Azär Häsrätdän “Azadlıq” vä “Yeni Müsavat” açıqlaması

Bakı, CASCFEN, 06.11.2012 – “Son zamanlar müxalif “Azadlıq” vä “Yeni Müsavat” qäzetläri ilä bağlı tez-tez gündämä gälän, xüsusän dä beynälxalq qurumların diqqätindä olan mähkämä prosesläri vä böyük mäbläğdä cärimälärin käsilmäsi Azärbaycanın imicinä ciddi zärbä vurur.” Bu fikir Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrätä aiddir.

Azär Häsrät

CASCFEN sädri qäzetlärä qarşı mähkämä proseslärinin mahiyyätinä vä säbäblärinä toxunmadan iddiaçı täräfläri Azärbaycan dövlätçiliyi naminä media ilä olan problemlärini jurnalistlärin özünütänzimlämä qurumu olan Azärbaycan Mätbuat Şurası vasitäsi ilä häll etmäyä çağırır: “Biz sizin mähkämäyä müraciät etmä hüququnuza hörmätlä yanaşırıq. İddialarınızda haqlı vä ya haqsız olduğunuzla bağlı mübahisä açmadan yalnız Azärbaycanın beynälxalq imicini düşünmäyinizi arzu edirik. Bu gün ölkämizdä än çox tänqidlärä vä häm dä haqsız tänqidlärä märuz qalan şäxs Azärbaycan Respublikasının Prezidenti cänab İlham Äliyevdir. Bununla belä o, bu günädäk heç bir media qurumu vä ya jurnalistä qarşı mähkämä davası açmayıb. Düşünürük ki, cänab Prezidentin bu davranışı qäzetlärä qarşı iddiası olan başqa şäxslär üçün örnäk olmalıdır. Älbättä ki, sizin iddialarınızdan tam olaraq geri çäkilmäyinizi dä täläb etmirik. Sadäcä istärdik ki, media ilä olan davalarınızı Mätbuat Şurası vasitäsilä häll edäsiniz”.

Azär Häsrät açıqlamasında qeyd edib ki, artıq on ilä yaxındır fäaliyyät göstärän Mätbuat Şurası öz işinin öhdäsindän uğurla gälmäklä geniş etimad qazanmışdır vä yüksäk rütbäli mämurlar, iş adamları bunu näzärä almaya bilmäzlär. “Täkcä son bir ildä Mätbuat Şurasına beş yüzädäk şikayät daxil olub vä onların böyük äksäriyyäti iddiaçı täräflärin xeyrinä häll edilib. Bu isä Azärbaycanın beynälxalq alämdä haqlı-haqsız tänqidlärä märuz qalmasının qarşısını alıb. Halbuki hämin beş yüz şikayät ärizäsi mähkämälärä daxil olsaydı ölkämiz haqqında hansı fikirlär yaranardı? Ona görä dä biz sizi heç näyi deyil, yalnız vä yalnız Azärbaycan dövlätinin imicini vä mänafelärini, hämçinin cänab Prezidentin nümunäsini näzärä alaraq “Azadlıq” vä “Yeni Müsavat” qäzetlärinä qarşı iddialarınızı Mätbuat Şurasında häll etmäyä çağırırıq”, – deyä CASCFEN sädri bildirib.

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 7250
Share