“Medianın adını biabır edän fürsätçilär…”

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät: “Älimizdän gäläni edirik ki, Azärbaycan mediası yalnız yüksäk etik standartlar çärçiväsindä fäaliyyät göstärsin”

Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN – Central Asian and Southern Caucasian Freedom of expression Network) sädri, tanınmış jurnalist Azär Häsrätin “Täzadlar”a müsahibäsi

– Azär bäy, täşkilatınız äsasän hansı mäsälälärä önäm veräcäk?

– Bu suala qurumun nizamnamäsinin 2.1-ci maddäsi ilä cavab vermäk istärdim: “Birliyin äsas mäqsädi Orta Asiya vä Güney Qafqaz bölgäsindä söz vä ifadä azadlığından istifadä mädäniyyätinin täbliğinä dästäk vermäkdän ibarätdir”. Bu bir cümlä bizim täşkilatın äsas fäaliyyät istiqamätlärini aydın şäkildä göstärir. Täbii ki, biz äsas hädäfä çatmaq üçün istär dövlät, istärsä dä qeyri-dövlät sektorunda bu yöndä häyata keçirilän fäaliyyätlärdä iştirak edirik. Eyni zamanda jurnalistlär arasında peşäkarlığı, ämäkdaşlığı vä peşä etikasını täbliğ etmäk, müvafiq sahädä beynälxalq täcrübäni öyränib bölgä ölkälärinä gätirmäk dä bizim önäm veräcäyimiz mäsälälärdir.

– Şäbäkänin yerli mediaya hansısa bir formada dästäyi olacaqmı?

– Täbii ki. Äslindä, biz bu täşkilatın dövlät qeydiyyatına alınması üçün müraciät edändä dostlarımızla müzakirälär zamanı xüsusi olaraq yerli mediaya verä biläcäyimiz dästäyi dä götür-qoy etmişik. Artıq bu yaxınlarda deyilän istiqamätdä konkret işlärimizin şahidi olacaqsınız. Bälli olduğu kimi, qeydiyyatdan keçändän sonra bir sıra bürokratik vä täşkilati işläri häll etmäk lazım idi. Biz bu il dekabr ayının sonuna qädär hämin işläri tam olaraq başa çatdırmağı düşünürük. Eyni zamanda Azärbaycan mediası üçün müäyyän proqramlar üzärindä dä iş gedir.

– Täşkilat beynälxalq qurumlara üzv olmağı planlaşdırırmı?

– Näinki planlaşdırır, bu istiqamätdä artıq bizim addımlarımız da atılıb. Märkäzi qärargahı Torontoda (Kanada) yerläşän Beynälxalq Söz Azadlığı Mübadiläsi (International Freedom of expression eXchange – IFEX), hämçinin Avropada qärar tutmuş Etik Jurnalistika Şäbäkäsi (Ethical Journalism Network – EJN) ilä bu istiqamätdä danışıqlar aparılır vä demäk olar ki, üzvlük mäsälämizlä bağlı CASCFEN İdarä Heyätinin formal qärar vermäsi qalır. Üstälik, biz ölkä içindä dä QHT-lär arasında inteqrasiya prosesindä fäal rol almağa başlamışıq. Artıq Mätbuat Şurasına üzvlük üçün müraciät etmişik. Bu yaxınlarda isä Milli QHT Forumuna üzv olmağı düşünürük.

– Ümumiyyätlä, bu gün ölkädä mediasının durumunu necä däyärländirirsiniz?

– Azärbaycan mediasının durumunu birmänalı däyärländirmäk çox da asan deyil. Çünki bir täräfdä etik standartlara mümkün qädär ämäl etmäk üçün älindän gäläni edän jurnalist ordusu, digär täräfdä dä medianın adını biabır edän fürsätçilär (xalq arasında reket-jurnalist kimi tanınanlar) ordusu var. Belä bir durumda, älbättä ki, yaxşını pisdän ayırmaq çätinlik törädir. Bununla belä, xüsusi olaraq altını cızmaq istädiyim bir mäsälä dä var. Bu gün Azärbaycan dövläti bir çox ölkälärdä hälä rast gälinmäyän addımlar atmaqla medianın durumunun yaxşılaşdırılmasında iştirak edir. Misal üçün, jurnalistlärä ev tikilir, birbaşa maliyyä dästäyi üçün dövlätin ayrıca qurumu – KİV-ä Dövlät Dästäyi Fondu yaradılıb. Yäni bu cür addımlar här käsi, o cümlädän bir täşkilat olaraq bizi ümidländirir vä älimizdän gäläni edirik ki, Azärbaycan mediası yalnız yüksäk etik standartlar çärçiväsindä fäaliyyät göstärsin.

Elnur Eltürk

Qaynaq: “Täzadlar” qäzeti

Oxunma sayı: 3839
Share