Çünki o, Novella Cäfäroğludur!

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Novella Cäfäroğlunu çoxdan tanıyıram. Lap çoxdan. Ancaq tanışlığımızın tarixi yadımda deyil. Yalnız onunla bağlı än yadda qalan xatiräm 1994-cü ilä täsadüf edir. Män o vaxt universitet täläbäsi idim. İndikindän färqli olaraq tez-tez mitinqlärä qatılırdım. Tez-tez dä tutulurdum. Bir däfä belä mitinqlärdän birindä yenä dä tutuldum. Bizi Qara şähärdäki bir täcridxanaya gätirdilär. Tutulanların sayı häddän artıq çox idi. Lori dildä desäk, täcridxanada basabas yaranmışdı. Ona görä dä kişi-qadın demädän hamını eyni otağa salmışdılar. Bax, Novella xanım o gündän yaddaşıma häkk olunub. Biz onunla bir täcridxanaya salınmışdıq. Täbii ki, bizimlä bärabär xeyli sayda kişi vä qadın da orada idi. Näfäs almaq belä çätin idi orda…

Novella Cäfäroğlunun täcridaxanadakı däyanäti, dözümü, mätanäti fiziki cähätdän çox sağlam bir gänc olaraq hätta mäni dä xeyli tääccübländirmişdi. Çox dözümlü vä hazırlıqlı birisi olmaqla düşündürdüm ki, o cür müräkkäb väziyyätä yalnız mänim kimilär dözä bilär. Ancaq Novella xanım mänim bu ehtimalımı öz qadın Kişiliyi ilä alt-üst etmişdi vä o gündän sonra här çätin anımda bu Xanımı yadıma salıb istänilän çätinliyä ikiqat äminliklä sinä gärirdim.

Novella Cäfäroğlu

Novella Cäfäroğlu

Bu, Novella Cäfäroğlu idi. O Cäfäroğlu ki, Azärbaycanın bağımsızlıq häräkatında heç bir kişidän geri qalmadı. Bütün mücadilä dönämindä här zaman öndä oldu. Döyülän, söyülän, häbs edilän olanda kömäyä gälän ilk hüquq müdafiäçisi oldu. Novella xanım heç bir zaman qorxub geri addım atmadı. Heç bir zaman şäxsi mänafeyini millätin mänafeyindän üstün tutmadı. Biriläri saxta äsaslarla xaricdä sığınacaq almaq üçün min cür yola äl atdığı zaman Novella Cäfäroğlu älindä min imkan varkän bir däfä olsun belä mühacirät haqqında düşünmädi. Ailäsi bu gün İsraildä yaşamaqdaykän bu cäsur Qadın “ailä, yoxsa Vätän?” seçimindä heç täräddüd etmädän Ana Yurdu Azärbaycanı seçdi. O, bütün mährumiyyätlärä sinä gäräräk bäzi cığal kişilärä belä därs vermäyi, örnäk olmağı bacardı! Bu, Novella Cäfäroğludur!

Bütün bunları nä üçün yazıram? Ötän häftä ölkä mediası Novella xanımla bağlı räylärlä dolub daşdığı üçün.

Novella xanım Azadlıq Evi (Freedom House) täşkilatının keçid dövrü ölkälärindä insan hüquqları ilä bağlı hesabatını yüngülcä tänqid etdiyi üçün hätta mänsub olduğu partiyada belä tänqidlärä märuz qaldı. Tänqidlärlä işimiz yox, mümkündür vä qäbulediländir. Bu tänqidlär sadäcä tänqid säviyyäsindä qalmadı, ona bir linç mähkämäsi säviyyäsinä yüksäldi belä! Bäli, mänsub olduğu düşärgänin öndä gälänläri az qala onu xain elan etdilär. Bütün bu illär ärzindä gördüyü işlärin, qatlaşdığı cäfaların üstündän bir anda xätt çäkib onun özünü belä silmäk istädilär!

