“Odlanan H.Äliyev Märkäzinin yaratdığı şadyanalıq”

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

Açığı, hansısa qäzetdä barämdä yazılan yazılara reaksiya vermämäyä çalışıram. Adätän düşünüräm ki, insanlar mänimlä bağlı fikirlärini särbäst şäkildä ifadä etmä haqqına sahibdir. Bäzän bu cür fikirlär olduqca särt şäkildä ifadä edilsä belä, onları öz şäxsi internet saytımda (azerhasret.com) yayınlayacaq qädär üräkliyäm. Ancaq nä edäsän ki, mänim belä dözümlü yanaşdığım adamlar şäxsimä qarşı eyni dözümü nümayiş etdirä bilmirlär. Näinki fikirlärimä ümumiyyätlä yer vermir, heç cavab haqqımı da tanımırlar. Üstälik dä iddia edirlär ki, bu ölkädä “boğulan demokratiya”nın keşiyindäymişlär…

Bu girişi yazmağıma säbäb avqustun 7-dä “Azadlıq” qäzetindä getmiş bir yazı oldu. Natiq Gülähmädoğlu imzalı yazıda Prezident İlham Äliyevin seçkiyä qatılmamasının än uyğun variant olacağı “äsaslandırılır” vä arada näyä göräsä mäni dä “ittihamlara” ortaq edirlär. “İlham Äliyev üçün än mäqbul variant: seçkiyä getmämäk!” başlıqlı yazıda müällif elä iddialar iräli sürür ki, bu yazarın düşüncäsinä sadäcä acımaya bilmirsän. Yazını oxuyan här käsin yadına därhal “mollanın dediyini elä, elädiyini elämä” xalq mäsäli düşür. Çünki yazar, İlham Äliyev haqqında iddia etdiklärinin tam äksinä söykänän birisidir. Bütün davranışlarında, ideologiyasında bu adam mänsub olduğu düşärgäyä ümumiyyätlä yaddır. Älbättä, onu tutduğu yola görä qınamırıq. Çünki şäxsi işidir vä seçiminä sayğı duyuruq. Sadäcä qınadığımız odur ki, özün solçu olasan, fanatik İran prezidenti (artıq keçmiş) Mahmud Ähmädinecatı Azärbaycanlılara bir “prezident örnäyi” kimi täqdim edäsän, üstälik Äbülfäz Elçibäy kimi bir Türk Milliyyätçisinin mirası olan partiyada väzifä daşıyasan. Bax, bunu anlamaq şäxsän mänim üçün çox çätindir.

Elä deyäsän yazarın Prezident İlham Äliyevlä bağlı uydurduğu nağılları belä häväslä täqdim etmäsi dä burdan qaynaqlanır. Adam elä iddialar iräli sürür ki, vallah, män belä määttäl qalıram.

Bu adam hälä dä iddia edir ki, Prezident İlham Äliyev namizädliyini iräli sürmäklä bağlı täräddüd içindädir. Halbuki onun yazısı därc ediländän bir gün öncä artıq İlham Äliyevin namizädliyi üçün MSK-ya müraciät edilmişdi. (Bu yazı yazılarkän MSK İlham Äliyev üçün namizädlik müraciätini dä täqsdiqlämişdi.) Üstälik adam öz ağlıyla iddia edir ki, ölkänin 1-ci xanımının namizädliyi dä ola bilär. Nä deyäsän buna? Düzdür, seçki başlanmazdan öncä ictimai räyi bu mäsäläylä mäşğul edänlär vardı vä Natiq kimi hämkarlarımız da häväslä manipulyasiyalara qatılırdılar. Ancaq axı indi här şey gün kimi aydındır, niyä yenä dä köhnä havanı çalırsınız? İctimai räylä manipulyasiyanın da bir çärçiväsi var axı.

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Adam yazır ki, bir müddät öncä “odlanan Heydär Äliyev Märkäzinin necä ümumxalq şadyanalığı yaratdığına da şahid olduq”. O xalq dediyinin bir nümanyändäsi dä män. O Märkäzin yanmasına heç dä şad olmadım. Çünki sizdän färqli olaraq män düşünüräm ki, Heydär Äliyev Märkäzi dä Azärbaycan xalqının, dövlätinin särvätidir. Ägär sizin kimi insanlar bu särvätin mähv olmasından şadlıq hissi duyursunuzsa, demäli, bu ölkädä hakimiyyät haqqınız äbädiyyän olmayacaqdır!

