Söz Azadlığı Şäbäkäsindän 26 yanvar däyärländirmäsi

CASCFEN, Bakı, 28.01.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) 26 yanvar 2013-cü il tarixindä Bakı şähärindä bir qrup vätändaşın keçirdiyi etiraz aksiyası zamanı jurnalistlärin peşä fäaliyyätinin yerinä yetirilmä şäraitiylä bağlı açıqlama yayıb.

Täşkilatın sädri Azär Häsrätin verdiyi bilgiyä görä, açıqlamada qeyd edilir ki, qurum tämsilçiläri müvafiq tapşırıq äsasında hadisä yerindä müşahidälär aparıb. Äldä edilän bilgilärä äsaslanaraq CASCFEN belä qänaätä gälib ki, ümumilikdä aksiyadan informasiya toplayan zaman färqlänmä geyimindä olan media tämsilçilärinin fäaliyyätinä ciddi ängällär törädilmäyib. Bir çox polis ämäkdaşları jurnalistlärlä münasibätdä näzakätli davranmağa çalışıb vä sevindirici haldır ki, media tämsilçilärinin tam olaraq aksiyanın çäkilişlärini aparması ängällänmäyib. Lakin müstäqil mänbälärin verdiyi bilgilärä, hämçinin internet xäbär saytlarında yer alan videolara görä, bäzi mülki geyimli şäxslärin jurnalistlärä qarşı kobud davranışları da müşahidä edilib. Bu isä onu demäyä äsas verir ki, aksiyanın sakit keçmäsindä maraqlı olmayan känar qüvvälär media tämsilçilärini hädäf almaqla hüquq mühafizä orqanları tämsilçilärinin qanun çärçiväsindäki davranışlarına kölgä salmağa cähd ediblär. Ona görä dä video vä fotoları internet saytlarında geniş yayılmış bu şäxslärlä bağlı hüquq mühafizä orqanlarının tädbir görmäsinä zärurät var.

CASCFEN öz açıqlamasında daha sonra qeyd edir ki, bäzi jurnalistlär hadisä yerinä Azärbaycan Mätbuat Şurasının müäyyän etdiyi färqlänmä geyimindä gälmädikläri üçün aksiya dağıdılarkän sähvän kobud münasibätlä üzläşiblär. Bir neçä jurnalist isä sadäcä olaraq aksiyaya etirazçı kimi qatılıb vä onlar baräsindä dä digär etirazçılara tätbiq edilän tädbirlär görülüb.

Qurumun açıqlamasında belä bir çağırış da yer alıb ki, jurnalistlär bu cür kütlävi vä qarşıdurma ehtimalı yüksäk olan aksiyaları işıqlandırarkän mütläq färqländirici geyimdän istifadä etsinlär.

CASCFEN logosu

CASCFEN logosu

Oxunma sayı: 1523
Share