CASCFEN rähbärläri MŞ sädri ilä görüşdü (Şäkil)

CASCFEN

Bakı, CASCFEN, 27.09.2012 – Sentyabrın 27-dä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) rähbärliyinä daxil olan şäxslär Azärbaycan Mätbuat Şurasını ziyarät edäräk qurumun rähbäri Äflatun Amaşovla görüşüblär.

CASCFEN sädri Azär Häsrätin başçılıq etdiyi heyät MŞ sädri ilä mümkün işbirliyi imkanları, Azärbaycan mediasının ümumi problemläri, söz vä ifadä azadlığı, hämçinin jurnalistläri narahat edän mäsälälär ätrafında fikir mübadiläsi edib.

MŞ sädri Äflatun Amaşov bildirib ki, CASCFEN-in räsmi qeydiyyatdan keçäräk fäaliyyätini hüquqi müstävidä davam etdirmäsi ölkädä vä bütövlükdä regionda ifadä azadlığına ciddi töhfälär veräcäk. Eyni zamanda o, qeyd edib ki, MŞ CASCFEN kimi täşkilatlarla här zaman açıq işbirliyindä maraqlı olub vä bu xättin faydasına inanırlar.

“Biz anlayırıq ki, Azärbaycan mätbuatının qarşısında duran väzifäläri daha keyfiyyätli bir şäkildä häyata keçirä bilmäsi üçün bizim täşkilatlarımız älindän gäläni etmälidir. Müxtälif täşkilatlar arasında işbirliyi vä hämräylik duyğularının güclänmäsi dä här zaman jurnalistikamızın, ümumilikdä söz azadlığının xeyrinädir”, – deyä Äflatun Amaşov bildirib.

Azär Häsrät isä öz növbäsindä qeyd edib ki, CASCFEN İdarä Heyätinin sonuncu toplantısında qurumun MŞ-na üzv olması ilä bağlı müzakirälär aparılıb vä ümumi räy bundan ibarät olub ki, mäsälä sonuncunun rähbärliyi ilä müzakirä edilsin. Bu mäsäläyä münasibät bildirän MŞ sädri cavab olaraq deyib ki, böyük mämnuniyyätlä CASCFEN-in MŞ-na üzv olmasını istärdilär. Näticädä qärara gälinib ki, CASCFEN İdarä Heyätinin oktyabrın 6-na näzärdä tutulan toplantısında mäsälä räsmiläşdirilsin vä uyğun şäkildä MŞ üzvlüyü üçün müraciät edilsin.

Görüşdä iştirak edän CASCFEN sädrinin müavini Nadir Azäri dä öz növbäsindä qeyd edib ki, ölkädä mövcud olan jurnalist qurumları arasında işbirliyinin därinläşdirilmäsi, ortaya çıxan problemlärin hay-küylä deyil, danışıqlar vä qarşılıqlı anlaşma yoluyla häll edilmäsi baxımından CASCFEN-in MŞ-na üzvlüyü vacib mäsälädir.

Görüşün daha bir iştirakçısı, CASCFEN İdarä Heyätinin üzvü Elşad Paşasoy isä qäzetlärin son vaxtlar üzläşdiyi yayım probleminä diqqät çäkäräk MŞ-nın bu yöndä gördüyü işlärlä maraqlanıb. Äflatun Amaşov cavab olaraq bildirib ki, rähbärlik etdiyi qurum mäsälä ilä bağlı müvafiq dövlät qurumları ilä räsmi mäslähätläşmälär aparır vä yaxın zamanlarda problemin hälli gözlänilir.

Görüşün sonunda täräflär belä tämasların davam etdirilmäsilä bağlı razılığa gäliblär.

Görüşdän bir görüntü

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 5075
Share