CASCFEN 10 illik yubileyini ziyafätlä qeyd edäcäk

Bakı, CASCFEN, 07.03.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) bu il martın 20-dä tamam olacaq 10 illik yubileyini ziyafätlä qeyd etmäyä qärar verib. Qurumdan verilän xäbärä görä, bu mäqsädlä martın 17-dä Bakıdakı otellärdän birindä Novruz bayramı vä täşkilatın yubileyinä häsr edilmiş ziyafätä yalnız CASCFEN üzvläri dävät ediläcäk. Maraqlı mäsälälärdän biri dä ziyafätä täşkilatın üzvü olmayan şäxslärin, demäk olar ki, dävät edilmämäsidir.

CASCFEN sädri Azär Häsrät bununla bağlı mätbuata verdiyi açıqlamada qeyd edib ki, hazırda sıralarında 88 näfäri birläşdirän qurumda ölkänin tanınmış qäläm adamları, ictimai xadimläri birläşib.

“Biz, älbättä anlayırıq ki, çoxlu sayda dostlarımız da bu sevincimizi paylaşmaq istärdilär. Lakin siyahı tutarkän bälli oldu ki, belä olacağı täqdirdä än azı älavä üç yüz näfäri dävät etmäliyik ki, heç kim diqqätdän känarda qalmasın. Näzärä alsaq ki, bu tädbirimizi daxili imkanlar hesabına täşkil edirik, indiki halda böyük sayda insanların qatılımı ilä tädbir keçirmäyimiz imkansızdır. Ona görä dä yalnız üzvlärimizin qatılacağı bir ziyafät täşkil edirik”, – deyä Azär Häsrät bildirib.

Xatırladaq ki, CASCFEN 20 mart 2003-cü ildä Bakı şähärindä täsis edilib. Ötän dövr ärzindä qurum xüsusilä dä Orta Asiya ölkäläri ilä bağlı geniş fäaliyyät göstärib vä hätta fäaliyyätinin bir ili tamam olarkän – 2004-cü ildä Beynälxalq Mätbuat İnstitutunun “Azad media öncülü” mükafatına layiq görülüb. CASCFEN ötän ilin iyun ayında Ädliyyä Nazirliyindä dövlät qeydiyyatına alındıqdan sonra Azärbaycandakı fäaliyyätini ciddi şäkildä genişländirib vä hazırda ölkänin än yaxşı täşkilatlanan jurnalist qurumlarından birinä çevrilib.

CASCFEN İdarä Heyäti

CASCFEN İdarä Heyäti

Oxunma sayı: 1604
Share