Yazıçı ilä bağlı zorakılıq çağırışlarından çäkinmäyä çağırış

Bakı, CASCFEN, 04.02.2013 – “Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) son günlär ärzindä Azärbaycanda ciddi müzakirälärä säbäb olan “Daş yuxular” romanının müällifi Äkräm Äylisliyä qarşı bäzän zorakılıq tärkibli çağırışlar säsländirilmäsini täqdir etmir.”

Bu fikirlär qurumun mediaya verdiyi açıqlamadandır. Täşkilatın sädri Azär Häsrät bildirib ki, şäxsän özü dä hämin romanı oxuyub vä başçılıq etdiyi qurum hätta zärärli olsa belä färqli fikir ifadä edänlärä qarşı zor dilindä danışmağı mäqbul saymır. “Biz bädii äsär olmasına baxmayaraq kitabın Azärbaycanın haqlı davasına vura biläcäk zärärin färqindäyik. Lakin demokratik vä hüquqi cämiyyätdä yaşayan insanlar olaraq bäyänmädiyimiz vä ya razılaşmadığımız fikirlärä qarşı qanun vä näzakät çärçiväsindä davranmağa borcluyuq. Bir täşkilat olaraq mövqeyimiz birmänalıdır: bu äsär Azärbaycana qarşı qälämä alınıb”, – deyän Azär Häsrät bir sıra täşkilatların vä färdlärin yazıçını zorakı üsullarla cäzalandırmağa çağırmasını yolverilmäz saydığını deyib.

“CASCFEN söz vä ifadä azadlığı mädäniyyätinin täbliğatçısı olaraq adı çäkilän roman vä onun yazarı ilä bağlı ictimai qınağı etik çärçivädä, zorakılıq çağırışlarına yol vermädän ifadä etmäyi mäqbul sayır. Azärbaycan hüquqi dövlätdir vä kimlärinsä bir yazıçıya qarşı zorakılıq çağırışları dövlätimizin nüfuzuna xäläl gätirä bilär. Ona görä dä romanın bizim üçün çox arzuolunmaz sonuclar doğura biläcäyinä belä dözümlä, tämkinlä vä qanunlar çärçiväsindä münasibät bildirilmäsi düzgün olardı”, – deyä qurumun açıqlamasında bildirilir.

CASCFEN logosu

CASCFEN logosu

Oxunma sayı: 1408
Share

1 Comment to "Yazıçı ilä bağlı zorakılıq çağırışlarından çäkinmäyä çağırış"