Azär Häsrätin yazısı Orta Asiyada ajiotaja säbäb oldu

Almatı, Yalquzaq.com, 05.04.2013 – Bälli olduğu kimi bu yaxınlarda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ölkäsinin latın älifbasına keçmäsi ilä bağlı räsmi qärar verib. Bu qärar istär Qazaxıstanda, istärsä dä ondan känarda ciddi müzakirälärä säbäb olub. Uzun müddätdir ki, ortaq türk älifbası mäsäläläri ilä mäşğul olan Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri Azär Häsrät dä hämin müzakirälärdä än fäal şäkildä iştirak etmäkdädir. Elä bundan häräkät edäräk o, rus dilindä “Biz yanıldıq, siz yanılmayın” başlıqlı vä “Qazaxıstan niyä dä ortaq türk älifbasına keçmäsin?” altbaşlıqlı mäqalä ilä çıxış edib. Azärbaycan, Türkmänistan, Özbäkistan vä Türkiyädä tätbiq edilän latın älifba formalarını müqayisä edän yazıda sonda qeyd edilir ki, Qazaxıstan bu ölkälärin sähvlärindän näticä çıxararaq yalnız özü üçün deyil, bütün türk dünyası üçün keçärli ola biläcäk bir älifba variantı üzärindä dayanarsa işin xeyrinä olar. Ayrı-ayrı nümunälärin vä qarşılaşdırmaların yer aldığı yazıda mäsäläyä yetärincä geniş aspektdä yanaşılır. Elä görünür mähz bu mäqam yazının istär Qazaxıstanda, istärsä dä ondan känarda ciddi müzakirälärä säbäb olmasına gätirib çıxarıb.

Müällifin verdiyi xäbärä görä, yazı därhal iki ayrı qazax KİV-i täräfindän qazaxcaya çevriläräk tam şäkildä därc edilib. Bundan älavä Qazaxıstanda 10-a qädär KİV orqanı yazının rus dilindäki orijinalını därc edib. Üstälik, Qırğızıstan vä Özbäkistan onlayn media resursları, eläcä dä Moskva vä Kazan märkäzli resurslar yazını olduğu kimi yayınlayıb. Älavä olaraq bir sıra rusdilli forumlarda, hämçinin Facebook vä Vkontakte.ru kimi sosial şäbäkälärdä yazı müzakiräyä çıxarılıb. Maraqlıdır ki, yazıda qaldırılan problemlär bir qayda olaraq istär qazax, istärsä dä qırğız, özbäk, tatar, qumuq vä hämçinin başqa türkdilli oxucular täräfindän böyük dästäk görmäkdädir.

Facebook-dakı “Qazax Ordası” sähifäsindä isä hämin yazı äsasında plakat hazırlanıb vä onun ätrafında müzakirälär davam edir.

Lakin yazıda toxunulan mäsäläyä mänfi yanaşanlar, hätta ortaq türk älifbası vä ümumiyyätlä Qazaxıstanın latın älifbasına keçid ideyasını gözdän salmaq istäyänlär dä az deyil ki, onlar da bir qayda olaraq yazıya verdikläri şärhlärdä, hämçinin sosial şäbäkä vä forumlarda fäal şäkildä fikirlärini bildirirlär. Bu şäxslärin böyük äksäriyyäti türk olmayanlar, äsasän dä ruslardır ki, onların belä fäallığı da, äslindä, anlaşılandır.

Azär Häsrät bildirib ki, yazısının bu qädär säs-küyä säbäb olacağını özü dä gözlämirmiş.

Yazının orijinalı vä därc edildiyi resursların keçidläri ilä Azär Häsrätin şäxsi internet saytında tanış olmaq mümkündür: azerhasret.com/?p=3542.

Qazax ordası

Oxunma sayı: 1731
Share