Azär Häsrät: “Ortaq türk älifbası üçün çalışırıq”

Azär Häsrät: “Ortaq türk älifbasının yaradılması üçün fäaliyyätimizi davam etdiririk” – MÜSAHİBÄ

Bakı, 27 fevral, SalamNews, A.Kärimov. “Märkäzi qärargahı Kanadanın Toronto şähärindä yerläşän Beynälxalq Söz Azadlığı Mübadiläsi (IFEX) täşkilatına qoşulmaq üçün müraciätimiz qäbul olunub. Ümidvarıq ki, yaxın zamanlarda hämin täşkilatın tam hüquqlu üzvü olacağıq.” Bunu SalamNews-a Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät deyib.

Azär Häsrät

Azär Häsrät

– Hazırda ölkädä siyasi väziyyäti necä qiymätländirirsiniz?

– Täbii ki, bir vätändaş vä fäal insan olaraq ölkä gündämini än yaxından izläyän, imkan olduqca gälişmälärdä yer almağa çalışanlardanam. Son günlärin, hätta deyärdim ki, son ayların hadisälärini yaxından izläyiräm. Bu baxımdan qeyd edä biläräm ki, bu il siyasi baxımdan çox häräkätli başladı. İstär hakimiyyät, istärsä dä müxalifät düşärgäsindä dinamika ävvälki dövrlärä nisbätän daha yüksäkdir. Diqqät çäkän mäqamlar arasında İsmayıllı olayları ayrıca qeyd edilmälidir. Buna qädär isä äsgär ölümlärinä son qoyulması täläbi ilä heç bir siyasi käsimin täşkilatçılığı olmadan gänclärin küçälärä çıxması vä hakimiyyätin dä buna loyal yanaşması diqqätçäkän mäqamlar arasındadır. Än son olaylar arasında Prezident İlham Äliyevin harınlamış mämurlarla bağlı qätiyyätli mövqe nümayiş etdirmäsi, eläcä dä Rusiyadan qaynaqlanan Azärbaycana müdaxilä cähdläri ayrıca qeyd edilä bilär. Äkräm Äylisli mäsäläsinä gälincä, bununla bağlı şäxsän özüm geniş marağa säbäb olan iki yazı yazmışam vä onun öz äsärilä Azärbaycana vä ümumilikdä türk millätinä vurduğu zärärä diqqät çäkmişäm. Üstälik, başçılıq etdiyim täşkilat da bu mäsälädä känarda qalmayıb. Ä.Äylislinin “Daş yuxuları”nı zärärli äsär hesab etmäklä bärabär, ona qarşı zorakılıq çağırışlarını qınayan açıqlamamız olub. Yäni, çox dinamik bir ilin başlanğıcındayıq.

– Ötän il sizin “Bir äsgärin yaşantıları” adlı memuar-romanınız çapdan çıxdı. Hazırda hansısa äsär üzärinä işläyirsiniz? Bu il öz oxucularınıza hansı yenilikläri väd edirsiniz?

– Bäli, çox uzun götür-qoydan sonra axır ki, öz äsgärlik yaşantılarımı bir memuar-roman şäklindä oxuculara täqdim edä bildim. O kitabı yazmağı çoxdan düşünürdüm. Sadäcä işlärimizin çoxluğu vä zaman azlığı bizä imkan vermirdi ki, Azärbaycan tarixi üçün faydalı hesab etdiyimiz mäqamlarla zängin bu kitabı oxucuların ixtiyarına veräk. Äslindä, mänim yazıçılıq iddiam yoxdur. Yalnız ona inanıram ki, här käs tanıq olduğu olayları qälämä alarsa, gäläcäyimiz üçün yaxşı bir miras qoymuş olar. Bu baxımdan daha bir äsär üzärindä işlämäyä hazırlaşıram. Män 20 yanvar 1990-cı il olaylarının birbaşa iştirakçısıyam vä düşünüräm ki, hämin olayları bädii äsär şäklindä dä olsa qälämä alarsam faydalı olar. Täbii ki, yenä dä zaman qıtlığı problemi öz sözünü deyäcäk. Bununla belä hämin kitabı yazmaqda qärarlıyam. Älavä olaraq jurnalist fäaliyyätimi dä davam etdiräcäm vä gündämä aid olaylar, eläcä dä ädäbiyyat alämindä baş veränlärlä bağlı yazılarım davam edäcäk.

– Rähbäri olduğunuz CASCFEN täşkilatı hansı işläri görür?

