CASCFEN İH beynälxalq qurumun rähbärilä görüşdü

Alison Betel Makkenzi

Bakı, CASCFEN, 20.09.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin üzvläri Bakıda keçirilän “Neft, qaz vä media” konfransıyla bağlı Azärbaycanda säfärdä olan Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun icraçı direktoru xanım Alison Betel Makkenzi ilä görüş keçirib. “Kempinski Badamdar” hotelindä baş tutan görüşdä täräflär medianı narahat edän mäsälälär ätrafında fikir mübadiläsi ediblär.

CASCFEN sädri Azär Häsrät bildirib ki, başçılıq etdiyi täşkilat här zamankı kimi beynälxalq qurumlarla işbirliyi mäsälälärinä önäm verir. O, deyib ki, “Azärbaycanda media sahäsindä baş tutan islahatlar, ümumilikdä medianın häll etmäli olduğu mäsälälär yalnız qarşılıqlı anlaşma vä dialoqun gäräkli olduğundan xäbär verir”.

“Biz älimizdän gäläni edirik ki, jurnalistlärin vä ümumilikdä medianın problemlärini hay-küylä deyil, müvafiq dövlät qurumları vä media ictimaiyyätinin birgä säyläri ilä çözäk”, – deyä Azär Häsrät bildirib.

Öz növbäsindä xanım Alison da rähbärlik etdiyi qurumun CASCFEN kimi täşkilatlarla işbirliyinä här zaman önäm verdiyini, bu täşkilatın dövlät qeydiyyatına alınaraq hüquqi müstävidä fäaliyyätä başlamasının faydalı olduğunu deyib.

Daha sonra çıxış edän CASCFEN İdarä Heyätinin üzvü Elşad Paşasoy qäzetlärin, hämçinin bütövlükdä jurnalistlärin üzläşdiyi problemlär barädä qonağa bilgi veräräk bu cür mäsäläläri ümumilikdä Azärbaycanın faydasına çözmäk üçün çalışmağın zärurätini dilä gätirib.

Görüşdän bir görüntü

CASCFEN sädrinin müavini Nadir Azäri isä bildirib ki, Azärbaycan dövläti jurnalistlärin vä medianın inkişafı üçün ildän-ilä daha çox dästäk olur vä bu da näticä etibarilä media tämsilçilärinin rifah halının yüksälmäsinä gätirib çıxarır.

CASCFEN İH-nin digär üzvü Nüşabä Hüseynli isä media etikası, ümumilikdä peşäkarlığın yüksäldilmäsindä beynälxalq qurumların, o cümlädän BMİ-nin görä biläcäyi işlärdän faydalanmağın vacibliyini bildirib.

CASCFEN sädrinin digär müavini Rey Kärimoğlu isä bildirib ki, täcrübädän çıxış edäräk medianın üzläşdiyi problemlärin hällindä yıxıcı deyil, qurucu mövqedän çıxış etmäyin daha faydalı olacağına inanır.

CASCFEN İH-nin üzvü Qalib İbrahimoğlu da hämkarlarının fikirlärini paylaşdığını qeyd edib.

Sonda xanım Alison bildirib ki, bütün mäsälälärlä bağlı qeydlär götürüb vä konkret täkliflär olacağı täqdirdä onların gerçäkläşmäsi üçün rähbärlik etdiyi qurumun imkanlarından istifadäni täklif etmäyä hazırdır.

Xoş ab-havada keçän görüşün sonunda CASCFEN İH üzvläri xanım Alisona täşäkkür ediblär. Qurumun İH-nin daha bir üzvü Lalä Musaqızı üzrlü säbäbdän görüşä qatıla bilmäyib.

Soldan: Qalib İbrahimoğlu, Nadir Azäri, Alison Makkenzi, Nüşabä Hüseynli, Azär Häsrät, Rey Kärimoğlu, Elşad Paşasoy

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 5912
Share