CASCFEN Yevlaxda onlayn etika seminarı keçirdi

Yevlax, CASCFEN, 15.0.42013 – Ötän häftäsonu Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) Yevlax şähärindä gänclär üçün qurumun “Onlayn etika – netiket” proqramı çärçiväsindä bir günlük seminar-treninq keçirib. Äsas märuzäçi qismindä CASCFEN sädri Azär Häsrätin çıxış etdiyi seminarda Beynälxalq Avrasiya Mätbuat Fondunun UNICEF-in dästäyi ilä gerçäkläşdirdiyi “Azärbaycan Gänclärinä Dästäk Proqramı” çärçiväsindä fäaliyyät göstärän Yevlax täbliğat qrupunun 15 üzvü iştirak edib.

Gänclärin täşäbbüsü ilä baş tutan seminarın açılışında qrupun rähbäri Rafiq Vaqifoğlu qeyd edib ki, Yevlax gäncläri Azärbaycanda gedän sürätli quruculuq prosesindä daha fäal iştirak etmäyä çalışır. Ona görä dä yeni näslin bilik vä bacarıqlarının artırılması üçün här zaman yeni täşäbbüslärlä çıxış edir. “Bu baxımdan biz CASCFEN-in gänclär üçün gerçäkläşdirdiyi “Onlayn etika – netiket” proqramı çärçiväsindä seminarın mähz Yevlaxda täşkilini istädiyimizi bildirdik vä qurum da bunu müsbät qarşıladı. Ümid ediräm ki, bugünkü seminar gänclärin üräyincä olacaq”, – deyä o, bildirib.

Seminardan görüntü

Seminardan görüntü

Daha sonra çıxış edän CASCFEN sädrinin müavini Nadir Azäri isä qeyd edib ki, CASCFEN öz fäaliyyätindä şäffaflıq vä könüllülük prinsiplärinä üstünlük verdiyi üçün bu seminarı da öz daxili imkanları hesabına gerçäkläşdirir. “Halbuki bäzän böyük mäbläğdä väsaitlär äldä etmäyi bacaran täşkilatların än adi tädbiri belä täşkil etmäkdä çätinlik çäkdiyini görürük”, – deyän Nadir Azäri CASCFEN-in gäläcäkdä dä region gäncläri üçün belä proqramları davam etdiräcäyini vurğulayıb.

Daha sonra söz ekspert, CASCFEN sädri Azär Häsrätä verilib. O, “Onlayn etika – netiket” mövzusunda ätraflı çıxış edib, nümunälär vermäklä vä qarşılıqlı müzakirä şäraitindä xüsusän dä gänclärin torüstü (virtual) alämdä davranış qaydalarının norma vä prinsipläri ätrafında canlı fikir mübadiläsinä rävac verib. Ekspert onu xüsusilä vurğulayıb ki, “bäzi insanlar kompüter arxasında oturduğu zaman elä düşünür ki, onu heç kim görmürsä, nä istäsä vä necä istäsä paylaşa bilär. Bu isä gänclärin uyğunsuz kontent paylaşmasına, başqalarını rahatsız etmäsinä vä näticädä hätta insan ölümü ilä sonuclanan faciälärä gätirib çıxarır”.

Azär Häsrät qeyd edib ki, başçılıq etdiyi CASCFEN söz azadlığı uğrunda mübarizä aparan bir täşkilat olmaqla xüsusän dä torüstü alämdä ifadä azadlığı mädäniyyätinin yüksäldilmäsinä çalışır. “Färqli siyasi qurumlara, täşkilat vä qruplara üzv olan insanların bir-birilä torüstü müzakirä zamanı käskin vä qırıcı ifadälärdän çäkinmäsi, qurucu vä müsbät ifadä formalarına üstünlük vermäsi ümumilikdä ölkämizdä ifadä azadlığı mädäniyyätinin yüksälmäsinä säbäb olacaq”, – deyä o, qeyd edib.

Gänclärin dä fäal qatıldığı müzakirä vä bilgi paylaşımının sonunda aşağıdakı iştirakçılara CASCFEN-in sertifikatı täqdim edilib:

1. Bayramova Aysel Nazim qızı
2. Bayramova Çämän İlqar qızı
3. Bayramova Zülfiyyä İlqar qızı
4. Äliyev Rafiq Vaqif oğlu
5. Äliyeva Türkan Fikrät qızı
6. Äsädov Räşad Mübariz oğlu
7. Hacıyeva Samirä Häsänbala qızı (Mingäçevir)
8. Häsänov Nahid Äsgär oğlu
9. Qarayev Şahin Yaşar oğlu
10. Quliyeva Aynur Tofiq qızı
11. Qurbanov Räşad Arif oğlu
12. Mahmudova Hicran Äli qızı
13. Mahmudova Zülfiyyä Äli qızı
14. Mikayılov Ariz Akif oğlu
15. Sadıqlı Tural Rafail oğlu

Seminar sonrası foto

Seminar sonrası foto

Daha bir foto

Daha bir foto

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1781
Share