“O, Azär Häsrät yox, Azär Deputatlığa Häsrätdir”

Bizim Yol

Elnur Astanbäyli: “Alison Makkenzinin bizä tärbiyä vä säviyyä därsi keçmäsi absurddur”

Tanınmış köşä yazarı Elnur Astanbäyli ötän häftä Bakıda düzänlänän “Neft, qaz vä media” konfransını çox särt tänqid etmişdi. Tädbirin täşkilatçısı Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun icraçı direktoru Alison Betel Makkenzi isä “Yeni Müsavat” qäzetinin sonuncu saylarına müsahibäsindä yazarı mälum tänqidä görä säviyyäsiz adlandırmışdı. Vä icraçı direktorun müsahibäsinin tärcümäçisi Azär Häsrät olub.

Bununla bağlı Elnur Astanbäyliyä müraciät etdik. O, Beynälxalq Media İnstitutunun icraçı direktorunun dediklärini mätbuatdan oxuduğunu dedi: “Amma konfrans iştirakçısı olan bäzi hämkarlarımdan eşitdiyim qädäri ilä onun söylädikäri heç dä mätbuatda yazıldığı kimi deyil. Onlar deyirlär ki, xanım Makkenzi Azär Häsrätin şikayätnamäsinä çox soyuqqanlı cavab verib, deyib ki, köşä yazarlarının üslubuna müdaxilä etmäyin täräfdarı deyil. İstänilän halda män Beynälxalq Media İnstitutu rähbärinin Azärbaycan jurnalistlärinä (söhbät xüsusilä tänqidçi qälämlärdän gedir) hätta än adi irad bildirmäyä dä haqqı çatmadığını düşünüräm, än azı mänävi baxımdan onun buna haqqı çatmır. Qoçuları täzälikcä bir jurnalisti qanına qältan edän, başqa bir xanım hämkarımızı tähqirä vä zora märuz qoyan ARDNŞ-nin dästäyi ilä keçirilän hansısa konfransa gälib, sonra da tärbiyä vä säviyyädän danışmaq gülmälidir. Gälmişdisä belä, ägär bütün bunlar barädä konfransın tribunasından etirazını ifadä etmäyibsä, Alison Makkenzinin bizä “tärbiyä vä säviyyä därsi” keçmäsi ümumiyyätlä absurddur”.

E.Astanbäyli Azär Häsrätin tälaşını başa düşdüyünü dä bildirdi: “Män onu anlayıram. Bu adam hakimiyyätin xoşuna gälmäk üçün här yola baş vura bilär. Öz alämindä bir müxalif yazarı hansısa xaricinin “ağzına atmaqla” da äslindä hakimiyyätin xoşuna gälmäk mäqsädi güdür. Bütün bunlarda än böyük hädäfi dä deputat mandatıdır. Odur ki, män ona Azär Häsrät yox, Azär Deputatlığa Häsrät deyärdim. Daha dähşätlisi isä bütün günü türkçülükdän, ortaq vä qädim türkcädän däm vuran bu adam “sürü” sözünün türkcädäki anlamından xäbärsizdir, bunun çoxluq bildirän söz olmasından mälumatsızdır. Getsin Türkiyä ädäbiyyatını, mätbuatını oxusun, onda göräcäk qarşısına nä qädär “bir sürü insan”, “bir sürü arkadaş” ifadäläri çıxır. Daha pisi, başqalarına dil därsi keçän bu adam elä bilir, “sürü” ancaq qoyuna şamil edilän sözdür, halbuki “ceyran sürüsü” dä var. “Ceyran” isä tähqiramiz söz deyil, onu bizdä cammat uşaqlarına ad kimi qoyur, sevgilisinä xitab kimi istifadä edir. Bälkä män elä sürü deyändä dä bunu ceyranlara aid sözcük kimi işlätmişäm, Azär Deputatlığa Häsrätin ağlı niyä o saat qoyunlara gedir?”.

Natiq CAVADLI

Qaynaq: Bizim Yol

Oxunma sayı: 4274
Share