CASCFEN İdarä Heyätindän mühüm qärarlar (Şäkillär)

CASCFEN

Bakı, CASCFEN, 08.10.2012 – 06 oktyabr 2012-ci il tarixdä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin (İH) növbäti toplantısı keçirilib. Sädr Azär Häsrätin başçılığı ilä müavinlär Rey KärimoğluNadir Azäri, hämçinin İH üzvläri Nüşabä Hüseynli, Lalä Musaqızı, Qalib İbrahimoğluElşad Paşasoyun qatıldığı toplantıda bir sıra mühüm qärarlar qäbul edilib.

CASCFEN sädri Azär Häsrätin ötän bir ay ärzindä görülän işlär haqqında hesabat märuzäsi ilä başlayan toplantıda quruma yeni üzvlärin qäbulu, Mätbuat Şurasına üzvlük, Türkiyä üzrä älaqäländiricinin täyin edilmäsi, hämçinin qurumun Azärbaycanın bölgälärindä tämsilçilärinin täyin edilmäsi mäsäläläri dä müzakirä edilib.

Här şeydän öncä quruma yeni üzvlärin qäbulu mäsäläsini müzakirä edän İH daxil olan 15 ärizänin här birini ayrılıqda näzärdän keçirmäklä CASCFEN nizamnamäsinin 5.4 vä 5.5-ci maddälärini rähbär tutaraq yekdilliklä aşağıdakı şäxslärin üzvlüyä qäbuluna säs veriblär:

1. Şämistan Älizamanlı
2. İlqar Älfioğlu – müstäqil jurnalist
3. İmran Bädirxanlı – İctimai TV vä Radio yayımları şirkäti, böyük redaktor
4. Şakir Nadiroğlu – İctimai TV vä Radio yayımları şirkäti, böyük redaktor
5. İlham Tumas – ATV, redaktor
6. Natiq Mämmädli – “Kaspi” qäzetinin baş redaktoru
7. Aqil Camal – “Türküstan” qäzetinin baş redaktoru
8. Sähär Ähmäd – Azärbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şairä
9. Pärviz Elay – “Millätçilik” qäzetinin baş redaktoru
10. Sevda Äskär – “Millätçilik” qäzetinin redaktoru
11. Könül Kamilqızı – “Säs” İnformasiya Agentliyinin müxbiri
12. Vasif Mämmädoğlu – “Ekspress” qäzetinin müxbiri
13. Ülviyyä Tahirağaqızı – “İxlas” Xäbär Agentliyinin (Türkiyä) müxbiri
14. İsmayıl Yaşaroğlu – rejissor

Bir näfärin ärizäsi isä xarici ölkä vätändaşı olduğu üçün baxılmamış qalıb.

CASCFEN-in Mätbuat Şurasına üzvlüyü mäsäläsinä gälincä, qurum rähbäri bunun sonuncunun sädrilä müzakirä edildiyini, sadäcä räsmi qärar veräräk müraciätä gäräk qaldığını deyib. İH üzvläri yekdilliklä CASCFEN-in MŞ-na üzvlüyü ilä bağlı qärara säs veriblär.

CASCFEN-in Türkiyä üzrä älaqäländiricisinin täyin edilmäsinä gälincä, Azär Häsrät bildirib ki, bu ölkänin mediası ilä Azärbaycan ictimai räyi yaxından maraqlanır vä qurumun älaqäländiriciyä ehtiyacı var. O, bildirib ki, hämin ölkä ilä yaxından maraqlana biläcäk şäxs kimi sädr müavini Nadir Azärinin namizädliyini täklif edir. Täklif yekdilliklä qäbul edilib.

Toplantıda hämçinin CASCFEN-in Azärbaycanın bölgälärindä tämsilçilärinin täyin edilmäsi mäsäläsinä dä baxılıb. Qärara gälinib ki, bu istiqamätdä ilkin araşdırmalar aparılsın vä növbäti toplantıların birindä konkret täkliflär üzärindä müzakirä açılsın.

Toplantıdan bir görüntü

Toplantıdan daha bir görüntü

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 5778
Share