Yazıçı Anardan CASCFEN-ä xeyir-dua – Şäkil

Bakı, CASCFEN, 30.10.2012 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) rähbärläri – sädr Azär Häsrät, sädr müavini Nadir Azäri vä İdarä Heyätinin üzvü Qalib İbrahimoğlu Azärbaycan Yazıçılar Birliyini (AYB) ziyarät edäräk qurumun sädri yazıçı Anarla görüşüblär.

CASCFEN sädri Azär Häsrät AYB sädrini rähbärlik etdiyi qurum haqqında bilgiländirib vä xüsusän dä söz, ifadä azadlığı mädäniyyätinin täbliğindä mühüm işlärin görülmäsinin vacibliyini qeyd edib. “Bizim täşkilat on ilä yaxındır ki, bu sahädä fäaliyyät göstärir. Daha çox Orta Asiya ölkäläri ilä älaqälärä üstünlük veririk. Äsas mäqsädimiz isä jurnalistlärlä bärabär yazıçıları, şairläri, rässamları vä başqa sänät adamlarını bir araya gätiräräk bölgädä ifadä azadlığı mädäniyyätinin yüksäldilmäsinä nail olmaqdır. Bu işdä sizin kimi täcrübäli şäxslärin xeyir-duasını almaq bizim üçün mühüm ähämiyyät käsb edir”, – deyä Azär Häsrät qeyd edib.

AYB sädri Anar da öz növbäsindä qeyd edib ki, belä bir täşkilatın fäaliyyätinä böyük mämnuniyyätlä xeyir-dua verir vä onun fäaliyyäti ilä daha yaxından maraqlanacaq: “Biz belä täşkilatların fäaliyyätinä här zaman önäm veririk vä bizim xeyir-duamız sizinlädir”.

CASCFEN sädrinin müavini Nadir Azäri isä öz növbäsindä qeyd edib ki, xüsusän gänc näsil yazarlar arasında tänqidlä tähqiri ayırd etmäkdä çätinlik çäkänlärin sayı artıb. “Buna görä dä biz bir täşkilat olaraq tänqid mädäniyyätinin yüksäldilmäsindä sizin kimi böyüklärimizin täcrübäsindän yararlanmaq istärdik”, – deyä Nadir Azäri bildirib.

CASCFEN İH üzvü Qalib İbrahimoğluisä öz növbäsindä AYB sädrinä diqqät vä zamanına görä täşäkkür edib.

Qalib İbrahimoğlu, Anar, Azär Häsrät vä Nadir Azäri

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1549
Share