Azär Häsrät: “Turan yolçuluğunda önämli addımlar atılır”

Müsahibimiz Yeddi Dövlät – Bir Millät Konseyinin başqanı, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin sädri Azär Häsrätdir.

– Azär bäy, bu gün türkçülüyün äsas ideyası – Turanı gerçäkläşdirmäk üçün nälär çatışmır?

– Här halda bu ideya arzu etdiyimiz sürätlä gerçäkläşmirsä, demäli, çatışmayan çox mäsälälär var. Mänä elä gälir ki, bu işin än qısa zamanda gerçäk ola bilmäsi üçün än azından Orta Asiyanın dörd türk respublikası, Azärbaycan vä Türkiyä Avropa Birliyi kimi bir birlik oluşdurmalıdır ki, digär türk dövlät vä topluluqları da özlärinä bu birlikdä arxa-dayaq tapa bilsinlär. Bundan başqa, ortaq dil mäsäläsini mümkün qädär tez häll etmäk lazımdır. Ortaq dil üçünsä ilk addım ortaq älifbadır ki, biz hazırda ciddi bir şäkildä bunun üzärindä işläyirik. Täbii ki, ictimai fäallar olaraq. Yaxşı olardı ki, dövlätlärimiz bu addımları mümkün qädär tez gerçäkläşdirsin.

– Necä fikirläşirsiniz, ya yaxın gäläcäkdä, ya da ki, uzun bir zamandan sonra türk milläti Turan bayrağı altında birläşä biläcäkmi?

– Äslindä, belä bir bayraq artıq var. Özü dä än azından dörd türk dövläti – Azärbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan vä Türkiyä täräfindän räsmän qäbul edilib. Turan kimi här birimizin häsrätindä olduğumuz bir ideyanın gerçäkläşmäsi üçün älbättä ki, ortaq bir bayrağın olması çox önämli mäsälädir. O baxımdan demäk olar ki, Turan yolçuluğunda olduqca önämli bir addım artıq atılıb. Daha bir bänzär addım da bu yaxınlarda äsgäri güclärin bir araya gätirilmäsi istiqamätindä oldu. Türkiyä, Azärbaycan, Qırğızıstan vä Monqolustan bir birlik üçün räsmän bir araya gäldi. Yäni demäk istäyiräm ki, biz bir bayraq altında birläşirik artıq.

– Azärbaycanda türkçülük ideologiysının inkişafı hansı väziyyätdädir?

-Şükürlär olsun ki, bu gün Azärbaycan bu sahädä başqa türk dövlätlärinä örnäk olacaq durumdadır. Här halda, belä bir durumun yaranmasına görä dövlätimizin ümumi ideoloji xättinä minnätdar olmalıyıq. Çünki bu gün Azärbaycan dövläti türk dünyasının birliyi, türk millätinin ortaq däyärlärinin bir araya gätirilmäsi mäsälälärindä bütün imkanları yaradıb. Hätta o häddä qädär ki, dövlät mätbuatı, TV kanalları belä türklüyümüzün tanıdılmasında durmadan çalışırlar. İndi iş o yerä çatıb ki, bir zamanlar milli azadlıq ideyalarına söykänän täşkilatlar belä dövlätin bu siyasätinin kölgäsindä qalmaqdadır. Yäni dövlätimiz türkçülük mäsäläsindä yaxşı mänada ideyaya sahiblänib vä biz dä ictimai fäal olaraq buna çox sevinirik.

– Azär bäy, fikrinizcä, tarixin här hansı dövründä Güney Azärbaycanda başlamış Milli Oyanış Häräkatı, ya da ki, alternativ yollar Cänubun Şimala birläşmäsinä zämin yaradacaqmı?

– Mütläq! Buna kimsä şübhä etmäsin! Azärbaycan tez vä ya gec mütläq bütöv, bir olacaq! Çünki indi zaman o zaman deyil ki, 30 milyon insanı sayı ondan az olan fars iqtidarı hälä dä işğal altında tutmağa davam edä bilsin. Çox inanıram ki, oradakı soydaşlarımız bizimlä birlikdä torpaqlarımızı vä insanlarımızı İran fars rejiminin işğalından qurtaracaqlar. Bu artıq bir zärurät halına gälmişdir.

Mänsur Räğbätoğlu

Qaynaq: Olaylar

Olaylar

Olaylar

Oxunma sayı: 1396

Share