CASCFEN rähbärlärindän APA ziyaräti (Şäkillär)

APA

Bakı, CASCFEN, 18.10.2012 – Oktyabrın 17-dä Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät vä sädr müavini Rey Kärimoğlu APA qrupunun yeni ofisini ziyarät edäräk qurumun prezidenti Vüsalä Mahirqızı ilä görüşüb. Görüşdä Azärbaycan mediasının özälliklä dä etik jurnalistika çärçiväsindä fäaliyyäti, täräfsiz vä savadlı xäbärçilik mäsäläläri müzakirä edilib.

CASCFEN sädri Azär Häsrät bildirib ki, ölkänin aparıcı media qurumlarından biri kimi APA qrupuna daxil olan KİV vahidlärindä etik vä savadlı, daha çox ziyalı käsimä xitab edän xäbär vä araşdırmaların yayımlanması mütläq şäkildä oxucu räğbäti qazanmaqdadır.

“Täsadüfi deyil ki, APA qrupuna daxil olan media qurumları istär ölkä içindä, istärsä dä ondan känarda güvänilä biläcäk xäbär qaynaqları kimi tanınır vä dünyanın aparıcı KİV-läri sizin mähsullarınızdan getdikcä daha çox istifadä edir. Bu onun göstäricisidir ki, APA qrupu fikir plüralizminä, tarazlaşdırılmış mövqeyä geniş meydan verir vä ucuz sensasiya yaratmaq iddiasından uzaqdır. Äslindä bizim täşkilat da belä bir jurnalistikanın ayaq tutmasını hädäflämäkdädir”, – deyä Azär Häsrät bildirib.

APA qrupunun prezidenti Vüsalä Mahirqızı da öz növbäsindä bildirib ki, başçılıq etdiyi media qurumları här zaman intellektual imkanları yüksäk olan oxuculara xitab etmäklä bärabär ucuz sensasiya vä cämiyyätdä çaşqınlıq yarada biläcäk äsassız dedi-qodulardan yayınmağa çalışır.

“Bizim äsas mäqsädimiz odur ki, istär ölkä içindä, istärsä dä ölkä xaricindäki xäbär istehlakçılarımızın etibarını doğrulda biläk. Bunun üçünsä mütläq doğru, täräfsiz, intellekt yükü üstün olan xäbär vä araşdırmaların üzärindä çalışırıq. Hansısa dedi-qodu, şayiä xarakterli xäbär vä yazılardan här zaman uzaq durmuşuq vä elä buna görä dä oxucularımızın sayı getdikcä artır”, – deyä Vüsalä Mahirqızı bildirib.

CASCFEN-in sädr müavini Rey Kärimoğlu da öz növbäsindä qeyd edib ki, APA-ya daxil olan media qurumları zamanın näbzini tutmaqla bärabär yeni texnologiyaların tätbiqindä diqqät çäkän täräqqiyä nail ola bilib.

“Bu gün biz müşahidä edirik ki, APA ailäsi özünün cämiyyätä açıqlığı, färqli düşüncälärä yer vermäsi vä tanınmış yazarlara tribuna vermäsi baxımından örnäk täşkil edir. Täbii ki, bizim dä bir täşkilat olaraq äsas mäqsädimiz mähz bu cür jurnalistikanın geniş yayılmasıdır”, – deyä Rey Kärimoğlu älavä edib.

Vüsalä Mahirqızı, Rey Kärimoğlu vä Azär Häsrät

Rey Kärimoğlu vä Azär Häsrät

CASCFEN Mätbuat Xidmäti. Şäkillär APA-ya aiddir.

Oxunma sayı: 5479
Share