«Haqqımda yalan vä böhtan yazılıb»

Bizim yol

Azär Häsrät «Bizim Yol»da därc olunmuş mäqaläyä etiraz edir

Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri Azär Häsrät «Bizim Yol»un 25 sentyabr 2012-ci il tarixli sayında jurnalist Natiq Cavadlının imzası ilä “O, Azär Häsrät yox, Azär Deputatlığa Häsrätdir” başlığı ilä gedän yazıya etirazını bildirib: «Yazıda şäxsimä qarşı yalan vä böhtan xarakterli mälumatlar yer almışdır. Elnur Astanbäyli Natiq Cavadlının yalanlara söykänän sualına cavab verärkän özünü inkar etmäklä bärabär şäxsimä qarşı etik çärçivädän çıxan ifadälär işlätmişdir. Sizin üçün aydın olsun deyä bir mäsäläni dä qeyd etmäk istärdim. Män doğrudan da hämin konfransda bir Azärbaycan jurnalistinin qonaqlarımızı “sürü” adlandırmasına görä onlardan üzr istämişäm. Ancaq yenä dä heç kimin, özälliklä dä Elnur Astanbäyli adlı şäxsin adını çäkmämişäm. Belä olan halda qäzetin müxbiri Natiq Cavadlı mänä bälli olmayan säbäblärdän, yaxud da sadäcä peşäkarlığının aşağı olması üzündän kiminsä yaydığı ara söhbätlärinä äsaslanaraq haqqımda böhtanlar yazıb. Bu azmış kimi o, qarşı täräf olaraq mänim räyimi öyränmäyi dä lazım bilmäyib. Ümid etmäk istärdim ki, müxbiriniz Natiq Cavadlının şäxsimi aşağılayan, haqqımda yalanla dolu yazısına aydınlıq gätirmäk vä cavab haqqımı tanıdığınızı göstärmäk üçün bu mäktubumu därc edäcäksiniz» – deyä Azär Häsrät bildirib.

Qaynaq: Bizim yol

Oxunma sayı: 4023
Share