İnternet saytlarının da “qara siyahı”sı hazırlanacaq

“Mätbuat Şurası internet saytlarının da “qara siyahı”sını hazırlayacaq” – İdarä Heyätinin üzvü

Bakı, Modern.az, 16.07.2013 – “Mätbuat Şurası bu ilin ävvälindä internet mediası ilä bağlı komissiya yaratmışdı. Män dä hämin komissiyanın üzvü idim. Müäyyän mäsäläläri müzakirä etdik. Näticädä belä qärara gälindi ki, Mätbuat Şurasının tärkibinä internet medianı tämsil edän älavä üzvlär dä cälb edilsin. Ona görä dä jurnalistlärin 6-cı qurultayında internet medianın tämsilçisi kimi Mätbuat Şurasının İdarä Heyätinä seçildim.”

Bunu Modern.az-a açıqlamasında Mätbuat Şurası İdarä Heyätinin üzvü Azär Häsrät bildirib.

“Yäqin ki, Mätbuat Şurası bu yaxınlarda öz toplantısını keçirändän sonra internet media ilä bağlı mäsälälär geniş müzakirä olunacaq. Hälälik konkret qärarlar olmadığından yalnız öz mülahizälärimi deyä biläräm. Här halda internet medianın tänzimlänmäsi üçün bu sahänin yaxşıca öyränilmäsi lazım olacaq. Artıq bir sıra onlayın media qurumları Mätbuat Şurasına üzv olublar.”

Onlayn media qurumunun işinä näzarätin çätin olduğunu, eyni zamanda, qanunvericilikdä ciddi boşluqların olduğunu deyän A. Häsrät bu sahädä dä müäyyän işlärin görüläcäyini vurğulayıb: “Täbii ki, Mätbuat Şurası özünün mähdud resursları ilä här gün ortaya çıxan bütün onlayın medianı öz näzarätinä götürä bilmäz. Ona görä dä täklifim bu olacaq ki, yalnız könüllü şäkildä Mätbuat Şurasının üzvlüyünä ärizä vermiş vä MŞ-ya qäbul edilmiş onlayın media qurumları ilä bağlı problemlärä baxılsın”.

Saytlardan şikayätlärä gälincä, A. Häsrät bildirib ki, MŞ-dä onlara da çap mediasına olduğu kimi yanaşılacaq: “Älbättä, virtual alämdä olan media orqanından söhbät gedirsä, jurnalistlärin peşä davranışı qaydaları eyni qaydada tätbiq olunacaq. Bu zaman KİV haqqında qanun vä Mätbuat Şurasının Nizamnamäsinä äsaslanılacaq. Hazırda müäyyän qaydalar işläyib hazırlayırıq. Hämin qaydalardan känara çıxan, xüsusilä, haqqında bilgi vermäyän saytlarla bağlı qaydalar işlänib hazırlanacaq. Ägär davamlı o tip saytlar insanlara şär-böhtan ataraq onları alçaldan informasiyalar yaymaqla mäşğul olacaqlarsa, änänävi mediada olduğu kimi, onlarla bağlı yäqin ki, “qara siyahı” üzärindä düşünüläcäk”.

MŞ İdarä Heyätinin üzvü, beynälxalq .com, .info, .net domenlärindä dä fäaliyyät göstärän, sahibi qeyri-müäyyän sayt vä portallara münasibäti belä açıqlayıb: “Leqal yolla fäaliyyät göstärän istänilän informasiya mänbäyi özünün täsisçisi, baş redaktoru vä başqa älaqäli şäxslärlä bağlı bilgini açıq şäkildä täqdim etmälidir. Mätbuat Şurası hämin bilgilärä, necä deyärlär, çata bilmälidir. Bunlar gizlädilirsä, täbii ki, demäli, onların pis niyyätläri var”.

Namidä BİNGÖL

Modern.az

Modern.az

Oxunma sayı: 1320
Share