Söz Azadlığı Şäbäkäsindän beynälxalq qurumlara Xocalı müraciäti

CASCFEN-ä yeni üzvlär qäbul olundu, Orta Asiya baş tämsilçisi täyin edildi

Bakı, CASCFEN, 25.02.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin ötän häftä sonu keçirilän növbäti toplantısında Xocalı soyqırımı ilä bağlı mäsälä dä müzakirä edilib. Qurumdan verilän xäbärdä deyilir ki, täşkilat rähbärliyi ermänilärin Rusiyaya aid 366-cı alayın şäxsi heyäti ilä birlikdä Dağlıq Qarabağın Xocalı şähärindä 21 il öncä – 26 fevral 1992-ci ildä gerçäkläşdirdiyi soyqırım faktına dünya xalqlarının diqqätini bir daha cälb etmäk üçün beynälxalq insan hüquqları vä jurnalist täşkilatlarına müraciät göndäräcäk.

Daha sonra İdarä Heyäti quruma üzvlük üçün edilän müraciätlärä baxaraq onları müsbät däyärländirib vä 16 näfär CASCFEN sıralarına qäbul edilib:

1. Allahverdi Dönmäz – jurnalist
2. Arzu Şirinova – “Xaql Cäbhäsi” qäzetinin redaktoru
3. Dr. Almaz Ülvi – AMEA Nizami ad. Ädäbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi, “Xalq qäzeti”nin yazarı
4. Dr. Eldäniz Şamlı Abbaslı – araşdırmaçı jurnalist
5. Dr. Fuad Babayev – H.Äliyev İrsini Araşdırma Märkäzinin baş direktoru
6. Färidä İbadlı – yazar vä tärcümäçi
7. İradä Teymurqızı – M.F.Axundov ad. Milli Kitabxanada kitabxanaçı
8. Könül Välibäyli – Bakı Milli Geyim Evinin art-direktoru, jurnalist
9. Lalä Xälilqızı – filoloq
10. Müştäba İsmayıloğli – “Vätän uğrunda” qäzetinin baş redaktoru
11. Nazilä Gültac – şairä
12. Ramilä Qardaşxanqızı – yazar
13. Säid Äli – “Vätän uğrunda” qäzetinin müxbiri
14. Tahir Zahidoğlu – Besin MMC-nin direktoru, jurnalist
15. Zakir Ağdamlı – yazar
16. Zärängiz Dämirçi Qayalı – şairä, AzärTAc-ın mädäniyyät müxbiri

CASCFEN İH täşkilatın tämsilçilikläri mäsäläsini dä müzakirä edäräk Orta Asiya üzrä baş tämsilçinin täyin edilmäsini gerçäkläşdirib. Qurumun sädri Azär Häsrätin täklifi ilä tanınmış jurnalist vä ictimai xadim, AzTV-nin Almaniyadakı keçmiş tämsilçisi, hazırda Qazaxıstanda vä Qırğızıstanda fäaliyyät göstärän vä bu ölkälärdä därc edilän “Vätän” vä “Türkel” qäzetlärinin, hämçinin “Altın köprü” därgisinin baş redaktoru Ramiz Mäşädihäsänli CASCFEN-in Orta Asiya üzrä baş tämsilçisi täyin edilib. İH üzvläri tövsiyä ediblär ki, R.Mäşädihäsänli Orta Asiya ölkälärinin här birindä ayrıca tämsilçinin täyin edilmäsi ilä bağlı öz täkliflärini hazırlasın.

İH bir sıra cari mäsäläläri dä müzakirä edib.

CASCFEN logosu

CASCFEN logosu

Oxunma sayı: 1593
Share