CASCFEN Xalidä Xalidlä bağlı şübhäli susqunluğu qınadı

Bakı, CASCFEN, 21.05.2013 – Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsi (CASCFEN) İdarä Heyätinin toplantısında bir sıra mühüm mäsälälärlä yanaşı yeni üzvlärin qäbulu da müzakirä edilib.

Täşkilatdan verilän xäbärä görä, ilk öncä qurumun sädri Azär Häsrätin Orta Asiya säfäri haqqında mälumat dinlänilib. O, Qazaxıstan vä Qırğızıstana etdiyi 15 günlük säfär çärçiväsindä Avrasiya Media Forumunun prezidenti Däriğä Nazarbayeva ilä görüşündän, hämçinin forumun işindä iştirakından danışıb. Daha sonra qeyd edib ki, bu ölkänin aparıcı jurnalistlärinin iştirakı ilä Beynälxalq Mätbuat İnstitutu Qazaxıstan Milli Komitäsinin täsis toplantısına qatılıb, Qazaxıstan Jurnalistlär İttifaqının sädri Seyitqazı Matayevlä müzakirä aparıb.

Azär Häsrät Qazaxıstanda olduğu müddätdä märkäzi Qärargahı Astanada olan “Hüquq Media Märkäzi” İctimai Fondu, hämçinin Almatıda yerläşän “Jurnalistlär Tählükädä” İctimai Fondu ilä CASCFEN arasında qarşılıqlı yardım vä işbirliyi haqqında memorandum imzaladığını deyib. O, Qırğızıstana säfäri çärçiväsindä isä CASCFEN-in Orta Asiya baş tämsilçisi Ramiz Mäşädihäsänli ilä birlikdä Azärbaycanın bu ölkädäki säfiri Hidayät Orucovla, “Kabar” İnformasiya Agentliyinin direktoru Kubanıçbek Taabaldıyevlä, hämçinin bir sıra başqa ictimai-siyasi xadimlärlä görüşlär keçirib. Qırğızıstan säfäri çärçiväsindä CASCFEN sädri bu ölkädä fäaliyyät göstärän “Jurnalistlär” İctimai Birliyi ilä işbirliyi vä qarşılıqlı dästäk haqqında memorandum imzalayıb.

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan görüntü

Sädrin geniş märuzäsindän sonra CASCFEN üzvü olmaq üçün müraciät edän daha 14 näfärin ärizäläri täk-täk näzärdän keçirilib vä onlar qurumun üzvlüyünä qäbul edilib:

1. Araz Zeynalov – müstäqil jurnalist
2. Böyükağa Ağa – şair (Xaçmaz)
3. Çämän Bayramova – İT mütäxässisi (Yevlax)
4. Elşad Mämmädli – “Yeni Müsavat” qäzetinin redaktoru
5. Äläsgär Süleymanov – medianews.az saytının qurucusu
6. Füzuli Qurbanov – AMEA Fälsäfä, Sosiologiya vä Hüquq İnstitutunun şöbä müdiri
7. Hicran Äliqızı – gänc fäal (Yevlax)
8. Mämmäd Qädir – şair (Xaçmaz)
9. Pänah Elqäm – şair (Xaçmaz)
10. Räşad Qurbanov – gänc fäal (Yevlax)
11. Sämändär Mehdiyev – filoloq
12. Säyyad Särraf – şair (Xaçmaz)
13. Telman Täravät – şair (Xaçmaz)
14. Zaur Räsulzadä – 1news.az portalının siyasi şärhçisi

İdarä Heyäti 22 İyul Milli Mätbuat (Azärbaycan Jurnalistikası) Gününä hazırlıqla bağlı müzakirälär dä aparıb. Bu günün ayrıca vä färqli qeyd edilmäsi ilä bağlı täkliflär näzärä alınaraq hazırlığa başlamaq üçün razılıq äldä edilib.

Daha sonra CASCFEN-in bu il sentyabrın 15-dä keçirilmäsi näzärdä tutulan qurultayı ilä bağlı hazırlıq işläri müzakirä edilib.

CASCFEN İH hämçinin “Yeni Müsavat” qäzetinin redaktoru Azär Ayxana edilän tähdid zängläri, eyni zamanda İranda häbs edilmiş Azärbaycanlı yazar vä araşdırmaçı Xalidä Xalidin mäsäläsi ätrafında müzakirälär aparıb. Qärara alınıb ki, Azär Ayxanın mäsäläsi diqqätdä saxlanılsın, Xalidä Xalidlä bağlı gälişmälärä uyğun addımlar atılsın. Eyni zamanda o da vurğulanıb ki, Azärbaycanda fäaliyyät göstärän insan haqları vä jurnalist qurumlarının Xalidä Xalidlä bağlı susqunluğu düşündürücüdür vä qınanmalıdır.

Toplantıda sädr Azär Häsrätlä yanaşı sädr müavini Nadir Azäri, İH üzvlärindän Nüşabä Hüseynli, Sähär Ähmäd, Elşad Paşasoy vä Qalib İbrahimoğlu, hämçinin Näzarät-Täftiş Komissiyasının sädri Sevda Äsgär vä Mäclis katibi Äfsanä Äläsgärli iştirak edib.

Toplantıdan görüntü

Toplantıdan görüntü

CASCFEN Mätbuat Xidmäti

Oxunma sayı: 1327
Share