– CASCFEN, adından da göründüyü kimi, daha çox Orta Asiya bölgäsinä yönälik fäaliyyätlärä üstünlük verir. Ötän il ärzindä Qazaxıstan vä Qırğızıstanda bir sıra faydalı işlärimiz oldu. Bu il dä eyni sürätlä davam edirik. İndi hämin ölkälärdä istär media, istärsä dä milli özünüdärk, ifadä azadlığı mäsälälärindä mümkün müdaxilälär edirik. Än son işimiz Qazaxıstanın latın älifbasına keçidinä töhfä vermäyä çalışmaqla bağlıdır. Biz oradakı dostlarımızla birlikdä çalışırıq ki, Qazaxıstan näticädä elä bir älifba variantı üzärindä dayansın ki, bu älifba ortaq türk älifbası kimi işlänä bilsin. Azärbaycana gälincä, söz vä ifadä azadlığı mäsäläläri ilä bağlı bütün proseslärdä biz dä fäal iştirak edirik. Än son işimiz dä täşkilatımızın Mätbuat Şurasında yeni qurulan onlayn media ilä bağlı komissiyaya cälb edilmäsidir.

– Hazırda täşkilatınızın neçä üzü var?

– Üzvlärin sayı mäsäläsindä, män deyärdim ki, CASCFEN ölkämizdä än öndä gedän täşkilatlardan biri sayıla bilär. Çünki ötän ilin iyun ayında qeydiyyatdan keçdikdän vä digär hüquq mäsälälärini häll etdikdän sonra täşkilata här ay orta hesabla 15 näfär yeni üzv qoşulur vä hazırda 72 näfär üzvümüz var. Daha 12 näfärin üzvlük üçün müraciätinä yaxın günlärdä baxılacaq.

– Ötän il CASCFEN iki beynälxalq täşkilata üzv oldu. Bu ilki gözläntiläriniz nädir?

– Bäli, biz qısa bir müddät ärzindä iki beynälxalq quruma üzv qäbul edildik. Bununla bärabär, häm dä iki milli täşkilata üzv olduq. 2013-cü ili dä eyni sürätlä başlamışıq. Märkäzi qärargahı Kanadanın Toronto şähärindä yerläşän Beynälxalq Söz Azadlığı Mübadiläsi (IFEX) täşkilatına qoşulmaq üçün müraciätimiz qäbul edilib. Ümidvarıq ki, yaxın zamanlarda hämin täşkilatın tam hüquqlu üzvläri sırasında yer ala biläcäyik. Bu mäsäläni bitirdikdän sonra daha bir neçä täşkilata üzv olmaq haqqında düşünürük.

– Beynälxalq täşkilatlara üzv olmaq istäyiniz nä ilä bağlıdır?

– Här halda biz yaxşı anlayırıq ki, beynälxalq täşkilatlarda üzvlük älavä tribuna demäkdir. Ona görä dä ölkämizi hämin täşkilatlarda mähz bizim tämsil etmäyimizin doğru olduğuna inanıırıq vä çalışırıq ki, mümkün qädär çox täşkilata üzv olaq.

Oxunma sayı: 1591
Share

1 Comment to "Azär Häsrät: “Ortaq türk älifbası üçün çalışırıq”"

  1. 27 February 2013 - 20:11 - 20:11 | Permalink

    Hörmətli sayt rəhbərliyi! Təşkilata üzv olmaq üçün hansı şərtlər və müddəalar mövcuddur, tələblər hansıdır? Xahiş edirəm bu haqda mənə məlumat verəsiniz. Çox istərdim ki, təşkilatın üzvü olum. Əlifbaya gəlincə, (bu mənim şəxsi fikrimdir) ortaq əlifbaya bir söz deyə bilmərəm, amma, sırf Azərbaycan əlifbasının tərtibatı və qəbul edilməsi üçün əlimdən gələni edərdim.Hələ 1986-cı ildə təşkilat yaratmaq və Azərbaycan əlifbasını yaratmaq haqqında qarşıma məqsəd qoysam da sonradan baş verən siyasi hadisələr, bu hadisələrin axarında yerimi-yurdumu itirdiyim vaxtlar və atrafıma tərafdaşlar toplaya bilmədiyim üçün hətta ilk addımları belə ata bilmədim.Bu xəyallarım bir arzu olaraq yalnız yaddaşımda qaldı…(İdeyalarım var idi)Təşəkkür edirəm…