Prezident Äliyevlä görüşä sözardı

Azär Häsrät

Azär Häsrät

Azär Häsrät (azer@azerhasret.com), Azärbaycan Mätbuat Şurası İdarä Heyätinin üzvü, Orta Asiya vä Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şäbäkäsinin (CASCFEN) sädri

“Mämmäd Ämin Räsulzadä, Fätäli xan Xoyski, digär rähbärlär, onların dünyagörüşü, cäsaräti, xalqa olan bağlılığı här bir azärbaycanlı üçün bir nümunädir. Ona görä onların äziz xatiräsi bizim üçün daim qürur mänbäyidir.”
Prezident İlham Äliyevin media tämsilçilärilä 24 noyabr 2013-cü il tarixli görüşündäki çıxışından

Prezident İlham Äliyevin noyabrın 24-dä Zuğulbadakı iqamätgahında bir qrup jurnalisti qäbul etmäsi Azärbaycanda doğrudan da yeni bir gündäm yaratdı. Görüş vä onun täfärrüatları haqqında mediada ayrıntılı bilgi verildiyi üçün bunun üzärindä dayanmaq istämäzdim. Amma çox istärdim ki, görüşlä bağlı täässüratlarımı paylaşım. Här halda Prezidentlä görüşün räsmi täräfilä bärabär än adi insani täräfläri dä ayrıca qiymätländirilmälidir.

Diqqätimi çäkän ilk mäqam Prezidentin onsuz da sıx olan gündäliyinä baxmayaraq bu görüşü uyğun görmäsi, özü dä istirahät edäcäyi halda bazar gününä salması oldu. O da bizim här birimiz kimi bazar günü istirahät etmä haqqına sahibdir. Amma özünün dä dediyi kimi “Prezidentin iş rejimi normalaşdırılmır” vä o, bayram-bazar demädän işläyir.

Digär mäqam bu oldu ki, Prezident bu qäbulda häddän ziyadä tävazökar, sadä vä açıq fikirli bir insan täsiri bağışladı. Düzdür, onun bu keyfiyyätlärini mediadan izlädiyimiz fäaliyyätlärindä dä färq edirik. Ancaq üzbäüz görüşüb dä bu halı müşahidä etmäyin başqa yeri var.

Ölkä başçısı “Ruh” Jurnalistläri Müdafiä Komitäsinin 2013-cü il üçün “Jurnalistlärin dostu” mükafatını qäbul etdikdän sonra etdiyi çıxışda bizim mähz onun dilindän eşitmäk istädiyimiz bir çox mäsälälärä toxundu. Özü dä tam açıq, särbäst vä görüşdä iştirak edän ağsaqqalımız Şirmämmäd Hüseynovun sözüylä desäk, “şparqalkasız” çıxış etmäsi diqqätimi çäkdi.

Onun çıxışındakı ardıcıllıq, özünä äminlik vä mähz Azärbaycanın dövlät müstäqilliyinä bağlılıq diqqät çäkmäyä bilmäzdi. Prezident Äliyev öz çıxışında Azärbaycanda medianın durumu, dövlät-media münasibätläri ilä bärabär ümumi strateji maraqlar ätrafında da fikirlärini paylaşmaqla bu ölkänin müstäqil siyasätindän yana olan bizläri bir daha ämin etmiş oldu.

Eyni zamanda o, Azärbaycanın milli-mänävi däyärlärinä bağlılığını öz fikirlärilä täkrar täsdiqlämiş oldu. Demäk ki, cänab Prezident här zaman bu däyärlärin keşiyindä durmaqda israrlıdır. Zatän bizim ondan gözläntimiz dä budur.

İstär ilk, istärsä dä yekun çıxışında Azärbaycanın bir dövlät olaraq tarixinä sahiblänmäk, tarixi şäxsiyyätlärimizä däyär vermäyi qeyd etmäsi dä diqqätdän qaçmadı. Özälliklä dä Azärbaycan Xalq Cümhuriyyäti, onun qurucularından olan Mämmäd Ämin Räsulzadä, Fätäli Xan Xoyski haqqında danışması, Azärbaycan Respublikasının mähz bu şäxslärin qurduğu dövlätin varisi olmasına diqqät çäkmäsi yenä dä bizi sevindiräcäk mäqamlardandır.

Näzärä almaq lazımdır ki, siyasi opponentlär durmadan Prezident İlham Äliyevi vä bütövlükdä onun hakimiyyätini Xalq Cümhuriyyätinä, onun qurucularına ögey münasibätdä qınayır. Daha bir qınaq isä guya Prezident Äliyevin Azärbaycan Respublikasının 2-ci müstäqilliyinä aparan milli azadlıq mücadiläsini inkar etmäsilä bağlıdır. Lakin Prezidentin çıxışında açıq mätnlä Xalq Cümhuriyyätilä bärabär 1980-ci illärin sonunda başlayıb müstäqilliyä gätirib çıxarmış xalq häräkatına da yer verildi vä bu da göstärdi ki, İlham Äliyev heç näyi näinki inkar etmir, äksinä, Azärbaycan tarixinin bu hissäsinä dä yetärincä däyär verir.

İfadä azadlığından yana olan birisi kimi bir mäqamı ayrıca qeyd etmäk istärdim. Prezident özünün ilk çıxışını bitirdikdän sonra masa arxasında äyläşänlärä üzünü tutub, “buyurun, kimin fikri varsa, dinläyäk” demäklä här käslä söhbätä hazır olduğunu göstärdi. Çünki oraya toplaşanlar täk bir käsimi – hakimiyyät mediasını tämsil etmirdi. “Azärbaycan”, “Xalq qäzeti”, “Yeni Azärbaycan” kimi birbaşa hakimiyyätä bağlı olan qäzetlärdän tutmuş “Yeni Müsavat”, “Bizim yol” kimi özünün radikal mövqeyi ilä seçilän qäzetlärä kimi görüşdä tämsil edilirdi. Hälä näzärä almaq lazımdır ki, “Yeni Müsavat”ın baş redaktoru Rauf Arifoğlu eyni zamanda Prezidentä qarşı käskin mövqeyi ilä seçilän Müsavat Partiyasının tämsilçisidir. Ancaq cänab Prezident bunu da adi hal kimi qäbul edäräk Rauf bäyä dä çıxış üçün şärait yaratdı. Yäni siyasi mövqeyinä görä kimsäyä ayrıseçkilik edilmädi.

Yeri gälmişkän, Rauf Arifoğlunun çıxışında qaldırdığı mäsälälärlä bağlı Prezident Äliyevin qeydlär götürmäsi, yekun çıxışında hämin vä digär mäsälälärä ayrıca münasibät bildirmäsi dä diqqätimizdän yayınmadı.

Vä sonda Prezidentin görüşä qatılanlarla täk-täk görüşäräk hal-ähval tutması, zarafatlaşması, sämimi münasibät qurması bir daha göstärdi ki, o, ölkänin än ali väzifäsini daşısa da sadä, tävazökar, sämimi vä açıq bir şäxsiyyätdir.

Ümumilikdä isä belä bir qänaätä gäldim ki, Prezident Äliyev medianın üzläşdiyi problemlärdän yetärincä xäbärdardır, hämin problemlärin häll edilmäsi üçün dövlätin bütün imkanlarını säfärbär etmäyä hazırdır vä media azadlığını ängällämäk istäyänlärä qarşı dözümsüzdür.

O, häm dä här käslä, här mövzuda açıq söhbät etmäyä hazırdır. Çünki bundan çäkinmäsi üçün bir säbäb yoxdur.

Oxunma sayı: 3359
Share