CASCFEN yeni üzvlär qäbul etdi, qurultay qärarı verdi

Bakı, CASCFEN, 08.04.2013 – Ötän şänbä günü Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin növbäti toplantısında qurumun fäaliyyäti däyärländirilmiş, yeni qärarlar qäbul edilmişdir.

Täşkilatın 10 illik yubiley tädbirinin yüksäk säviyyädä täşkilindän danışan İH üzvläri bu işdä yaxından iştirak etmiş qurum üzvlärinä, özälliklä dä täşkilatın fäallarından olan Şämistan Älizamanlı, Mänsurä Räsulzadä, Könül Välibäyli vä Säidä Haqverdiyä ayrıca täşäkkür ifadä etmişlär.

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan görüntü

Daha sonra CASCFEN üzvlüyü üçün müraciät etmiş 9 näfärin ärizäläri täk-täk näzärdän keçirilmiş vä onların hamısı qurumun üzvläri sırasına qäbul edilmişdir:

Gülnar Mäsimli – “Naşir” jurnalının baş redaktoru
İbrahim İlyaslı – Äli Kärim adına Sumqayıt Şähär Poeziya Klubunun direktoru
Käbutär Haqverdi – jurnalist, Türkiyä Azärbaycan Birliyinin hämsädri (İstanbul)
Ramilä Qurbanlı – APA TV-nin redaktoru
Samirä Häsänbalaqızı – gänc fäal (Mingäçevir)
Samirä Mämmädhänifäqızı – “Bakı xäbär” qäzeti baş redaktorunun müavini
Şakir Rähman – müstäqil fotoqraf-dizayner (Sumqayıt)
Türkan Fikrätqızı – Yevlax şähär B.Säfäroğlu adına xalq teatrının rejissoru
Zülfiyyä Äliqızı – ingilis dili müällimi (Yevlax)

Bununla da täşkilatın üzvlärinin sayı 102 näfärä çatmışdır. İH CASCFEN-ä 100-cü üzv kimi qäbul edilän Bäşir Säfäroğlu adına Yevlax Xalq Teatrının rejissoru Türkan Fikrätqızını rämzi olaraq ayrıca qeyd etmäk qärarına gälmişdir.

Bundan sonra CASCFEN sädri Azär Häsrätin cari ayın sonunda, mayın ävvällärindä Qazaxıstan vä Qırğızıstana gerçäkläşdiräcäyi säfär proqramı ätrafında fikir mübadiläsi aparılmışdır. Bu müzakirälär zamanı qurumun Orta Asiya baş tämsilçisi Ramiz Mäşädihäsänlinin fäaliyyäti haqqında da danışılmış vä onun uğurlu çalışmaları ayrıca vurğulanmışdır.

Toplantıda İH üzvlärinin bölgälärä säfärläri ätrafında fikir mübadiläsi dä aparılıb. Qurumun sädri Azär Häsrätin Beynälxalq Avrasiya Mätbuat Fondunun däväti ilä Tärtärdä iki günlük treninq aparması, hämçinin sädr müavini Nadir Azärinin Yevlaxda gänclärlä görüşü haqda bilgi verilib.

İH ötän ilin sonunda qäbul edilmiş qärara äsaslanaraq CASCFEN-in 1-ci qurultayına hazırlıq märhäläsinä başlamaq barädä ümumi räyä gälmişdir. Qärara alınmışdır ki, qurultay bu il sentyabr ayının 15-dä, Bakı şähärindä keçirilsin. Qurultaya hazırlıq üzrä täşkilat komitäsinä gälincä, İH aprelin 20-däk bu prosesi başa çatdırmağı qärara almışdır. Belä ki, bunun üçün änänävi üsuldan imtina edäräk täşkilatın bütün üzvlärinä müraciät edilmäsi, könüllülük äsasında qurultaya hazırlıq üzrä täşkilat komitäsinin formalaşdırılması qärarlaşdırılmışdır.

Qeyd edäk ki, toplantıda CASCFEN sädri Azär Häsrätlä bärabär sädr müavinläri Rey Kärimoğlu vä Nadir Azäri, İH üzvläri Nüşabä Hüseynli, Lalä Musaqızı, Sähär Ähmäd vä Qalib İbrahimoğlu, hämçinin Näzarät-Täftiş Komissiyasının sädri Sevda Äsgär, CASCFEN Mäclisinin katibi Äfsanä Äläsgärli vä qurumun üzvü Pärviz Elay iştirak edib. İH üzvläri Ramiz Äskär vä Elşad Paşasoy üzrlü säbäbdän toplantıya qatılmayıb.

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan görüntü

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1589
Share