9 oktyabr 2013 seçkisilä bağlı tählillärim – 5

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät, azer@azerhasret.com

5-ci yazı: Sakit keçän säsvermä vä kütlävi “pozuntular”

Hakimiyyät säsvermä gününä – 09 oktyabra arxasında 10 illik prezident täcrübäsi, güclü maliyyä, daxili, xarici siyasi vä gerçäk hakimiyyät dästäyi olan İlham Äliyevlä gäldi. Äsas müxalif rola iddia edänlärsä artıq säsvermäyä qädär xärcläyib qurtardıqları Prof. Cämil Häsänli ilä. Näticälärin müäyyänläşdirilmäsi üçün elä dä ciddi fäallığa gäräk qalmırdı artıq. İndi söz vätändaş seçicinin idi: säsvermä mäntäqäsinä gedib säsini vermäk vä elan ediläcäk sonucları gözlämäk. Ägär sonuclar kütlävi şäkildä saxtalaşdırılarsa, meydanlara, küçälärä çıxıb etiraz etmäk vä ädaläti bärpa etmäk lazım idi.

Män dä bir mäsuliyyätli vätändaş kimi sähär tezdän mäntäqäyä gedib säsimi verdim. Täbii ki, ätrafa göz gäzdirib özüm üçün durumu da däyärländirdim. Sakitlik idi. heç bir sıradışı hal gözä däymirdi. Kimsänin kimsäylä işi dä yox idi. Yäni seçicinin heç bir basqı olmadan säsini verä bilmäsi üçün şärait tam olaraq täşkil edilmişdi. Vä bu, mänim şäxsän müşahidä etdiyim, gördüyüm durum idi.

Sonra näyin vä necä baş verdiyini müşahidä etmädiyim üçün täbii ki, şäxsi däyärländirmäm dä ancaq bu äsasda ola bilär.

Räsmi täbliğatın yaydığı bilgilärdä deyilirdi ki, vätändaşlar seçkidä fäallıq göstärir. İddia edilirdi ki, bütün ölkä boyu fäallıq var.

Äsas müxalif rola iddia edänlär isä başqa bilgilär yayırdılar. Onlar iddia edirdi ki, seçici fäallığı aşağıdır. Märkäzi Seçki Komissiyası isä yalan bilgilär yayır. Düzü, här iki täräfin israrı inandırıcı täsir bağışlasa da räsmi räqämläri açıqlayanlar bunu görüntülärin müşayiäti ilä etdikläri üçün üstün durumda idilär. Yäni onlar sadäcä söz demir, häm dä seçki mäntäqälärindäki qäläbäliyi göstärir, ölkänin här täräfindän seçkidä iştirakla bağlı räsmi räqämlär açıqlayırdılar. Vä iddia da edilirdi ki, heç bir problem olmadan säsvermä baş tutmaqdadır.

Qarşı täräf isä äsasän sosial şäbäkälärdä iddia edirdi ki, seçki pozuntularla, özü dä total saxtakarlıqla müşayiät edilir. Bunu sübut etmäk üçün bir neçä video vä şäkil dä paylaşılırdı. Ancaq bütün gün ärzindä paylaşılan vä ya mänim gördüyüm görüntülär vur-tut bütün ölkä boyu cämi 10 mäntäqäni ähatä edä bilärdi. Yäni 5 mindän çox mäntäqädä säsvermä keçirildiyi halda cämi 10 mäntäqädän pozuntular haqqında faktlar täqdim etmäklä seçkinin total saxtalaşdırıldığı iddia edilirdi.

Säsvermä bitdi, egzit-pol näticäläri açıqlandı. İlham Äliyev böyük üstünlüklä qalib gälirdi. Därhal da iddia edildi ki, egzit-pol keçiränlär dä satılıb, saxtadırlar vä s. Bunu sübut edäcäk dälillär isä, yenä dä täqdim edilmädi.

Säsvermänin räsmi sonucları da egzit-polla säsläşän şäkildä täqdim edilincä artıq İlham Äliyevin qäläbäsi şübhä doğurmurdu. Lakin narazılar bununla barışmır, total saxtalaşdırmadan danışırdılar.

Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, şäxsän näyin necä olmasını iddia edä bilmäräm. Bununla belä, saxtalaşdırma olduğunu iddia edänlärin ortaya yetärincä dälil-sübut qoya bilmämäsi mänim räsmi räqämlärä inanmağımın xeyrinädir.

Seçkinin total saxtalaşdırıldığını iddia edänlär, gäräk ki, ortaya bunu sübut edäcäk külli miqdarda fakt qoyaydılar. Bu olmadı. Olmayınca da proseslärdä sadäcä seçici kimi iştirak edänlär seçkinin räsmi sonuclarını tanımalı oldu.

Säsvermänin sabahı günü beynälxalq müşahidäçilär ard-arda açıqlamalar veräräk, xırda pozuntular näzärä alınmazsa, här şeyin yolunda olduğunu dedi. Avropa Parlamenti, AŞPA, ATÄT PA kimi nüfuzlu qurumların tämsilçiläri, ABŞ-dan konqresmen vä senatorlar, bir sıra beynälxalq QHT-lärin müşahidäçiläri seçkinin baş tutduğunu, näticäläri şübhä altına alacaq heç bir ciddi pozuntunun baş vermädiyini täsdiqlädilär.

Müxaliflär isä öz iddialarında täkid edäräk näticäläri tanımayacaqlarını bildirdilär. Beynälxalq müşahidäçi missiyalar arasında ATÄT-in Demokratik Täsisatlar vä İnsan Hüquqları Bürosu da ciddi pozuntuların olduğunu iddia edän açıqlama yaydı. Bununla belä missiyanın rähbäri Tana de Zulueta şäxsän özünün pozuntu müşahidä etmädiyini, eyni zamanda seçkinin näticälärini şübhä altına almadıqlarını da qeyd etdi. Yäni faktiki olaraq bütün beynälxalq qurumlar İlham Äliyevin birmänalı qalib gäldiyini täsdiqlädi. Bu isä o demäkdir ki, Prezident Äliyev növbäti dönäm üçün seçkini gerçäkdän qazanmış oldu.

Vä sonrakı günlärdä dä vätändaşların böyük çoxluğunun faktiki räsmi elan edilmiş sonucları sükutla qarşılaması onu göstärdi ki, ölkädä İlham Äliyevä qarşı ciddi şäkildä çıxacaq qüvvälär yoxdur. Belä olmasaydı elä seçkinin sähäri günü säsläri “total şäkildä saxtalaşdırılmış” kütlälär küçäläri, meydanları doldurmalı, saxta yolla prezident kürsüsünä yiyälänmiş şäxsi devirmäliydilär. Bunlar baş vermädiyinä görä, total saxtalaşdırma öz täsdiqini tapmır. Bir dä täsdiqini tapmayan odur ki, ölkädä Prezident İlham Äliyevä qarşı kütlävi etiraz yoxdur. Demäk ki, vätändaşlar bu durumdan mämnundur.

Durumdan mämnun olan bir dä äsas müxalif rola iddia edänlärdir mäncä. Belä olmasaydı onlar bu seçkiyä daha ciddi hazırlaşar, qatılar vä sonucları istädikläri kimi tämin edärdilär. Ancaq edä bilmädilär, etmädilär. Vä mänim bu seçkidän çıxardığım näticä: Azärbaycanda İlham Äliyev başda olmaqla hakimiyyätdäkilär durumdan mämnundurlar vä bunun belä davam etmäsinä razıdırlar. Eyni zamanda äsas müxalif rola iddia edänlär dä durumlarından mämnundurlar vä hazırkı statuslarını qorumaqla yetinmäkdän başqa därdläri yoxdur.

1-ci yazı: Seçkidän iki il öncä
2-ci yazı: Birinci Xanımın adı ätrafında demaqogiya
3-cü yazı: Milli Şuranı niyä milli saya bilmädim
4-cü yazı: Bir professorun tam olaraq xärclänmäsi
5-ci yazı: Sakit keçän säsvermä vä kütlävi “pozuntular”
6-cı yazı: Dövlät babamız niyä böyüklük etmäsin?

Oxunma sayı: 3488
Share