Hätta özü qorxaq it kimi ermäni adı altında Azärbaycandan qaçıb şäxsi mänafeyini tämin edän birisi okeanın o tayından bu tayına hay saldı ki, Novella Cäfäroğlunu “Müsavatdan iti qovan kimi qovmaq lazımdır”. İndi bu soyu-sopu şübhäli kişi qırığının Novella Xanım kimi illärin sınağından Kişi kimi çıxmış Böyüyümüzä bu cür tärbiyäsizlik etmäsinä dözümlü yanaşmalıyıqmı? Äsla, adam, biz sänä qarşı dözümsüzük, bunu belä bil! Sänin kimiläri Novella Xanımın atılan dırnağı däyärindä belä deyil! (Yazımın bu paraqrafına görä däyärli oxucularımdan artıq däräcädä üzr istäyiräm. Sadäcä, beläläri ilä bu dildä danışmağa mäcburuq. Çünki anladıqları dil, nä yazıq ki, yalnız budur. – A.H.)

Novella xanım ädalätlidir, haqqı nahaqdan ayıra bilir vä insan haqları mäsäläsindä siyasi bäyanatlarla çıxış etmir, obyektiv mövqeyini nümayiş etdirir. Elä ötän häftä Azadlıq Evinin hesabatına da bu cür reaksiya vermişdi. Üstälik, açıqlamasında müxalifätçi dostlarımızın üräyincä olacaq särt ifadälärlä Azärbaycan iqtidarını da tänqid etmişdi. Sadäcä bir şeylä razı deyildi ki, Azärbaycanda insan haqlarının durumu lap elä Ermänistandakından aşağı säviyyädä deyil. Onun mänsub olduğu cinahı da bu äsäbläşdirmişdi. Vä o ABŞ-da sığınan ermäni uzantısını da, ola bilsin ki, mähz bu mäqam çox rahatsız edibmiş ki, ädäb sınırlarını aşaraq bu däyärli Xanımla bağlı uyğunsuz ifadälär işlätmişdi.

Onu anladıq. Adam damarlarında ermäni qanı daşıyır. Qarışmırıq. Damar onundur, özü bilär. Amma Novella xanımın mänsub olduğu düşärgänin başbilänläri nädän onu näinki müdafiä etmädi, hätta yerdän yerä vurdular?! Bax, bunu anlamaq mänim üçün çätin olardı. Ancaq artıq o da çätin deyil. Çünki bu gün rusbaşlı, iranbaşlı ünsürlärlä bir cäbhä qurub “nä olur olsun, täki bu hakimiyyäti deviräk” täfäkkürü ilä häräkät edänlärdän, här cür bölücünü, fanatik İran uzantısını siyasi mähbus elan edänlärdän başqa nä gözlämäk olardı ki?

Novella Xanım beläcä bir qälämlä silinäcäk Şäxsiyyät deyil! Bunu belä bilmäniz lazım! Heç olmazsa häbslärdä yatanda, döyüländä, didärgin düşändä yardımınıza ilk yetişän birisi olaraq Novella xanıma qarşı belä davrana bilmäzsiniz! Novella Xanım sizin mänasız siyasi iddialarınız naminä xärclänäcäk birisi dä deyil! Siz ona sahiblänmäzsäniz sizdän qat-qat çox sayda Vätän övladı Novella xanıma sahiblänmäyä här zaman hazırdır! Çünki bu xanım çağdaş Azärbaycan tarixinin, insan hüquqları häräkatının canlı vä äyilmäz äfsanäsidir! Onun fikirlärinä näinki ädäbsizcäsinä etiraz etmäyä, müzakirä açmağa belä haqqınız yoxdur! Novella xanım o käslärdändir ki, yanlış söyläsä belä onun fikirläri ätrafında belä hay-küy salmaq olmaz! Çünki o, Novella Cäfäroğludur!

Oxunma sayı: 1495
Share