Gülär Ähmädovanın yerinä namizädlär var

Azär Häsrät vä Näsib Näsibli

Näsib Näsibli vä Azär Häsrät aralıq seçkinin olacağı haqda mäsäläni müzakirä edäcäklärini dedilär

Milli Mäclisdä Gülär Ähmädovanın yeri boş qalıb. Deputatsız qalan 34 saylı Xätai ikinci seçki dairäsi üzrä täkrar seçkilär keçirilärsä, 2010-cu ildä G.Ähmädovanın alternativi olmuş namizädlär seçkiyä qatılacaqmı?

Bu sualla ilk olaraq Müsavat Partiyasının üzvü Näsib Näsibliyä müraciät etdik. O, “aralıq seçkinin olub-olmayacağı bälli olandan sonra bu barädä qärarım olacaq” – deyä bildirdi.

Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyinin başqanı Azär Häsrät mäsälänin müzakiräyä ehtiyacının olduğunu deyib: “Mäsäläni ätrafımızdakı adamlarla müzakirä etmämişik. Amma şäraitä uyğun davranmaq fikrimiz var. Açığını deyim, bu, gözlänilmäz gälişmädir. Täsadüfi ortaya çıxan durumdur vä ägär müvafiq şärait olacaqsa, biz dä müzakirälärimizi aparıb qärar veräcäyik. Millät väkili seçkilärindä iştirak etmäk här zaman arzum olub vä bu arzumu gerçäkläşdirmäk üçün 4 däfä seçimlärdä iştirak etmişäm. Gäläcäkdä dä seçimlärä qatılmaq fikrim var”.

Qeyd edäk ki, 2010-cu ildä keçirilän parlament seçkilärindä Teyyub Äliyev, Mähärräm Häsänov, Zakir Hüseynov, Böyükbala Mämmädov, Alik Muradov vä başqaları da eyni dairädän namizädliklärini iräli sürmüşdülär. Sonradan isä bu şäxslär birgä bäyanat imzalayaraq seçkinin G.Ähmädovanın xeyrinä saxtalaşdırıldığını demişdilär.

E.HÜSEYN

Qaynaq: Yeni Müsavat

Oxunma sayı: 4801
Share