Azär Häsrätin romanı çapdan çıxdı

Bakı, Yalquzaq.com, 21.12.2012 – Jurnalist, ictimai xadim vä tärcümäçi Azär Häsrätin ilk iri häcmli qäläm täcrübäsi olan “Bir äsgärin yaşantıları” adlı memuar-romanı “Qanun” näşriyyatında min nüsxä tirajla çapdan çıxıb. Kitab bädii üslubda qälämä alınsa da täsvir edilän olaylar vä obrazların, demäk olar ki, hamısı gerçäkläri äks etdirir.

Yazarın mediaya verdiyi xäbärä görä, kitabın äsas mövzusu yazarın şäxsän 1986-1988-ci illär ärzindä Almaniyadakı Sovet Qoşunları Qrupu tärkibindä härbi xidmät keçdiyi zaman şahidi olduğu olaylar, xüsusän dä Azärbaycanlı äsgärlärin gizli täşkilatlanması, nizamlı bir şäkildä här häftä sonu keçirilän Millät Mäclisinin fäaliyyätläridir. Burada häm dä 1987-ci ildä o zaman SSRİ Nazirlär Kabineti sädrinin 1-ci müavini olan Heydär Äliyevin väzifäsindän uzaqlaşdırılmasının uzaq Almaniyada härbi xidmät keçän Azärbaycanlı äsgärlärä necä täsir etmäsi, bir qazax äsgärin dilindän 1986-cı ilin 16 dekabr günü Almatı şähärindä Sovet qoşunlarının dinc nümayişçilärä divan tutaraq 172 näfäri öldürmäsi, yazarın ilk däfä Türk kimliyini därk etmäyä başlaması, ermänilärin 1918-ci ildä Qubada törätdiyi soyqırım kimi täzahürlärä geniş yer verilib.

Romanda diqqät çäkä biläcäk mäqamlar arasında 1988-ci ilin ävvälindän ermänilärin Azärbaycanlılara qarşı yenidän başlatdığı tämizlämä siyasäti vä buna Moskvanın münasibäti, Sumqayıt olayları, ermäni vä Azärbaycanlı äsgärlär arasında elan edilän müharibä, Azärbaycanlı äsgärlärin härbi hissädä üstün mövqedä olması da var.

Yazar zaman-zaman xäyal aläminä dä ekskurs edir vä öz uşaqlığını, mäktäb illärini, ailäsinin ayrı-ayrı färdlärini göz önünä gätiräräk bir növ fürsätdän istifadä edib romanı 1986-88-ci illär çärçiväsindän çıxarmağa da çalışır.

Kitabın üz vä arxa qapağı

Kitabın üz vä arxa qapağı

Romanda bir ana xätt diqqäti cälb edir. Yazarın özünün äsas obraz olduğu äsärdä äsgärliyä gedärkän bir kommunist kimi yetişmäk istäyän Azärbaycanlı gänc artıq iki ildän sonra mänsub olduğu quruluşdan imtinaya, ümumiyyätlä isä kommunizmä nifrät etmäyä hazırdır: “İndi o, heç kommunist dä olmaq istämirdi. Onun bir neçä il öncäki istäklärinin yerini täk bir istäk tutmuşdu: Azärbaycanı Sovet imperiyasının caynağından qurtarıb azad bir ölkäyä çevirmäk! Bu yolda o, özü kimi milyonlarla hämvätäni, häm dä äksäriyyäti Türklüyünü därk edän Azärbaycanlıyla bir sırada addımlayırdı indi…”

Yazar sadä xalq dilindä yazdığı romanın geniş oxucu räğbäti qazanacağına şübhä etmir. Bununla belä, arzu edir ki, bu äsär än särt vä äsaslı tänqidlärä märuz qalsın.

Kitabın fotosu

Kitabın fotosu

Oxunma sayı: 1901
Share

1 Comment to "Azär Häsrätin romanı çapdan çıxdı"