Müällif iddia edir ki, “ata vä oğul Äliyevlär bu väzifäni (prezidentliyi – A.H.) Azärbaycan xalqından qisas almaq üçün istifadä ediblär, edirlär. Düzü, mänä qaranlıqdır ki, onlar bu mäzlum xalqdan niyä qisas almalıdılar?” İndi özünün dä inanmadığı bir iddianı iräli sürüb dä cavabını verä bilmäyänin düşüncäsinä nä qiymät veräsän?

Vä sonra da iddia edir ki, “Ilham müällim, gerçäkdän belä niyyätiniz olubsa, daha toxtaq olun, siz bu xalqdan necä lazımdı qisas almısınız”. Heyrät yäni! Näyin qisasını alıb, niyä alıb? Bälkä bu suallara da cavab veräydiniz yazınızda?

Müällif iddia edir ki, İlham Äliyev xalqın düşünän beyinlärini zälil edib, än däyärli insanları bir tikä çöräyä möhtac qoyub. Vä bunun ardınca da näyä göräsä mänim adımı çäkir: “Azär Häsrät kimi “7 dövlät bir [millät] konseyi” başqanını özünüzä mädhiyyä dedirtmäyi bacardınız”. Birincisi, bu ölkädä kimsänin kimsäni zälil etdiyi yox. Ägär birisi zälil olmuşsa, öz günahı üzündän olmuşdur vä buna görä Prezident İlham Äliyev heç bir mäsuliyyät daşımır vä daşıya da bilmäz. Mänim mädhiyyä demäyimä gälincä, deyäsän, siz özünüz boş mädhiyyä demäyä öyräşdiyiniz üçün Prezident Äliyevin gözünüzä batan uğurlarını dilä gätirmäyimizi dä mädhiyyä qismindä görürsünüz. Açın gözünüzü, yaxşı baxın. Hälä mänim fikirlärimi dä diqqätlä dinläyin, oxuyun. Älbättä ki, zäkanız imkan versä mänim heç vaxt heç kimä mädhiyyä demädiyimi görä biläcäksiniz. Hä, bir dä İlham Äliyevin Azär Häsrätin mädhiyyäsinä nä ehtiyacı var ki, män dä mädhiyyä deyim?

Yazarla bir mäsälädä razıyam. O, deyir ki, “İlham Äliyevin Heydär Äliyevdän daha qabiliyyätli olduğunu zänn etmiräm”.

Düz deyirsiniz. Heç İlham Äliyevin özü dä Heydär Äliyevdän daha bacarıqlı, daha böyük olduğunu iddia etmir. Çünki o vä tämsil olunduğu siyasi düşärgädä liderä sädaqät, sayğı mäsäläsindä qüsur yoxdur. Sizdän färqli olaraq. İlham Äliyev Heydär Äliyevi sadäcä atası kimi deyil, özünün siyasi lideri, ideoloji öndäri kimi qäbul edir vä bu mäsälädä heç bir zaman qeyri-sämimi olmayıb. Bundan sonra da olacaq deyil. O da mänsub olduğu siyasi düşärgädäki här käs kimi Heydär Äliyevin hamıdan böyük vä bacarıqlı olduğunu därk vä etiraf edir. Yenä dä sizdän färqli olaraq. Çünki siz öz liderinä arxa çevirän, häyatdaykän belä onu gözdän salan, haqqında olmazın häqarätlär yağdıran bir käsimi tämsil edirsiniz. İlham Äliyev isä häyatda olmasa belä liderinä äbädi sädaqät nümayiş etdirän bir siyasi liderdir.

Yuxarıda da qeyd etdim ki, adätän, barämdä yazılanlara reaksiya vermämäyä çalışıram. Bu yazıya reaksiyam isä ondan qaynaqlanır ki, häm yazarın mänsub olduğu düşärgänin illär uzunu täkrarladığı vä heç zaman özünü doğrultmayan iddialara siyasi fäal bir vätändaş kimi cavab verim, häm dä gün kimi aydın gerçäkläri dilä gätirdiyim zaman mänä mädhiyyäçi deyänin, yumşaq desäk, yanlış düşündüyünü göstärim. Härçänd, näyisä sübut etmäyimä dä gäräk yoxdur zatän…

Oxunma sayı: 1510
Share