“Yeni Müsavat”da görüş (Şäkillär)

Azär Häsrät, Rauf Arifoğlu

Bakı, CASCFEN, 12.10.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) rähbärliyinä daxil olan şäxslär KİV rähbärläri ilä görüşläri davam etdirir. Qurumdan verilän xäbärä görä, bu däfäki görüş 12 oktyabr tarixindä “Yeni Müsavat” qäzetinin redaksiyasında baş redaktor Rauf Arifoğlu ilä keçirilib.

CASCFEN sädri Azär Häsrät “Yeni Müsavat”ın gündälik populyar bir qäzet olaraq Azärbaycan ictimai räyindä özünämäxsus yer tutduğunu, tänqidçi media nümunäsi olaraq daha çox täräfsiz mövqedän çıxış etmäyä çalışdığını täqdir etdiklärini bildirib. O, qeyd edib ki, başçılıq etdiyi qurum ölkädä mövcud olan KİV vahidlärinin doğru, etik vä täräfsiz xäbärçilik prinsiplärinä sädaqät nümayiş etdirmäsini här zaman alqışlayır.

“Yeni Müsavat”ın baş redaktoru Rauf Arifoğlu da öz növbäsindä qeyd edib ki, bir populyar qäzetin baş redaktoru olaraq ölkädä fäaliyyät göstärän jurnalist vä söz azadlığı qurumlarının, o cümlädän CASCFEN-in çalışmalarını här zaman maraqla qarşılayır. “Biz anlayırıq ki, bu cür qurumların fäaliyyät göstärmäsi bizim kimi media ählinin xeyrinädir. İstär hüquqlarımızın qorunması, istärsä dä jurnalist peşäkarlığının yüksäldilmäsi, älaqälärin genişländirilmäsi baxımından belä qurumlara hämişä ehtiyacımız olub vä inanırıq ki, CASCFEN dä här zamankı kimi bu yöndä fäaliyyät göstäräcäk”, – deyä Rauf Arifoğlu bildirib.

Rauf Arifoğlu onu da qeyd edib ki, son zamanlar mätbuatın yayımında ortaya çıxan problemlär qäzetin oxuculara çatdırılmasına ciddi ängäl olur. “Belä mäsälälärin hällindä bizim doğrudan da ciddi ictimai dästäyä ehtiyacımız var. Bundan başqa, qäzetin reklam sahäsindä ciddi problemläri var”, – deyä o, bildirib.

Görüşdä iştirak edän CASCFEN sädrinin müavini Rey Kärimoğlu da öz növbäsindä ortaya çıxan problemlärin hay-küylä deyil, soyuq başla, jurnalistlärin vä bütövlükdä medianın xeyrinä häll edilmäsi üçün çalışmağın vacibliyinä toxunub.

Görüşün daha bir iştirakçısı, CASCFEN İdarä Heyätinin üzvü vä “Yeni Müsavat”ın tanınmış yazarı Elşad Paşasoy isä qeyd edib ki, qurum rähbärliyinin KİV redaksiyalarını ziyarät edib birbaşa tämasda olması ümumi durumu daha düzgün däyärländirmäk üçün çox gäräklidir.

Soldan: Rauf Arifoğlu, Azär Häsrät

Soldan: Rey Kärimoğlu, Rauf Arifoğlu, Azär Häsrät, Elşad Paşasoy

Soldan: Elşad Paşasoy, Azär Häsrät, Rauf Arifoğlu, Rey Kärimoğlu

CASCFEN Mätbuat Xidmäti. Şäkillär “Yeni Müsavat”ındır

Oxunma sayı: 9486
Share

1 Comment to "“Yeni Müsavat”da görüş (Şäkillär)"