oxunma sayı: 5304
Share

1 Comment to "Demäli, bizim dövlätimiz bu gücün sahibidir!"